1ilaç

LEUNASE Flakon

Onko&Koçsel

 

Etken Maddeler:

Asparaginaz 10000 IU

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Çoğunlukla günde veya iki günde bir 50-200 IU/kg i.v. olarak uygulanır. Doz hastanın yaşına ve semptomlara göre ayarlanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Akut lösemi (kronik lösemi vakalarının akut hecmeleri dahil), habis lenfomada endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pankreatit olanlarda veya pankreatit hikayesi bulunanlarda, asparaginaza karşı geçmişlerinde aşırı duyarlılık hikayesi bulunan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Asparaginaza karşı alerjik reaksiyonlar sık olarak gelişebilir ve primer tedavi süresince ortaya çıkabilir. İntradermal deri testleri ile de tümüyle gösterilemeyebilir. Anafilaktik reaksiyonlar hastane şartlarında bile ağır seyredebilir. Erişkinlerde çocuklara göre daha çok toksisiteye rastlandığı bildirilmiştir. İrritasyona neden olabileceği için dikkatle hazırlanmalı, deri ve mukoz membranlara temasından ve inhalasyonundan kaçınmalıdır. Temas halinde bol su ile en az 15 dakika süre ile yıkanmalıdır. Beyin kanaması, beyin enfarktüsü ve akciğer kanaması gibi şiddetli koagülasyon bozuklukları oluşabildiğinden tedavi süresince fibrinojen, plazminojen, AT III, ve protein C vb. dikkatle izlenmelidir. Herhangi bir anormal bulgu gözlendiği taktirde uygulama durdurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Kemik iliği supresyonu gibi şiddetli yan etkilere yol açabilir ve hastalar sık sık laboratuvar tetkikleri (hematolojik, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri) yapılarak sıkı bir şekilde izlenmelidir. Normal dışı herhangi bir belirti görüldüğü takdirde, dozun azaltılması veya uygulamanın durdurulması gibi gerekli önlemler alınmalıdır. Uzun süreli uygulama, daha şiddetli ve geri dönüşsüz yan etkilere yol açma olasılığından dolayı büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Pankreatit kontrolu için serum amilaz değerleri kontrol edilmeli, pankreatit oluşumunda tedavi kesilmelidir. Kan şeker düzeyi hiperglisemiye karşı tedavi süresince monitorize edilerek izlenmelidir. Gerek enfeksiyon, gerekse kanamaya eğilimin manifest hale gelmemesine veya ağırlaşmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Çocuklardaki uygulama özellikle büyük bir dikkatle yapılmalı ve yan etkilerin manifest hale gelmemesine dikkat edilmelidir. Çocuklar ve üreme çağındaki kişilerde uygulama, gonadlar üzerindeki potansiyel etkisi gözönünde bulundurularak yapılmalıdır. Karaciğer bozuklukları olan hastalar; böbrek bozuklukları olan hastalar; şiddetli kemik iliği supresyonu olan hastalar; enfeksiyonu olan hastalar ve Varicella'sı olan hastalar (ölümcül sistemik reaksiyonlar oluşabilir) dikkatli uygulama gereken hastalrdır. Gebelikte güvenle kullanılabileceği gösterilmemiştir. Laboratuvar hayvanlarında ilacın fetal malformasyonlara yol açtığı bildirildiğinden, gebelere veya gebe olması muhtemel kadınlara uygulanması önerilmemektedir. Süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirilen bebeklerde oluşabilecek ciddi yan etki potansiyeli nedeniyle, tedavi olan hastaların emzirmemeleri gerekmektedir.

 

Yan Etkileri:

Alerjik reaksiyonlar: Kızarıklık, ürtiker, artralji, ödem, hipotansiyon, respiratuvar distres ve anafilaksi gibi ani ölüme neden olabilecek alerjik reaksiyonlar görülebilir. Hepatik: Karaciğer fonksiyonlarında anormallikler olabilir ve bazı hastalarda fatal seyredebilir. AST (SGOT), ALT (SGPT), serum alkalenfosfataz, bilirubin (direkt, indirekt), gamaglobulin ve amonyak artabilir. Hiperammonemiye bağlı bilinç bozukluğu görülebileceğinden, hasta periyodik kontrollerle dikkatle izlenmeIidir. Plazmada kolestrol, fibrinojen, albumin(periferik ödem), kalsiyum düşebilir. Herhangi bir anormal bulgu görülmesi durumunda, uygulama durdurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Hematolojik: Düşük fibrinojen konsantrasyonuna bağlı uzamış trombin, protrombin, parsiyel protrombin değerleri sıkça görülebilir. Faktör V ve VIII de belirgin, faktör VII ve IX da değişken bir düşüş görülebilir. Hipofibrinojemiye bağlı fatal kanamalar ve intrakraniyel hemoraji oluşabilirken, belirgin koagülopati nadirdir. Beyin kanaması, beyin enfarktüsü ve akciğer kanaması gibi şiddetli koagülasyon bozuklukları (fibrinojen, protrombin, plazminojen, AT III, ve protein C vb.) görülebileceğinden, hasta sık laboratuvar kontrolleriyle izlenmelidir. Geçici kemikiliği depresyonu nadiren görülebilir. Asparaginazın hematolojik etkileri nadiren tedavinin kesilmesini gerektirir. Pankreatik: Asparaginaz tedavisinde, pankreas hücrelerinin nekrozu ve inflamasyonu veya azalmış insülin sentezi nedeniyle, pankreas fonksiyon bozukluğu sıklıkla oluşabilir. Normal serum amilaz konsantrasyonlarına rağmen, fulminan ve fatal pankreatit görülebilir. Hipoinsülinemi ile giden poliüri, glikozürik hiperosmolar, nonketotik hiperglisemi görülebilir. Her ne kadar hiperglisemi genellikle geçici olup, tedavinin kesilmesine ve insülin kullanımı ile i.v. sıvı kullanımına yanıt verse de, diyabetik ketoasidoz fatal olabilir. Renal: Genellikle prerenal azotemi ve beraberinde artmış kalsiyum ve fosfor atılımı oluşur. Geçici proteinüri nadirdir. Akut renal yetmezlik görülebilir. Sinir Sistemi: EEG değişiklikleri, hipereksitabilite veya MSS depresyonu, somnolans, letarji, konvülziyon, koma, ajitasyon, baş ağrısı, baş dönmesi ve orta derece ile ağır derece arası halüsinasyonlar görülebilir. Nadiren tremor ve artmış kas tonusu ile belirgin parkinson benzeri bir sendrom oluşabilir. Gastrointestinal: Çoğu hastada hiperammonemiye bağlı bulantı ve kusma, anoreksi, abdominal kramplar ve kilo kaybı oluşur. Diyare, oral ve intestinal ülserler nadiren oluşabilir. Diğer: Bakteriyel endotoksinlere bağlı olduğu düşünülen; üşüme, ateş, terleme görülebilir. Ürik asit nefropatisine ve EEG değişikliklerine neden olabilecek hiperürisemi olasılığı unutulmamalıdır. Yeterli hidrasyon, idrarın alkalizasyonu ve/veya allopurinol uygulaması ile ürik asit etkileri azaltılabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Asparaginaz allopurinol, kolşisin, probenesid ve sulfoperazon ile etkileşebilir. Kan şekeri düzeyini değiştirebileceğinden, oral antidiyabetikler ya da insülin ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir. Kortikosteroidler, kortikotropin ya da vinkristin'in asparaginaz ile birlikte kullanımı asparaginazın hiperglisemik etkisini artırabilir. İmmunosupresif ilaçların ve radyoterapinin etkisini artırabilir. Plazma asparajin düzeyi normal değerinin altında olduğunda metotreksatın etkisi azalır. Bu yüzden metotreksat ile birlikte ya da ondan hemen önce kullanılmamalıdır. Kortikosteroidler, kortikotropin ya da vinkristinin asparaginaz ile birlikte kullanımı asparaginazın hiperglisemik etkisini artırabilir. İmmunosupresif ilaçların ve radyoterapinin etkisini artırabilir. Plazma asparajin düzeyi normal değerinin altında olduğunda metotreksatın etkisi azalır. Bu yüzden metotreksat ile birlikte ya da ondan hemen önce kullanılmamalıdır.