1ilaç

XYZAL Film Tablet

UCB

 

Etken Madde(ler):

Levosetirizin dihidroklorür 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Xyzal Film Tablet bir miktar sıvı ile birlikte ve bölünmeden alınmalıdır. Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir. Saman nezlesi için 3-6 hafta; kısa süre polene maruz kalma durumunda ise bir hafta kullanılır. Yetişkinler, 12 yaşından büyükler ve 6 - 12 yaş arası çocuklar için önerilen günlük doz 5 mg'dır. 6 yaşından küçük çocuklarda tablet formuyla doz ayarlaması mümkün değildir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz: Kreatinin klirensi 50-79 ml/dak ise günde 5 mg; kreatinin klirensi 30-49 ml/dak ise 2 günde bir 5 mg; kreatinin klirensi <30 ml/dak ise 3 günde bir 5 mg'dır. Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

 

 

Endikasyonları:

Levosetirizin, piperazin türevi, güçlü ve selektif bir periferik H1-reseptör antagonistidir. Alerjik rinit (oküler semptomları da içeren mevsimsel allerjik rinit dahil); persistan alerjik rinit (semptomların üst üste 4 hafta ve haftada en az 4 gün mevcudiyeti) gibi pereniyal alerjik rinit ve kronik idiyopatik ürtikerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçeriğindeki maddelerin herhangi birine ya da piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda; kreatinin klirensi 10 ml/dak'den az olanlarda ve ileri derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda; emzirme döneminde kontrendikedir. Galaktoz entoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi nadir herediter bozuklukları olan hastalar kullanmamalıdır.

 

Uyarılar:

Levosetirizin kullanan bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Bu nedenle, araç kullanması gereken, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunan veya makine kullanmak zorunda olan hastalar, tavsiye edilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri tepkileri dikkate almalıdırlar. Duyarlı hastalarda, alkol veya diğer MSS baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında ilave bir uyanıklık azalması ve performans düşüklüğüne sebep olabilir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebe kadınlarda kullanırken dikkatli olunmalıdır. Emziren kadınlarda kullanımı kontrendikedir.

 

Yan Etkileri:

%1 ya da daha yüksek oranlarda bildirilen advers etkiler: Başağrısı (%2.6), somnolans (%5.2), ağız kuruluğu (%2.6), yorgunluk (%2.5). Daha nadir olarak asteni ve karın ağrısı bildirilmiştir. İlacın pazara sunulmasını takiben bildirilen yan etkiler: Bulantı, anafilaktik şok, aşırı duyarlılık, kilo artışı, anjiyonörotik ödem, kaşıntı, döküntü, ürtiker.

 

İlaç Etkileşimleri:

Levosetirizin ile yapılmış bir etkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ile yapılan çalışmalarda, klinikle ilgili advers etkileşimlerin olmadığı gösterilmiştir (psödoefedrin, simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin, glipizid ve diazepam ile). Teofilin ve setirizin ile yapılan (günde 400 mg) çok dozlu bir çalışmada setirizin klirensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak teofilinin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Ritonavir (günde iki defa 600 mg) ve setirizinin (10 mg/gün) bir çoklu doz çalışmasında setirizine maruz kalma miktarı %40 artarken, ritonavirin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Yemeklerle birlikte alındığında levosetirizinin emilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır.