1ilaç

MAGNEVIST IV Flakon

Schering Alman

 

Etken Maddeler:

Gadopentetik dimenglumin 469 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 i.v. flakon, 20 ml'lik 1 i.v. flakon, 15 ml'lik 1 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

2 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde krinal ve spinal MRT'de genel olarak kg vücut ağrılığı başına 0.2 ml'lik uygulama, uygun bir kontrast ve klinik soruya yanıt için yeterlidir. Normal bir MRT bulgusuna rağmen hala intrakraniyal veya intraspinal bir lezyona yönelik güçlü klinik şüpheler varsa, 30 dakika içinde tekrarlanan orijinal total doza eşit ikinci bir enjeksiyonun hemen ardından MRT'yi tekrar değerlendirerek, incelemenin tanısal verimi artırılabilir. Tüm vücut MRT'de genel olarak kg başına 0.2 ml'lik uygulama yeterlidir. Böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesi için kg vücut ağırlığı başına 0.2 ml önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Kraniyal ve spinal manyetik rezonans tomografi (MRT): Özellikle tümörlerin gösterilmesinde ve meningioma şüphesi, (akustik) nörinoma, invaziv tümörler (örn. gliomalar) ve metastazların ayırıcı tanılarının konulmasında; küçük ve/veya izointans tümörlerin gösterilmesinde; cerrahi ya da radyoterapiden sonra nüks şüphesinde; hemanjiyoblastom, ependimoma ve küçük hipofiz adenomaları gibi seyrek görülen neoplazmaların ayırıcı tanısında; serebral kökenli olmayan tümörlerin büyüklük ve yayılımları bakımından daha iyi değerlendirilmesinde endikedir. Ayrıca spinal MRT'de: İntra ve ekstramedüler tümörlerin ayırıcı tanısında; bir kavitasyon varlığının bilindiği durumlarda solid tümör kısımlarının gösterilmesinde; intramedüler tümörlerin büyüklük ve yayılımlarının değerlendirilmesinde endikedir. Tüm vücut MRT: Yüz, ense bölgesi, torakal ve abdominal alan, kadın göğsü, pelvis bölgesi ve aktifle pasif hareket sistemini kapsar. Özellikle aşağıdaki durumlarda diyagnostik bilgi sağlar: Tümör, enflamasyon ve vasküler lezyonların saptanması ya da ihtimal dışı bırakılmasında; bu lezyonların büyüklük ve yayılımları bakımından demarkasyonunda; normal ve patolojik değişime uğramamış dokuların kan dolaşımları bakımından değerlendirilmesinde; tedavi sonrası, tümör ve nedbe dokusu ayırıcı tanısında ve renal fonksiyonun değerlendirilmesinde endikedir.

 

Uyarılar:

Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunda kontrast madde eliminasyonu gecikeceğinden, tetkikten önce, incelemenin yararları dikkatle risklere karşı tartılmalıdır. Renal fonksiyonun daha da kötüleşmesi ya da kontrast madde uygulamasına bağlı başka advers reaksiyonların ortaya çıkması gözlenmemiştir. Buna rağmen bu tür olgularda gadopentetatın bir kan temizleme prosedürüyle elimine edilmesi önerilir. Gadopentetat kullanımının gebelik sırasındaki güvenilirliği henüz gösterilmemiştir. Bu nedenle gebe kadınlarda inceleme gereksinimi dikkatli bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Gadopentetatın minimal miktarlarda (uygulanan dozun %0.2'sinden az) anne sütüne geçtiği hayvan deneylerinden bilinmektedir. Gadopentetat uygulamasının ardından bazı hastalarda serum demir ve serum bilirubin değerlerinde hafif yükselmeler saptanmıştır. Bunlar genellikle 24 saat içinde herhangi bir semptoma neden olmadan eski düzeylerine dönerler.

 

Yan Etkileri:

Uygulamanın ardından nadiren bulantıyla kusma ve allerji türü dermal ve mukozal reaksiyonlar gözlenmiştir. Çok nadir olgularda şoka varabilen anafilaktoid reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Kontrast madde komplikasyonlarında acil girişim deneyimi çabuk önlem için kesinlikle gereklidir. Acil durumlarda gereken karşı önlemleri alabilmek için uygun alet ve ilaçlar (örn. endotrakeal tüp ve solunum cihazı) hazır bulundurulmalıdır.