1ilaç

ISEPACINE Ampul

Schering Plough

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Aminoglikozidler > İsepamisin

 

 

Etken Madde(ler):

İsepamisin sülfat

 

Piyasa Şekilleri:

100 mg/ml: 1 ml'lik 1 ampul
250 mg/ml: 2 ml'lik 1 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Böbrek fonksiyonu normal hastalar: Şiddetli enfeksiyonlar (nozokomiyal pnömoni, karın içi enfeksiyonları, bakteriyel septisemi ve şüpheli patojen Pseudomonas aeruginosa olan enfeksiyonlar) için önerilen doz 14 gün süreyle i.v. olarak günde bir kez 15mg/kg’dır. Daha az şiddetli enfeksiyonlar için önerilen doz i.v. veya i.m. yoldan 14 güne kadar günde bir kez 8 mg/kg’dır. Günlük total dozun 1.5 g’ı geçmemesi önerilir. Pediyatrik hastalar: Gününde doğmuş 16 günlük veya daha küçük bebekler: Önerilen doz i.v. infüzyonla 30 dakikada veya i.m. yoldan günde bir kez 7.5 mg/kg/gündür. 16 günden büyük bebekler ve çocuklar: Önerilen doz i.v. infüzyonla (30 dakikada) günde bir kez 15 mg/kg/gün veya 12 saatte bir i.v. infüzyonla (30 dakikada) veya i.m. yoldan 7.5 mg/kg'dır. Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalar: Doz özel olarak ayarlanır. Hemodiyalizdeki yetişkin hastalarda önerilen doz haftada üç kez diyalizden sonra 8 mg/kg’dır.

 

 

Endikasyonları:

İsepamisine duyarlı mikroorganizma suşlarının neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Alt solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni ve kronik bronşitin ekzaserbasyonları; karın içi enfeksiyonları, peritonit, kolesistit ve kolanjit; üriner sistem enfeksiyonları; deri ve deri dokusu enfeksiyonları, cerrahi girişim yaralarının enfeksiyonu, deri abseleri ve selülit; bakteriemi ve septisemi; nötropenik ya da immunokompromize hastalardaki enfeksiyonların tedavisinde monoterapi olarak veya diğer antibiyotiklerle birlikte kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İsepamisin veya diğer aminoglikozidlere aşırı duyarlılık ve Myastenia gravis’te kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Aminoglikozidlerle tedavi edilen hastalar bu ilaçların oto- ve nefrotoksik özelliklerinden dolayı kontrol altında tutulmalıdır. Tedavi süresince böbrek fonksiyonu yakından izlenmelidir. Nefrotoksisite ve ototoksisite riski böbrek fonksiyonlarında yetmezlik olan hastalarda, yüksek dozlar ile veya uzun süre tedavi gören hastalar ile yaşlı hastalarda daha fazladır. Vücut yüzeyinde geniş yanıkları olan hastalarda farmakokinetik değişiklikler serum aminoglikozid konsantrasyonlarında azalmaya yol açabilir. Aynı toksik etki potansiyeli olan antibiyotiklerin sistemik kullanımı sırasında nörotoksik ve nefrotoksik antibiyotikler lokal irrigasyon veya lokal uygulamadan sonra vücut yüzeyinden çok miktarda emilebilirler. Bu yüzden bu şekilde kullanılan antibiyotiklerin aditif toksik etki potansiyeli göz önünde bulundurulmalıdır. Aminoglikozidler,  parkinson veya infantil botulizm gibi nöromüsküler rahatsızlığı olan hastalarda adale zayıflığını artırabilirler. Toksisite riskini artıran diğer faktörler ilerlemiş yaş ve dehidrasyondur. Aminoglikozidler arasında çapraz alerji bildirilmiştir. Aminoglikozidlerin beta laktam antibiyotiklerle (penisilinler veya sefalosporinler)  karıştırılarak enjekte edilmesi aktivite kaybına neden olabilir. Minimum miktarda sodyum metabisülfit içerir. Sülfitler bazı duyarlı kişilerde anaflaktik semptom, astmatik epizodlar veya  değişik şiddette alerjik reaksiyonlara sebep olabilirler. Hamilelerde fetal zarara yol açabilir. İsepamisin çok az miktarda anne sütüne geçer.

 

Yan Etkileri:

Yetişkinlerde en sık bildirilen yan etki flebittir. Nadiren bildirilen ciddi yan etkiler; anormal böbrek fonksiyonu, böbrek yetmezliği, poliüri, eritematöz döküntü, yüzde kızarıklık, psorioform döküntü, ürtiker, gastroentestinal kanama, mide ağrısı, ateş, terlemede artış, baş ağrısı, vertigo, tinnitus, lökopeni/geçici agranülositoz, bilirubinemi, ve beyin sapı başlangıçlı potansiyel (BSEP) anormalliklerdir. Çok nadir olarak anaflaksi bildirilmiştir. Çok nadir olarak bildirilen diğer yan etkiler; diyare, dispepsi, gastrit, bulantı, kusma, yumuşak dışkı, böbrekle ilişkili rahatsızlıklar (oliguri/anüri, anormal böbrek fonksiyonu ve böbrek yetmezliği dahil), böbrek tubulus bozukluğu, karında ağrı, eritem, prurit, çeşitli tipte döküntü (maküler ve papüler döküntü dahil), enjeksiyon yerinde enflamasyon ve ağrı, yara yerinde abse, piloereksiyon, piyotoraks, bronşit, solunum yetmezliği, vazospazm, vazodilasyon, palpitasyon, taşikardi, dispne, parestezi, efori, somnolans, baş dönmesi, sıcak basması, rigor, ototoksisite (sağırlık dahil değişik düzeyde işitme kaybı) tat almada değişiklik, trombositemi , anemi, lenfanjit, ve ilaç düzeyi değişikliği. Çocuklarda bidirilen ciddi yan etkiler ateş, rigor, ve moniliazisdir. Diğer yan etkiler flebit, siyanoz, sinirlilik, döküntü, enjeksiyon yerinde ağrı/reaksiyon, dispne, hematüri ve oliguridir. Laboratuvar anomalileri; eozinofil sayısında artış, hemoglobinde azalma, ALT (SGPT) ve AST (SGOT), alkalin fosfataz, serum kreatinin ve BUN da artıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Asiklovir, amikasin, amfoterisin B, basitrasin, sefaloridin, sisplatin, kolistin, gentamisin, kanamisin, neomisin, netilmisin, paramomisin, polimiksin B, sisomisin, streptomisin, tobramisin, vankomisin ve vikomisin gibi diğer potansiyel nörotoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla sistemik veya topikal olarak birlikte ve/veya ard arda kullanılmamalıdır. Etakrinik asit veya furosemid gibi diüretikler ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.