1ilaç

ILOMEDIN IV Ampul

Schering Alman

 

Etken Maddeler:

İloprost trometamol 20 mcg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 5 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Sadece hastanede dikkatli gözetim altında ya da yeterli olanakları bulunan ayaktan tedavi kliniklerinde kullanılmalıdır. Kadınlarda, tedavi başlamadan önce gebelik olmadığı kesinleştirilmelidir. Dilue edildikten sonra i.v. enfüzyon şeklinde periferik ven veya bir merkezi venöz kateter ile uygulanır. Doz kişisel tolerabiliteye uygun olarak 0.5-2 ng/kg/dk sınırları arasında ayarlanır ve günde 6 saat süreyle uygulanır. İlk 2-3 gün içerisinde, kişisel tolere edilebilen doz saptanır. Bu amaçla tedaviye 30 dakika 0.5 ng/kg/dk enfüzyon hızı ile başlanır. Bundan sonra doz takriben 30 dakikalık aralar ile 0.5 ng/kg/dk artışlarla 2.0 ng/kg/dk’ya kadar yükseltilmelidir. Uygun enfüzyon hızı, vücut ağırlığı baz alınarak 0.5-2.0 ng/kg/dk aralığında belirlenir. Bulantı ve baş ağrısı gibi yan etkilerin ortaya çıkmasına ya da kan basıncında istenmeyen bir düşüşe bağlı olarak, enfüzyon hızı tolere edilebilir doz tespit edilene kadar azaltılır. Şayet yan etkiler ciddi ise enfüzyon kesilir. Kan basıncı ve kalp atım hızı tedavinin başlangıcında ve dozdaki her artıştan sonra ölçülmelidir. Tedavi 4 haftaya kadar sürebilir. Raynaud fenomeninde daha kısa tedavi süreleri (3-5 gün) çoğunlukla haftalarca devam eden iyileşme elde etmek için yeterlidir. Karaciğer sirozu olan hastalarda ve diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği bulunan hastalarda iloprost eliminasyonunun azaldığı hatırda tutulmalıdır. Bu hastalarda doz azaltımı gereklidir (örn.önerilen dozun yarısı). Birkaç gün boyunca sürekli enfüzyon, trombosit etkilerine taşiflaksi gelişimi olasılığı ve her ne kadar  bu fenomen ile alakalı klinik komplikasyonlar bildirilmemiş olmasına rağmen rebound trombosit hiperagregasyon olasılığı nedeniyle önerilmemektedir.

 

 

Endikasyonları:

Revaskülarizasyonun mümkün olmadığı kritik ekstremite iskemisi bulunan ilerlemiş tromboanjitis obliterans (Buerger Hastalığı) olgularının tedavisi; ciddi periferik oklüsif arter hastalığı (PAOD) tedavisi, özellikle amputasyon riski taşıyan ve cerrahi girişim ya da anjioplastinin mümkün olmadığı olgular ve diğer tedavilere cevap vermeyen ve ciddi kısıtlamaya neden olan Raynaud fenomenli hastaların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik ve emzirme halinde ve iloprosta aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Trombositler üzerine olan etkisinin kanama riskini arttırabileceği hallerde (örn. aktif peptik ülser, travma, intrakranyel kanama) kullanılmamalıdır. Ciddi koroner kalp hastalıkları veya anstabil anjina; son 6 ay içinde geçirilmiş miyokard enfarktüsü; akut ya da kronik konjestif kalp yetmezliği (NYHA II-IV); prognozu değiştirebilecek aritmi; pulmoner konjestiyon şüphesi olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Acil amputasyon gereken hastalarda (örn. enfekte gangrenlerde) cerrahi girişim gecikmemelidir. Düşük kan basınçlı hastalarda ileri hipotansiyonu önlemeye dikkat edilmelidir ve belirgin bir kalp hastalığı olan hastalar yakından takip edilmelidir. Hastalara sigara içmeyi bırakmaları kesinlikle önerilmelidir. İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkan hastalarda ortostatik hipotansiyon gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır. Sadece seyreltildikten sonra kullanılabilir. Etkileşim olasılığı nedeni ile, kullanım için hazır enfüzyon solüsyonuna başka hiç bir ilaç eklenmemelidir. Seyreltilmemiş paravasküler enfüzyonu enjeksiyon yerinde lokal değişikliklere neden olabilir. Oral alımı ve müköz membranlar ile teması önlenmelidir. Deri ile teması halinde iloprost uzun süreli fakat ağrısız eritem oluşumunu kışkırtabilir. Bu nedenle iloprostun deriye temasını engellemek için uygun önlemler alınmalıdır. Böyle bir temas durumunda etkilenen bölge hemen bol miktarda su veya serum fizyolojik ile yıkanmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Belirtilen dozlarda en yaygın ve sık gözlemlenen yan etkiler yüzde kızarıklık ve başağrısıdır. Uzayan enfüzyonlarda kırıklık, bulantı, kusma, kramp şeklinde karın ağrısı, diyare, terleme, sıcak basması hissi ve güçsüzlük görülmesi muhtemeldir. Etkilenen uzuvda ağrı, parestezi, yorgunluk, ısı artışı, ateş, ürperme, konfüzyon hali, apati, sedasyon, ajitasyon, kan basıncında düşme ya da yükselme, taşikardi, aritmi, ekstrasistoller ve huzursuzluk bildirilmiştir. Bütün yan etkiler doz indirimiyle umumiyetle hızla kaybolur. Artralji ve allerjik reaksiyonlar görülebilir. İzole olgularda dispne ve bronşiyal astım bildirilmiş ve ilerlemiş arteriosklerozlu yaşlı hastalarda nadiren pulmoner ödem veya kalp yetmezliği gözlemlenmiştir. Enfüzyon yerinde kızarıklık ve ağrı görülebilir. Bazı vakalarda kutanöz vazodilatasyon enfüzyon veninin üzerinde sathi eritem oluşmasına neden olabilir. Özellikle koroner kalp hastalığı olan hastalarda, iloprost anjina ataklarını kışkırtabilir. Düşük dozlarında da hipotansif olaylar tek tük olarak bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Farmakolojik deneylerde iloprostun beta-reseptör blokerlerinin, kalsiyum antagonistlerinin ve vazodilatatörlerin antihipertansif aktivitesi üzerine additif etkisi ve ADE inhibitörlerinin antihipertansif aktivitesi üzerine potansiyelize edici etkisi olduğu görülmüştür. Önemli hipotansiyon görülürse bu iloprost dozu azaltılarak düzeltilebilir. İloprost trombosit fonksiyonlarını inhibe ettiğinden, diğer hemostatik mekanizmaları etkileyen heparin veya kumarin tipi antikoagülanlar ile beraber kullanıldığında teorik olarak kanama riskini arttırabilir. Şayet bu meydana gelirse, iloprost enfüzyonu sona erdirilmelidir. Diğer trombosit agregasyon inhibitörleri (asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar ve fosfodiesteraz inhibitörleri ve nitrovazodilatörler (ör. molsidomin)) ile beraber kullanıldığında iloprostun trombosit fonksiyonları üzerine additif veya supraadditif etkisi vardır.