1ilaç

REKSON Flakon

Tabuk

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Seftriakson

 

 

Etken Madde(ler):

Seftriakson disodyum

 

Piyasa Şekilleri:

500 mg (IM): 1 flakon
1 g (IM): 1 flakon
1 g (IV): 1 flakon

 

Kullanım Şekli:

Rekson, derin i.m. enjeksiyon, yavaş i.v. enjeksiyon, veya yavaş i.v. infüzyon olarak uygulanabilir. Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar Standart terapötik doz: Günde tek doz 1 g. Ağır enfeksiyonlar: Günde 2-4 g, normalde 24 saatte bir tek doz olarak. Tedavinin süresi hastalığın seyrine bağlıdır. Genel olarak bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya bakteriyel eradikasyon sağlandıktan sonra en az 48-72 saat daha Rekson tedavisine devam edilmelidir. Akut, komplike olmayan gonore: Günde tek doz i.m. olarak 250 mg Rekson önerilir. Peri-operatif profilaksi: Genel olarak 1 g tek i.m. veya yavaş i.v. enjeksiyon olarak. Kolorektal cerrahide 2 g i.m., yavaş i.v. veya yavaş i.v. infüzyonla, anaerob bakterilere karşı uygun bir ajanla birlikte verilmelidir. Yeni doğanlar: 50 mg/kg vücut ağırlığı aşılmamak üzere, günde 20-50 mg/kg. Yeni doğanlarda albüminden bilirubin ayrılmasını azaltmak ve böylece bir potansiyel bilirubin ensefalopati riskini azaltmak için i.v. doz 60 dakikada uygulanmalıdır. Bebekler ve 12 yaşa kadar çocuklar: Standart terapötik doz: Günde bir kez 20-50 mg/kg vücut ağırlığı. Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 80 mg/kg'a kadar artırılabilir. 50 kg ve üstündeki çocuklarda normal yetişkin dozu uygulanır. 50 mg/kg ve üzerindeki dozlar en az 30 dakikalık yavaş i.v. infüzyonla verilmelidir. 80 mg/kg vücut ağırlığının üzerindeki dozlardan biliyer çökelti riski nedeniyle kaçınılmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda, karaciğer fonksiyonları normalse, Rekson dozunu azaltmaya gerek yoktur. Ancak pre-terminal safhada (kreatinin klirensi <10 ml/dakika) günlük doz 2 g'ı aşmamalıdır. Karaciğer hasarı olup, böbrek fonksiyonları normal hastalarda Rekson dozunu azaltmaya gerek yoktur. Ciddi karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluklarının bir arada görüldüğü vakalarda Rekson plazma konsantrasyonları düzenli aralıklarla ölçülmeli ve gereğinde doz ayarlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Seftriaksona duyarlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus türleri, S.aureus, H.influenzae, H.parainfluenzae, Klebsiella türleri (K.Pneumoniae dahil), E.coli, E.aerogenes, P.mirabilis ve Serratia marcescens'in sebebiyet verdiği alt solunum yolu enfeksiyonları; S.aureus, S.epidermidis, Streptococcus türleri, Enterobacter cloacae, Klebsiella türleri (K.pneumoniae dahil), P.mirabilis ve Pseudomonas aeruginosa'nın meydana getirdiği deri ve adnekslerinin enfeksiyonları; komplike ve komplike olmayan E.coli, P.mirabilis, P.vulgaris, P.morganii ve Klebsiella türleri (K.pneumoniae dahil)'nin sebebiyet verdiği üriner sistem enfeksiyonları; servikal, üretral ve rektal Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz oluşturan ve oluşturmayan suşlar dahil) neden olduğu komplike olmamış gonore; N.gonorrhoeae tarafından meydana getirilen pelvis enflamatuvar hastalığı; S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, H.influenzae ve Klebsiella pneumonia'nın meydana getirdiği bakteriyel septisemi; S.aureus, S.pneumoniae, Streptococcus türleri, E.coli, P.mirabilis, Klebsiella pneumoniae ve Enterobacter türlerinin sebebiyet verdiği kemik ve eklem enfeksiyonları; E.Coli ve Klebsiella pneumoniae'nin meydana getirdiği karın içi enfeksiyonları; H.influenzae, N.meningitidis, S.pneumoniae, Staphylococcus epidermidis ve E.coli neden olduğu menenjitte endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin sınıfı antibiyotiklere aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedaviye başlamadan önce, hastanın daha önce sefalosporinlere, penisilinlere ya da diğer ilaçlara aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterip göstermediği dikkatle sorulmalıdır. Bu ürün, penisiline aşırı duyarlılığı bulunan hastalara dikkatle verilmelidir. Herhangi bir allerji şekli (özellikle ilaçlara karşı) göstermiş olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi, akut aşırı duyarlılık reaksiyonları, deri altı epinefrin ve diğer acil önlemleri gerektirebilir. Sefalosporinlerin kullanımı sırasında diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi psödomembranöz kolit olguları bildirilmiştir. Bu bakımdan antibiyotik kullanımı sırasında diyare görülen hastalarda bu olasılığın dikkate alınması yerinde olur. Hafif kolit vakaları sadece ilacın kesilmesiyle düzelebilmektedir. Orta ve ağır şiddette olan vakalarda uygun tedaviye geçilmelidir. Antibiyotiğe bağlı psödomembranöz kolit vakalarında oral vankomisin tercih edilmelidir. Ciddi böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu durumlarında Seftriakson dozu, serum konsantrasyonları yakından izlenmeksizin günde 2 gramı aşmamalıdır. Gastrointestinal hastalık, özellikle kolit geçirmiş olan hastalara dikkatle önerilmelidir. Uzun süreli kullanım durumunda, kan tablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Mutajenik etki testleri negatiftir. Gebelerde iyi kontrol edilmiş irdelemeler bulunmadığından, kesin olarak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelerde uygulanırken dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Genelde iyi tolere edilir. En sık rastlanan yan etkiler, kas içi ve damar içi enjeksiyonları izleyen, iltihap, ağrı ve sertlik gibi yerel reaksiyonlardır. Sistemik reaksiyonların başlıcaları şunlardır: İshal, bulantı, kusma, kaşıntı, deri döküntüsü, eosinofili, trombositoz, lökopeni. Daha nadiren de: Baş ağrısı, baş dönmesi, karaciğer enzimlerinde artma, kreatinin düzeylerinde artma, moniliazis, vajinitis. Bu yan tesirlerin tümü ilacın kesilmesinden sonra kaybolurlar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Seftriakson diğer bir antibakteriyel ilaçla karıştırılmamalı ve ayrı ayrı uygulanmalıdır.