1ilaç

ELOXATİN IV Flakon

Sanofi-Synthelabo

 

Etken Madde(ler):

Okzaliplatin

 

Piyasa Şekilleri:

50 mg: 36 ml'lik 1 i.v. flakon, 100 mg: 50 ml'lik 1 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yalnızca erişkinlerde kullanılır. Birinci seçenek tedavide önerilen doz, her iki haftada bir intravenöz olarak tekrarlanan 85 mg/m2'dir. Verilen doz tolerabiliteye bağlı olarak ayarlanabilir. Okzaliplatin her zaman fluoropirimidinlerden önce uygulanmalıdır. Okzaliplatin 250-500 ml %5’lik glikoz çözeltisi içinde, 2-6 saatlik bir sürede, intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır. Okzaliplatin , esas olarak rejimlere bağlı olarak 5- Fluorourasil’in sürekli infüzyonuyla kombinasyon halinde kullanılmıştır. İki haftalık tedavi tablosu için bolus ve sürekli infüzyon ile kombinasyon halindeki 5-fluorourasil rejimi kullanılmıştır. Seyreltilmeden uygulanmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

5-Fluorourasil ve folinik asit kombinasyonu ile; metastatik kolorektal kanserin birinci seçenek tedavisinde ve primer tümörün total rezeksiyonundan sonra evre III kolon kanserinin adjuvan tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Okzaliplatine karşı bilinen aşırı duyarlılık hikayesi olanlarda; gebelikte; laktasyonda; ilk doz başlanması öncesinde, nötrofil sayısı 2x10 milyar/lt ve/veya trombosit sayısı 100x10 milyar/lt‘den düşük olacak biçimde kemik iliği depresyonu olan hastalarda; ilk doz başlanması öncesinde, işlevsel kayıpla birlikte seyreden periferik duysal nöropatisi olan hastalarda ve ağır böbrek yetmezliği olanlarda (kreatinin klirensi 30 ml/dk’dan düşük olan) kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Okzaliplatin yalnızca, onkolojide uzmanlaşmış ünitelerde kullanılmalı ve uzman onkologların gözetiminde uygulanmalıdır. 0Okzaliplatin nefrotoksisite göstermemiştir. Bununla birlikte orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalardaki güvenilirliği hakkındaki sınırlı bilgi nedeniyle, uygulama hasta için yarar/risk değerlendirmesi yapılarak gerçekleştirilmelidir. Platin bileşiklerine karşı alerjisi olduğu bilinen hastalar alerjik semptomlar yönünden takip edilmelidir. Okzaliplatine karşı anafilaksi benzeri bir reaksiyon gelişmesi durumunda, infüzyon derhal durdurulmalı ve uygun semptomatik tedaviye başlanmalıdır. Okzaliplatin uygulamasının yeniden başlatılması kontrendikedir. Okzaliplatinin deride kabarcık oluşturucu etkisi yoktur veya minimumdur. Bununla birlikte, okzaliplatinin ekstravazasyonu durumunda, infüzyon derhal durdurulmalı ve olağan lokal semptomatik tedaviye başlanmalıdır. Özellikle spesifik nörolojik toksisite gösteren ilaçlarla kombine kullanıldığında okzaliplatinin nörolojik toksisitesi dikkatle takip edilmelidir. Herbir uygulamanın başlamasından önce ve sonra periyodik olarak nörolojik inceleme yapılmalıdır. 2 saatlik infüzyon sırasında veya infüzyonu takip eden saatlerde, akut laringofarengeal dizestezi gelişen hastalara, bir sonraki infüzyon 6 saatten daha uzun bir sürede yapılmalıdır. Nörolojik semptomlar (parestezi, dizestezi) oluşursa, semptomların süresi ve eğer semptomlar yedi günden uzun sürerse ve ağrılıysa, bir sonraki doz 85 mg/m2’den 65 mg/m2’ye düşürülmelidir. Parestezi fonksiyonel bir bozukluk olmadan bir sonraki küre kadar devam ederse, bir sonraki doz 85 mg/m2’den 65 mg/m2’ye düşürülmelidir. Fonksiyonel bir bozukluk ile beraber parestezi bir sonraki küre kadar devam ederse, okzaliplatine devam edilmemelidir. Okzaliplatin tedavisinin kesilmesini takiben bu semptomlar düzelirse, tedavinin yeniden başlatılması düşünülebilir. Bulantı ve kusma olarak görülen gastrointestinal toksik etkiler, profilaktik ve/veya terapötik antiemetik tedaviyi gerektirebilir. Hematolojik toksisite görüldüğünde (nötrofil <1.5x10 milyar/l veya trombosit <50x10 milyar/lt), tedavinin bir sonraki kürünün uygulanması, değerler kabul edilebilecek seviyelere gelene kadar geciktirilmelidir. Tedaviye başlamadan ve sonraki herbir kürden önce hemogram yapılmalıdır. Gebe kadınlarda kullanımının emniyeti ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Klinik öncesi bulgulara dayanarak, okzaliplatin önerilen terapötik dozlarda insan fetüsü üzerine muhtemelen letal ve/veya teratojeniktir, dolayısıyla hamilelik süresince kullanılması önerilmemekte ve ancak fetüs üzerine etkisi değerlendirilerek ve hasta rızası ile kullanılmalıdır. Anne sütüne geçişi araştırılmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Hemopoetik Sistem: Tek ajan olarak uygulanan okzaliplatin 3-4 derece düşük hematolojik toksisite gösterir. Okzaliplatin 5-Fluorourasil ve folinik asit ile kombine kullanıldığında, nötropeni ve trombositopeni oranı, yalnız 5-fluorourasil/folinik asit kullanımına göre daha fazladır. Sindirim Sistemi: Tek ilaç tedavisinde okzaliplatin genellikle çok ağır olmayan bulantı, kusma ve diyareye neden olabilir. Proflaksi ve/veya potansiyel bir antiemetik ile tedavi bildirilmektedir. Okzaliplatin 5-fluorourasil ile birlikte kullanıldığında (folinik asitle veya folinik asitsiz) diyare ve mukoza iltihabı görülme sıklığı ve şiddeti, sadece 5-fluorourasil kullanımına göre daha artmıştır. Okzaliplatin tedavisi sırasında karaciğer enzimlerinde 1 ve 2. derecede artışa sık rastlanmaktadır. 5-Fluorourasil-folinik asit kombinasyonu, 5-Fluorourasil-folinik asit-okzaliplatin kombinasyonu ile karşılaştırıldığında, karaciğer enzimlerindeki 3 ve 4. derece artış karşılaştırılabilir düzeydedir. Sinir Sistemi: Okzaliplatinin doz sınırlayıcı toksisitesi nörolojiktir. Bunlar sıklıkla soğuğun etkisi ile meydana gelen kramplı ve krampsız olarak ekstremitelerin diastezi ve/veya parestezisi ile karakterize duyusal periferik nöropatilerdir. Bu semptomlar tedavi edilen hastaların %85-95’inde görülmektedir. Genellikle tedavi kürleri arasında gerileyen bu semptomların süresi tedavi kürlerinin sayısı arttıkça da artmaktadır. Ağrı ve/veya fonksiyonel bozukluklar, semptomların süresine bağlı olarak doz ayarlamasını veya hatta tedavinin kesilmesini gerektirebilir. Kesin hareketler yapmakta güçlük biçiminde görülen bu fonksiyonel bozukluk, duyusal bozukluğun bir sonucu olabilir. Yaklaşık 800 mg/m2 (10 kür) kümülatif doz için fonksiyonel bozukluk görülme riski %15 veya daha azdır. Nörolojik semptomatoloji tedavi kesildiğinde genellikle düzelir. Okzaliplatin tedavisi sırasında akut faringolaringeal diestezi sendromu gözlenmiştir. Görülme sıklığı ise klinik çalışma ve farmakovijilans verilerine göre %1-2 arasındadır. Bu etkiler genellikle uygulamayı takiben birkaç saat içinde başlar ve soğuğun etkisi ile oluşur. Bu sendrom solunum yetmezliğinin nesnel bulguları (hipoksi, laringospazm, bronkospazm) olmaksızın, disfaji ve dispne öznel semptomlarıyla karekterizedir. Çene spazmı, dizatriye yol açabilecek dilde duyu bozukluğu ve göğüste baskı hissi gözlenmiştir. Bu durumlarda, antihistaminikler ve bronkodilatörler uygulandığı halde, semptomoloji, tedavinin kesilmesi durumunda bile hızla geri dönebilmektedir. Okzaliplatin tedavisi sırasında derin tendon refleksi kaybı ve Lhermitte belirtisi gibi diğer nörolojik semptomlar gözlenmiştir. Alerjik Reaksiyonlar: Klinik geliştirme çalışmaları sırasında, okzaliplatin ile tedavi gören hastaların %0.5’inde anaflaktik tip reaksiyonlar kaydedilmiştir. Diğer Etkiler: Okzaliplatin ile tedavi edilen hastaların %1'inden daha azında, klinik otoksisite, herhangi bir işitsel hasar olmadan gözlenmiştir. %1’inden daha azında 3 ve 4. derecede bozukluk olmak üzere, tedavi gören hastaların yaklaşık %3’ünde böbrek fonksiyon bozukluğu gözlenmiştir. 5-fluorourasil ile kombinasyonunda, hastaların %36’sında orta şiddette ateş gözlenmiştir. Ayrıca, %23’ünde de 1-2 derecede enfeksiyonlar rapor edilmiştir. Hastaların %2’sinden daha azında febril nötropeni oluşmuştur. Okzaliplatin ile tek ilaç tedavisinde hastaların %2’sinde orta derecede alopesi kaydedilmiştir. Deride hafif ya da orta derecede lokal enflamasyon bildirilmiştir. Okzaliplatin kullanan hastaların %0.1’inden daha azında geçici olarak görme keskinliğinde azalma bildirilmiştir. Okzaliplatin ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir. Karaciğer fonksiyon testleri anormal olan hastaların oluşturduğu grupta okzaliplatin akut toksisitesinde artış gözlenmiştir. Klinik geliştirme çalışmaları sırasında, anormal karaciğer fonksiyon testi veren hastalar için herhangi bir spesifik doz ayarlaması yapılmamıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkali ilaçlar veya çözeltilerle (özellikle: 5-fluorourasil bazik çözeltisi veya trometamol) ve sodyum klorür dahil her konsantrasyondaki klorürler ile birlikte kullanılmamalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Okzaliplatin alüminyum ile temasta degrade olabilir. Okzaliplatin uygulaması için alüminyum içeren ekipman kullanılmamalıdır.