1ilaç

LANSOR Mikropellet Kapsül

Sanovel

 

Etken Maddeler:

Lansoprazol

 

Piyasa Şekilleri:

15 mg: 30 mikropellet kapsül
30 mg: 14 mikropellet kapsül
30 mg: 28 mikropellet kapsül

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde: Duodenal ülser: Önerilen doz 4 hafta süreyle günde bir defa 30 mg'dır. Benign gastrik ülser: Kısa süreli tedavide önerilen doz 8 haftaya kadar süreyle günde bir defa 30 mg'dır. Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların neden olduğu gastrik ülser: 8 haftaya kadar süreyle günde bir defa 30 mg. Gastroözafageal Reflü hastalığı ve Erosif özofajitin kısa süreli tedavisi: 8 haftaya kadar süreyle günde bir defa 30 mg. İyileşme görülmezse, 8 haftalık bir ek tedavi yararlı olabilir. Zollinger-Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumları: Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg'dır. Günde iki defa 90 mg'a kadar dozlar uygulanmıştır. 120 mg'dan daha yüksek günlük doz bölünmüş dozlar halinde uygulanmalıdır. H. Pylori enfeksiyonu ile birlikte seyreden duodenal ülser tedavisinde: İkili tedavi: (Lansoprazol/ Amoksisilin) 14 gün süreyle günde 3 defa, 8 saatte bir alınan 30 mg lansoprazol ve 1 g amoksisilindir. Üçlü tedavi: (Lansoprazol/ Amoksisilin/ Klaritromisin) 10-14 gün süreyle günde 2 defa, 12 saatte bir alınan 30 mg lansoprazol, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisindir. Lansor aç karnına kullanılmalıdır. Kapsül içindeki mikropelletler çiğnenmemeli ya da ezilmemelidir. 1-11 yaş pediyatrik hastalarda: Semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığı ve erosif özofajitin kısa süreli tedavileri: 30 kg'ın üstündeki pediyatrik hastalarda önerilen doz 12 haftaya kadar süreyle günde bir defa 30 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Duodenal ülser, H. pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser, gastrik ülser, NSAİ ilaçlar ile ilişkili gastrik ülser, gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajit, Zolinger-Ellison sendromunun da dahil olduğu patolojik hipersekresyon durumları, 1-17 yaş pediyatrik hastalarda görülen semptomatik gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajitin kısa süreli tedavisinde de kullanılmaktadır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lansoprazole karşı aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

18 yaşın altındakilerde güvenilirliği ve etkinliği henüz gösterilmediğinden, kullanılmamalıdır. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yaşlılarda, mide asit salgısı ve diğer mide fonksiyonları yaşa bağlı olarak azalabilir. Bu grup yaşlılarda, dikkatli olunmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, plazma düzeyi eğrisinin altındaki alan (AUC) artar ve ilacın atılımı gecikir. Bu yüzden günde 30 mg'ın üzerine çıkılmamalıdır. Yüksek dozlarla yapılan hayvan araştırmalarında, lansoprazolün fetüs kanında anne kanına göre daha yüksek yoğunluklara ulaştığı, tavşanlarda fetüs mortalitesinde yükselmeye neden olduğu saptanmıştır. Bu yüzden, gebelerde ya da gebe kalma olasılığı yüksek olan kadınlarda kullanılmamalıdır. Lansoprazol, anne sütüne geçer. Olası riskler yüzünden emzirenlerde kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık belirtileri görülebilir. Bu tür aşırı duyarlılık belirtilerinin ortaya çıktığı hastalarda, tedaviye son verilmelidir. Bazı hastalarda karaciğer transaminazlarında yükselme görülebileceğinden, özellikle karaciğer bozukluğu olan hastalar yakından izlenmelidir. Ayrıca ender olarak; anemi, lökopeni, eozinofili, kabızlık, diyare, bulantı, ağız kuruluğu , karında şişkinlik, baş ağrısı, uyku hali ya da uykusuzluk ve ateş görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lansoprazol, sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Lansoprazolün teofilin ile birlikte kullanımı teofilin klirensinde minör (%10) bir artış oluşturabilir. Bu nedenle, teofilin ile birlikte kullanım sırasında gereğinde doz ayarlaması yapabilmek için hastalar yakından takip edilmelidir. Lansoprazolün sukralfat ile birlikte kullanımı biyoyararlanımını %30 oranında azaltmaktadır. Bu yüzden, lansoprazol sukralfat alımından en az yarım saat önce kullanılmalıdır. Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH'nın önemli oIduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir. Lansoprazol antasitlerle birlikte kullanılabilir.