1ilaç

ALKYLOXAN Enjektabl Flakon

Onko&Koçsel

 

Etken Maddeler:

Siklofosfamid 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 enjektabl flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Alkyloxan tek başına verildiği taktirde, hematolojik tablosu normal kişilerde başlangıç dozu 2-5 gün içinde verilmek üzere intravenöz 40-50 mg/kg'dır. Diğer tedavi şemalarında ise intravenöz doz 7-10 gün boyunca günde 10-15 mg/kg veya haftada iki kere 3-5 mg/kg olabilir. Doz antitümör aktivite ve/veya lökopeniye göre ayarlanmalıdır. Lökosit sayısı 2.000/mm3'e düşmesine, ciddi bir enfeksiyon riski olmadan tahammül edilebilir. Alkyloxan kombine tedavi şemalarına eklendiği taktirde, diğer ilaçlar gibi Alkyloxan'ın dozunu da azaltmak gerekebilir. Alkyloxan 500 mg 10 ml solüsyon ile dilue edilir.

 

 

Endikasyonları:

Lösemiler, özellikle kronik lenfositer ve miyeloid lösemi, malign lenfomalar, paraproteinemiler (örneğin plazmasitomae), Waldenström hastalığı, malign solid tümörler, özellikle over ve meme kanseri, nöroblastoma, seminoma, Ewing sarkomu, kemoterapiye duyarlı tümörlerin postoperatif adjuvan tedavisinde endikedir. Romatoid artrit (progressif kronik poliartrit) dahil otoimmün hastalıklar, arthropati psoriatica, lupus eritematozus, sklerodermia, Myasthenia Gravis, otoimmün hemolitik anemi, soğuk aglütinasyon hastalıkları, nefrotik sendrom gibi otoimmün hastalıklar, organ transplantasyonlarında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Siklofosfamide aşırı duyarlığı bilinenlerde, kemik iliği depresyonu olanlarda, hamilelerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Siklofosfamid tedavisi sırasında düzenli olarak kan sayımı yapılmalıdır. Lökosit sayısında anlamlı azalma genellikle yüksek doz uygulamasıyla meydana gelmektedir. Gerektiğinde doz azaltılmalı, tedaviler arasındaki süre artırılmalı veya tedavi kesilmelidir. Siklofosfamid uygulamasından sonra görülen lökopeni geri dönüşümlüdür. Sadece ağır lökopeni vak'alarında kan transfüzyonu ve gamaglobulin uygulaması gerekebilir. Kullanım öncesinde mevcut kemik iliği depresyonu yoksa, trombosit ve eritrosit yapımı çok az etkilenir. Nadiren trombositopeni ve anemi gelişir. Bu hematolitik etkiler ilacın dozunu azaltarak veya tedaviyi keserek geri çevrilebilir. Siklofosfamid ile tedavi edilen hastalarda idrar yolları ile ilgili bazı reaksiyonlar (mesane fibrozisi ve sistit) gelişebilir. Bu nedenle idrar sedimenti takip edilmelidir. Sistit oluşumunu önlemek için uygulama sırasında veya hemen sonrasında bol miktarda sıvı alımı tavsiye edilir. Gerektiğinde idrar çıkışını artırmak için önlemler alınmalıdır. 10 mg/kg veya daha yüksek dozlarda ve bu konuda yüksek risk taşıyan hastalarda ayrıca mesna (sodyum 2-merkapto etan sülfonat) ile korunmalıdır. Eğer mesna ile profilaksi uygulanmamışsa veya yetersizse ve sistit ya da idrarda kan görülürse tedaviye son verilmelidir. Özellikle yüksek doz siklofosfamid uygulaması sırasında immün sistemin baskılanacağı göz önünde tutulmalıdır. Bunun sonucu olarak fatal enfeksiyonlar gelişebilir. Bu nedenle özellikle yüksek doz uygulandığında uygun antibiyotik veya antimikotik koruma önemlidir. Şeker hastalarına dikkatle verilmelidir. Yaşlılarda ve güçsüz hastalarda, böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda, adrenalektomi geçirmiş hastalarda azaltılmış dozlar uygulanmalıdır. Tedavinin başlangıcında normal olan böbrek ve karaciğer fonksiyonları siklofosfamid etkisi ile bozulmaz. Kullanım sırasında nadiren görülen mide bulantısı ve kusmayı önlemek için antiemetik verilmesi önerilir. Hamilelerde kullanılmamalı, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara siklofosfamid ile tedavi sırasında hamile kalmaktan kaçınmaları önerilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Sıklıkla ve özellikle yüksek dozlar kullanıldığında; mide bulantısı, kusma veya baş ağrısı gözlenmiştir. Siklofosfamidle tedavi edilen hastalarda sıklıkla alopesi meydana gelir. Renkte farklılık olmakla beraber tedavi sırasında veya sonrasında saçlar tekrar uzar. Ayrıca deride renk değişimi ve tırnaklarda değişiklikler meydana gelebilir. Gonad fonksiyonlarında azalma görülebilir. Yüksek dozda uygulandığında interstiyel pulmoner fibrozis ve kardiyak toksisite görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Yüksek doz fenobarbitalin kronik uygulamasını takiben siklofosfamidin lökopenik ve metabolizma etkisi artar. Antidiyabetik ilaçlar siklofosfamidle birlikte verildikleri zaman kan şeker düzeyindeki azalma artabilir. Siklofosfamid ve allopurinol birlikte verildiği zaman kemik iliği depresyonunda bir artış olabilir. Tedavi sırasında psödokolinesteraz seviyesindeki düşüş süksinilkolin etkisinde artışa neden olur. Bu nedenle, oldukça uzun süreli apne olasıdır.