1ilaç

ISOCAINE Karpül

Vem

 

Etken Madde(ler):

Mepivakain hidroklorür 30 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1.8 ml'lik 50 karpül içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Dozaj; hastanın fiziksel durumuna, anestezi yapılacak oral boşluğun alanına, oral dokunun vaskülaritesine ve uygulanan anestezi tekniğine bağlıdır. Etkin anesteziyi sağlayacak en az doz kullanılmalıdır. İstenmeyen etkilerin belirtilerini gözleyebilmek için enjeksiyonlar arasında belirli bir zaman bırakılmalıdır. Alt ve üst çenede infiltrasyon ve blok enjeksiyonları için, ortalama 54 mg mepivakain HCl yeterli olacaktır. Bütün ağız boşluğunun etkin anestezisi için 270 mg genellikle yeterlidir. Daha ayrıntılı bir işlem için daha yüksek doz kullanımının gerekli olduğu durumlarda, yetişkinlerde 3.5 mg/kg değerindeki doz kullanılabilir. Herhangi bir dental uygulamada enjeksiyon yapılan bütün alanlar için toplam doz yetişkinlerde 400 mg'ı aşmamalıdır. Hiçbir durumda, uygulama 1.5 saatlik aralardan önce tekrarlanmamalıdır. 24 saat içinde kullanılacak total doz 1 g'ı geçmemelidir. Yaşlılarda, zeka geriliği olanlarda ve hepatik bozukluk veya kalp rahatsızlığı olanlarda doz azaltılmalıdır. Maksimum pediyatrik doz dikkatli bir şekilde hesaplanmalıdır. Özellikle 3 yaşından küçük çocuklar için önerilen maksimum doz 5-6 mg/kg'dır. İnfiltrasyon veya regional blok anestezisinde enjeksiyon hızı daima yavaş olmalı ve sık sık aspirasyon yapılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Mepivakain hidroklorür, amid tipi bir lokal anestezik olup lokal olarak uygulandığında oldukça çabuk absorbsiyona uğrar. Sinirsel tepkinin başlama ve iletimi sırasında iyonik değişimi engelleyerek ve nöronal membranı stabilize ederek lokal anestezik etki gösterir. Yetişkinlerde ve pediyatrik hastalarda gerçekleştirilecek dental prosedürler için infiltrasyon ve sinir bloğu anestezisi oluşturmak için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Amid tipi lokal anesteziklere aşırı hassasiyet gösteren hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Toksik reaksiyon ve ilgili acil durumların uygun tedavisi için gerekli olan resüsitatif ekipman, oksijen ve diğer resüsitatif ilaçlar derhal kullanılacak şekilde hazır bulundurulmalıdır. Doza bağlı toksisitenin uygun şekildeki tedavisindeki gecikme, herhangi bir sebepten kaynaklanan yetersiz ventilasyon ve/veya değiştirilmiş hassasiyete, asidozise, kalp durması ve muhtemelen ölüme yol açabilir. Spinal anestezide kullanılmaz. Bilinen ilaç alerjisi ya da hassasiyeti bulunan hastalar da mepivakain dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Mepivakain dozlarının tekrarlanması ile, ilaç ve metabolitlerinin yavaş akümülasyonundan dolayı tekrarlanan her dozla birlikte kan düzeylerinde anlamlı artışlar olabilecektir. Mepivakain, kalp ritim bozuklukları yada kalp bloğu rahatsızlıkları bulunan hastalarda dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Heyecanlanma, şaşırma ya da uyuşukluk gibi benzeri değişikliklerin gözlemlenmesi ilacın neden olduğu yüksek kan basıncı seviyesinin erken belirtileri olarak kabul edilebilir ve bu durum intravasküler uygulama yada mepivakainin hızlı enjeksiyonundan sonra ortaya çıkabilir. Her lokal anestezik enjeksiyonunun ardından kardiyovasküler ve respiratuvar hayati bulgular ve hastanın bilinç durumu izlenmelidir. Huzursuzluk, anksiyete, kulak çınlaması, sersemlik, bulanık görme, titreme, depresyon veya uyuşukluk durumları diş hekimini SSS toksisitesi konusunda uyarmalıdır. Enjeksiyonun yapılması planlanan bölgede iltihap ve/veya sepsis bulunması durumunda, dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Mepivakain hidroklorür karaciğerde metabolize edildiği ve böbreklerden atıldığı için, karaciğer ya da böbrek hastalığı bulunan hastalarda ve hipertiroidli hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Hasta infiltrasyon veya sinir bloğu enjeksiyonlarından sonra geçici duyum ve kas fonksiyonu kaybı olasılığı konusunda bilgilendirilmelidir. Normal işlevler geri dönünceye kadar beslenme geciktirilmelidir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebe kadınlar üzerinde yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Hamile kadınlara sadece çok gerekli olan durumlarda ve çok dikkatli verilmelidir. anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Genel olarak yan etkiler yüksek doz, hızlı absorbsiyon veya yanlışlıkla yapılan intravasküler enjeksiyonlardan kaynaklanan yüksek plazma düzeylerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca hastanın aşırı hassasiyeti, idiosenkrazi veya azalmış tolerans da yan etkilere yol açabilir. Heyecanlanma ve/veya depresyon, sinirlilik, yorgunluk, bulanık görme ya da çarpıntılar meydana gelebilir ve bu rahatsızlıkları uyuşukluk, kasılma, baygınlık ve olası solunum rahatsızlığı izleyebilir. Heyecanlanma kısa süreli olduğu için ilk göstergeleri baygınlık, solunum rahatsızlığı ile birlikte uyuşukluk olabilir. Terleme, bayılma hissi, nabız atımında değişim gözlenebilir. Benzeri uyarıcı işaretlerin fark edilmesinde gecikme olursa, ilerleyen serebral hipoksi ve ciddi kardiyovasküler durumlar ile sonuçlanabilir. Hasta rahat edeceği bir pozisyona getirilmeli ve oksijen alımı sağlanmalıdır. Efedrin ve metoksamin benzeri vazoaktif ilaçlar damara uygulanabilir. Alerjik reaksiyonlar, oldukça nadirdir ve lokal anesteziklere karşı hassasiyet sonucunda ortaya çıkabilir ve deride yaralar, ödem ve diğer alerji belirtileri ile karakterize edilirler. Anafilaktoid reaksiyonlar ile nadiren karşılaşılır. Lokal kabarıklık ve şişkinlik oluşabilir. Deride lezyonlar, ürtiker görülebilir. Ayrıca kusma, bulantı, enjeksiyon bölgesinde kısa süre devam eden yanma hissi veya doku harabiyeti, bulanık görme, kulak çınlaması ve solunum durması görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bilinen ilaç alerjisi ya da hassasiyeti bulunan hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Hastanın mepivakain ya da diğer lokal anestezikler ile aynı anda ya da yakın geçmişte aldığı ilaç kullanımı hakkında ve önceki deneyimleri hususunda ayrıntılı bir geçmiş alınmalıdır. Metilparaben ya da PABA türevlerine (prokain, tetrakain, benzokain vb.) alerjisi bulunan hastalar mepivakain benzeri amid tipi ajanlara çapraz hassasiyet göstermemişlerdir. Betablokerler ilacın klirensini teorik olarak azaltırlar.