1ilaç

FAVERİN Film Tablet

Solvay

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > SSRI'ler > Fluvoksamin

 

 

Etken Madde(ler):

Fluvoksamin maleat

 

Piyasa Şekilleri:

50 mg: 30 film tablet
100 mg: 30 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Depresyon: Başlangıç olarak akşamları bir defada alınan 50 mg ya da 100 mg'lık dozlar önerilir. Etkili günlük doz, genellikle 100 mg'dır. Doz günde 300 mg'a kadar yükseltilebilir. 150 mg'dan yüksek dozlar bölünerek verilmelidir. Obsesif ve kompulsif bozukluk: Başlangıç olarak 3-4 gün süreyle akşamları bir defada alınan 50 mg'lık bir doz önerilir. Etkili günlük doz, genellikle 100-300 mg'dır. Etkili doza ulaşılana kadar ve maksimum 300 mg olacak şekilde dozun artırılması önerilir. 150 mg'dan yüksek dozların iki ya da üçe bölünerek verilmesi önerilir. On haftalık tedaviden sonra düzelme görülmezse, fluvoksamin tedavisine devam edip etmeme yeniden değerlendirilmelidir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda düşük dozlarda başlanmalı ve tedavi sırasında hastalar dikkatle izlenmelidir. Tabletler çiğnenmeden bir miktar su ile yutulmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Depresif hastalıkların ve depresyon belirtilerinin tedavisinde, obsesif-kompulsif bozukluk belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Fluvoksaminin MAO inhibitörü ilaçlarla birlikte kullanımı kotrendikedir. İrreversibl MAO inhibitörü ilaçlarla yapılan bir tedavi kesildikten sonra fluvoksamin tedavisine başlamak için en az iki hafta geçmelidir. Moklobemid gibi monoamin oksidaz inhibitörü ilaçlarla yapılan bir tedavinin kesildiği günün ertesi günü fluvoksamin tedavisine başlanabilir. Fluvoksaminin tedavisini keserek herhangi bir monoamin oksidaz inhibitörü ilaç tedavisine başlamak için en az bir hafta süre geçmelidir. Faverin, preparatın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Depresif hastalığı olanlar intihar girişimine daha yatkın olur ve bu yatkınlık hastalıkta önemli derecede düzelme oluşana kadar devam edebilir. Böyle hastalar tedavi başlangıcından itibaren yakından izlenmelidir. Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda tedaviye düşük dozda başlanmalı ve hastalar yakından izlenmelidir. Seyrek olarak, fluvoksamin tedavisi sırasında karaciğer enzim düzeylerinde, çoğunlukla klinik belirtilerin eşlik ettiği bir yükselme görülebilir. Böyle durumlarda tedaviye son verilmelidir. Anamnezide konvülziyon bulunan hastaların tedavisinde dikkatli olunması önerilir. Fluvoksamin tedavisi sırasında konvülziyon görülürse tedaviye son verilmelidir. Yaşlılarda yapılan çalışmalar, normal günlük dozlarda, genç hastalara oranla anlamlı bir farklılık oluşmdığını göstermiştir. Ancak bu çalışmalardaki bulgulara göre, yaşlılarda doz arttırımları daha yavaş yapılmalı ve dozların uygulanması sırasında her zaman dikkatli olunmalıdır. Fluvoksamin kalp hızında önemsiz miktarda (dakikada 2-6 vurum) azalmaya yol açabilir. Çocuklarda kullanıma yönelik klinik bilgi olmadığından, bu yaş grubunda fluvoksamin kullanımı önerilmez. 150 mg'a kadar olan dozlarda kullanıldığında, motorlu araç ve makine kullanımı gibi psikomotor beceri gerektiren yetenekler üzerinde herhangi bir etkiye yol açmamıştır. Ancak fluvoksamin tedavisi sırasında uykuya meyil bildirilmiştir. Bu nedenle, hastanın ilaca bireysel yanıtı tam olarak belirlenene kadar dikkatli olunması önerilir. Deney hayvanlarında yüksek dozlarla yapılan araştırmalarda fluvoksaminin fertilite ya da üreme yeteneğini etkilemediği ve teratojen potansiyeli olmadığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, herhangi bir ilacın gebelikte kullanımı sırasında uyulması gereken önlemlere uyulmalıdır. Fluvoksamin anne sütüne az miktarlarda geçebilir. Bu nedenle ilacın emziren anneler tarafından kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Fluvoksamin tedavisi sırasında en sık görülen belirti bazen kusmanın eşlik edebildiği bulantıdır. Bu yan etki genellikle tedavinin ilk iki haftasında giderek azalır. Klinik çalışmalar sırasında görülen diğer istenmeyen olaylar ise sıklıkla hastalıkla ilgilidir ve tedaviyla ilişkili olmayabilir: Sık görülenler (%1-5 sıklıkta): Genel: Asteni, başağrısı, halsizlik. Kardiyovasküler sistem: Çarpıntı/taşikardi. Sindirim sistemi: Karın ağrısı, iştahsızlık, kabızlık, ishal, ağızda kuruma, dispepsi. Sinir sistemi: Ajitasyon, endişe, baş dönmesi, uykusuzluk, sinirlilik hali, uykuya meyil, tremor. Daha az sıklıkta görülenler (%1'den az): Kardiyovasküler sistem: Postüral hipotansiyon. Kas-iskelet sistemi: Artralji, miyalji. Sinir sistemi: Ataksi, konfüzyon, distoni. Ürogenital sistem: Ejekülasyon anormalliği (gecikme). Deri: Döküntü, kaşıntı. Nadir görülenler (%0.1'den az): Sindirim sistemi: Karaciğer işlevlerinde anormallik. Sinir sistemi: Konvülziyon, mani. Ürogenital: Galaktore. Fluvoksamin tedavisi sırasında nadiren bildirilmiş olmasına rağmen, diğer antidepresanlarla yapılan tedavilerde hiponatremi olabileceği bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Fluvoksamin monoamin oksidaz inhibitörü ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Fluvoksamin karaciğerde oksidasyon yoluyla metabolize olan ilaçların eliminasyon sürelerini uzatabilir. Terapötik indeksi dar olan ilaçlarla (örn. Varfarin, fenitoin, teofilin, klozapin ve karbamazepin) klinikte önem taşıyan etkileşmeler görülebilir. Benzodiazepinlerden oksidasyonla metabolize olanlarının plazma düzeyleri, birlikte fluvoksamin kullanıldığında artar. Trisiklik antidepresanların daha önceden sabit olan plazma düzeylerinde, birlikte fluvoksamin kullanılmasına bağlı bir artış olduğu bildirilmiştir. Bu ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmez. Etkileşim çalışmalarında, fluvoksamin ile birlikte kullanıldığında propranololun plazma düzeylerinde yükselme görülmüştür. Bu nedenle birlikte fluvoksamin kullanılacaksa, propranolol dozunun azaltılması önerilebilir. Fluvoksamin iki hafta süreyle varfarin ile birlikte uygulandığında, varfarinin plazma yoğunlukları önemli miktarlarda artmış ve protrombin süresinde uzama olmuştur. Bu nedenle fluvoksamin ile birlikte oral antikoagülan uygulanan hastaların protrombin süresi izlenmeli ve bu hastalara uygulanan antikoagülan dozları bu süreye ayarlanmalıdır. Digoksin ve atenolol ile etkileşim görülmemiştir. İlaca yanıt alınamayan şiddetli hastalığı olanlarda fluvoksamin lityum ile kombine olarak kullanılmıştır. Ancak, lityum (ve büyük olasılıkla triptofan) fluvoksaminin serotonerjik etkilerini artırır ve bu kombinasyon dikkatle kullanılmalıdır. Diğer psikotrop ilaçlarda olduğu gibi, fluvoksamin kullanan hastaların da alkol kullanmaktan kaçınmaları önerilmelidir.