1ilaç

VALCYTE Film Tablet

Roche

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > Sitomegalovirüs (CMV) > Valgansiklovir

 

 

Etken Madde(ler):

Valgansiklovir hidroklorür 450 mg

 

Piyasa Şekilleri:

60 film tablet içeren şişelerde.

 

 

Kullanım Şekli:

Standart doz: Erişkinler: Valcyte oral yoldan uygulanır ve yiyeceklerle birlikte alınmalıdır. Dozaj ve uygulama şekline titizlikle uyulmalıdır. Aktif CMV retiniti olan hastalarda önerilen doz, 21 gün süreyle mümkün olduğu kadar yiyecekle beraber günde 2 kez alınan 900 mg'dır. İndüksiyon tedavisinin uzatılması, kemik iliği toksisitesi riskini artırabilir. İndüksiyon tedavisinin devamında ya da aktif olmayan CMV retinitli hastalarda önerilen doz mümkün olduğu kadar yiyecekle beraber günde bir kez alınan 900 mg'dır. Retiniti kötüleşen hastalarda indüksiyon tedavisi tekrarlanabilir ancak viral ilaç direnci olasılığına dikkat edilmelidir. Transplantasyon hastalarında önerilen doz transplantasyondan sonraki 10 gün içinde başlayıp 100. güne kadar, günde bir kez alınan 900 mg. Tabletler mümkün olduğu kadar yiyecekle beraber alınmalıdır. Kreatinin klirensi >=60 ise, indüksiyon dozu günde 2x900 mg, idame dozu günde 900 mg. Kreatinin klirensi 40-59 ise, indüksiyon dozu günde 2x450 mg, idame dozu günde 450 mg. Kreatinin klirensi 25-39 ise, indüksiyon dozu günde 450 mg, idame dozu iki günde bir 450 mg. Kreatinin klirensi 10-24 ise, indüksiyon dozu iki günde bir 450 mg, idame dozu haftada 2 kez 450 mg. Hemodiyalize giren hastalarda (CrCl <10 ml/dk), bir doz önerisi yapılamaz. Valcyte (ve gansiklovir) ile tedavi edilen hastalarda, ağır lökopeni, nötropeni , anemi, trombositopeni, pansitopeni, kemik iliği depresyonu ve aplastik anemi gözlenmiştir. Mutlak nötrofil sayımı 500 hücre/ml'den, ya da trombosit sayımı 25000/ml'den, veya hemoglobin 8 g/dl'den düşük ise, tedavi başlatılmamalıdır. Pediyatrik hasta popülasyonundaki güvenilirlik ve etkinlik henüz belirlenmemiştir. Yaşlı hasta popülasyonundaki güvenilirlik ve etkinlik henüz belirlenmemiştir.

 

 

Endikasyonları:

Edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) olan hastalardaki sitomegalovirüs (CMV) retiniti tedavisinde, solid organ transplantasyonu hastalarında sitomegalovirüs (CMV) hastalığının önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Valgansiklovir, gansiklovir, ya da ilacın bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Valgansiklovir ile asiklovir ve valasiklovirin kimyasal yapılarının benzerliği nedeniyle, bu ilaçlar arasında bir çapraz duyarlılık reaksiyonu oluşması mümkündür.

 

Uyarılar:

İnsanlarda, doğum defektleri ve kanserlere yol açma olasılığı taşıyan, potansiyel bir teratojen ve karsinojen olarak ele alınmalıdır. Spermatogenezde geçici ya da kalıcı inhibisyona yol açabileceği de düşünülmektedir. Tedavi edilen hastalarda, ağır lökopeni, nötropeni, anemi, trombositopeni, pansitopeni, kemik iliği depresyonu ve aplastik anemi gözlenmiştir. Mutlak nötrofil sayımı 500 hücre/ml'den, ya da trombosit sayımı 25000/ml'den, veya hemoglobin 8 g/dl'den düşük ise, tedavi başlatılmamalıdır. Çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. Valgansiklovir ile oluşan gansiklovirin biyoyararlanımı, gansiklovir kapsüllerininkinden 10 kata kadar daha yüksektir. Valgansiklovir, birebir karşılığı olarak gansiklovir kapsül yerine kullanılamaz. Gansiklovirden geçiş yapan hastalara, reçete edilen sayıdan fazla valgansiklovir almaları durumunda oluşabilecek doz aşımı riski anlatılmalıdır. Tedavi süresince tam kan ve trombosit sayımları izlenmelidir. Ağır lökopeni, nötropeni , anemi ve/veya trombositopeni olan hastalarda, hematopoetik büyüme faktörleriyle tedavi ve/veya doz azaltımlarının gündeme getirilmesi önerilir. Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda, kreatinin klirensi temelinde doz ayarlamaları gereklidir. Hemodiyalize giren hastalarda (CrCl <10 ml/dk), bir doz önerisi yapılamaz. Hayvan deneylerinde karsinojenik, teratojenik olduğu ve aspermatogeneze yol açtığı görülmüştür. Gansiklovir, önerilen dozlarda, spermatogenezde geçici ya da kalıcı bir inhibisyona yol açabilir. Valgansiklovir ve/veya gansiklovir kullanımında konvülsiyonlar, sedasyon, sersemlik, ataksi ve/veya konfüzyon bildirilmiştir. Ortaya çıkabilecek bu tür etkiler, hastanın araç ve makine kullanma becerileri de dahil olmak üzere, uyanık ve tetikte olmayı gerektiren işleri etkileyebilirler. Gebelik kategorisi C'dir. İnsanlardaki gebelikte valgansiklovir kullanımının güvenilirliği belirlenmemiştir. Annede beklenen yarar fetus üzerindeki potansiyel risklere karşı ağır basmadığı sürece, gebe kadınlarda kullanılmasından kaçınılmalıdır. Valgansiklovir hızla ve tamamen gansiklovire dönüştüğü için reprotoksik çalışmalar tekrarlanmamıştır. Doğurganlık dönemindeki kadınlara, tedavi sırasında etkili bir kontrasepsiyon uygulamaları tavsiye edilmelidir. Erkek hastalara, tedavi sırasında ve tedaviden sonra en az 90 gün boyunca, bariyer yöntemiyle kontrasepsiyon uygulamaları tavsiye edilmelidir. Valgansiklovir veya gansiklovir ile peri- ya da postnatal gelişim çalışmaları yapılmamıştır ancak, gansiklovirin anne sütüne geçmesi ve bebekte ciddi advers reaksiyonlara yol açması olasılığı ihmal edilemez. Bu nedenle, emziren anneye potansiyel faydası gözönüne alınarak ilacı ya da emzirmeyi bırakma kararı verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Valgansiklovir ile indüksiyon tedavisi sırasında en sık bildirilen istenmeyen olaylar (> %10) diyare, nötropeni, ateş ve oral kandidiyazis olmuştur. İdame tedavisi sırasında en sık bildirilen istenmeyen reaksiyonlar (%20 ve üstü) ise diyare, ateş, bulantı, nötropeni ve anemidir. Çok sık (>=%10): Anemi, nötropeni, öksürük, dispne, diyare, bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş, başağrısı. Sık (>=%1-<%10): Lökopeni, trombositopeni, sepsis, selülit, Herpes simpleks, kanda alkali fosfataz yükselmesi, kan kreatininin yükselmesi, aspartat aminotransferaz yükselmesi, depresyon, konfüzyon, anksiyete, anormal düşünce tarzı, periferik nöropati, uykusuzluk, sersemlik, konvülsiyonlar, hipoestezi, parestezi, tat alma bozukluğu, gözde ağrı, retina dekolmanı, ambliyopi, kulak ağrısı, tat alma bozuklukları, oral kandidiyaz, konstipasyon, flatulans, disfaji, dispepsi, karaciğer fonksiyonu anormallikleri, dermatit, pruritus, sırtta ağrı, miyalji, artralji, kas krampları, renal kreatinin klirensinde azalma, böbrek bozukluğu, titremeler, anoreksi, kilo kaybı, ağrı, göğüs ağrısı, kırgınlık, asteni, ödem. Seyrek (>=%0.1-<%1): Eozinofili, demir eksikliği anemisi, pansitopeni, kemik iliği depresyonu, splenomegali, alanin aminotransferaz yükselmesi, hipokalemi, hiperglisemi, kanda kreatinin fosfokinaz artışı, kan glikozunda düşme, anormal rüyalar, ajitasyon, öforik duygu-durum, libido azalması, mani, psikoz, irritabilite, sinirlilik, duygusal huzursuzluk, amnezi, ataksi, tremor, somnolans, yürüme bozuklukları, koma, hipertoni, migren, miyoklonik sıçramalar, hiperkinetik sendrom, anormal görme, retinit, körlük, konjunktivit, glokom, vitröz sıvı bozuklukları, kulak çınlaması, sağırlık, hipotansiyon, flebit, vazodilatasyon, derin tromboflebit, aritmiler, hipertansiyon, abdominal distansiyon, ağız kuruluğu , geğirme, ağızda ülserler, pankreatit, özofajit, gastrit, fekal inkontinans, gastrointestinal kanama, dilde bozukluklar, stomatit, kanda laktik dehidrogenaz yükselmesi, hepatit, sarılık, alopesi, terleme, ürtiker, ciltte kuruluk, akne, makülo-papüler raş, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları, kemik ağrısı, miyastenik sendrom, sık idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonu, hematüri, böbrek yetmezliği, kanda üre artışı, memelerde ağrı, empotans, erkeklerde kısırlık, anaflaksi, enfeksiyon.

 

İlaç Etkileşimleri:

Valgansiklovir, gansiklovire metabolize olur; bu nedenle gansiklovir ile ilişkili sistemik ilaç etkileşmeleri, valgansiklovir için de beklenebilir.Gansiklovir ile eş-zamanlı olarak imipenem-silastatin alan hastalarda konvülsiyonlar bildirilmiştir. Gansiklovir ile verilen probenesid, gansiklovirin renal klirensinde istatistiksel olarak anlamlı (%20) bir azalma ile sonuçlanmış; bu ise gansiklovirin vücutta kalış süresinde (%40) bir artışa yol açmıştır. Hastalar, gansiklovir toksisitesi yönünden yakından izlenmelidirler. Oral gansiklovir varlığında zidovudin verildiğinde, zidovudin eğri altı alanında (AUC) küçük (%17), ama istatistik olarak anlamlı bir artış söz konusudur. Daha düşük gansiklovir konsantrasyonlarına doğru bir eğilim de bulunmaktadır. Yine de, gerek zidovudin gerekse gansiklovir nötropeni ve anemiye neden olma potansiyeli taşıdıkları için, bazı hastalar tam dozlar kullanılarak yapılan eş-zamanlı tedaviyi tolere edemeyebilirler. Gansiklovir (hem intravenöz hem oral) ile birlikte verildiğinde, didanozin plazma konsantrasyonları sürekli olarak yüksek bulunmuştur. Gansiklovir varlığında didanozin plazma konsantrasyonlarındaki artış nedeniyle, hastalar didanozin toksisitesi için yakından izlenmelidir. Önerilen oral mikofenolat mofetil (MMF) ve i.v. gansiklovir dozları ile yapılan tek doz uygulama çalışmasının sonuçlarına ve böbrek bozukluğunun MMF ve gansiklovir farmakokinetiği üzerindeki bilinen etkilerine dayanarak, bu ajanların birlikte uygulanmalarının (böbrek tübüllerinde sekresyon için yarışmacı olma potansiyeli söz konusudur), mikofenolik asidin fenolik glukuronid bileşiği (MPAG) ve gansiklovir konsantrasyonlarında artışla sonuçlanacağı öngörülmektedir. Mikofenolik asit (MPA) farmakokinetiğinde önemli ölçüde bir değişiklik beklenmez ve MMF doz ayarlaması gerekmemektedir. MMF ve gansiklovir'in birlikte uygulandığı böbrek yetmezliği olan hastalarda, gansiklovir dozu konusundaki önerilere uyulmalı ve hastalar dikkatle izlenmelidir. Zalsitabin oral gansiklovirin AUC 0-8 değerini %13 oranında artırmıştır. Siklosporin, gansiklovir tedavisi başlatıldıktan sonra, maksimum serum kreatinin değerinde artışa yönelik bazı veriler elde edilmiştir. Gansiklovir, kemik iliğini baskıladığı bilinen ya da böbrek yetmezliği ile ilişkili olan başka ilaçlar ile birlikte uygulandığında toksisite artabilir (örn. dapson, pentamidin, flusitozin, vinkristin, vinblastin, adriamisin, amfoterisin B, nükleozid analogları ve hidroksiüre). Bu nedenle bu ilaçların valgansiklovir ile birlikte uygulanmaları yalnızca, beklenen yararlar olası risklere karşı ağır bastığında gündeme getirilmelidir.