1ilaç

AURORIX Lak Tablet

Roche

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > MAO İnhibitörleri > Moklobemid

 

 

Etken Madde(ler):

Moklobemid

 

Piyasa Şekilleri:

150 mg: 30 lak tablet
300 mg: 30 lak tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Önerilen doz aralığı yemeklerden sonra alınan 300-600 mg'dır ve 2 veya 3'e bölünerek verilir. 300 mg'lık başlangıç dozu gerekirse depresyonun şiddetine göre 600 mg/güne çıkarılabilir. Doz, tedavinin başlangıcından ancak 1 hafta sonra artırılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Depresif sendromlar ve sosyal fobi tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Moklobemide veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı bilinen hipersensitivitesi olan hastalarda kullanımı, akut konfüzyonel durumlarda kontrendikedir. Çocuklarda, ilacın etkisi üzerine klinik deneyim yetersiz olduğundan, pediatride kullanılmamalıdır. Selegilin ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diğer antidepresanlarda olduğu gibi şizofrenik ya da şizoafektif psikozlu depresif hastalarda kullanıldığında, şizofrenik semptomlarda artma görülebilir. Bu tür hastalarda, mümkünse, uzun etkili nöroleptiklerle tedavi sürdürülmelidir. Genel olarak özel diyet kısıtlamaları gerekmemektedir. Bazı hastalarda tiramine aşırı duyarlılık görülebileceğinden, tüm hastalara yüksek miktarda tiramin içeren besinlerden aşırı miktarda yememeleri belirtilmelidir. Antidepresan tedavide bilindiği gibi, intihar eğilimi olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Semptom olarak döküntü ve ödem görülebilir. Teorik farmakolojik yaklaşım, MAO inhibitörlerinin tirotoksikoz ve feokromositoma hastalarında bir hipertansif krize neden olabileceği şeklindedir. Söz konusu hasta grubunda moklobemid kullanımı konusundaki deneyim kısıtlı olduğundan, moklobemid kullanımına karar verirken dikkatli olunmalıdır. Moklobemid kullanan hastalarda, aynı zamanda serotonini artıran başka ilaçların, özellikle tekrarlanan ilaç kombinasyonları şeklinde kullanılması durumunda dikkatli olmak gerekmektedir. Bu durum özellikle klomipramin için geçerlidir. Tam mental uyanıklık gerektiren aktivitelerde (örn. Motorlu araç kullanımı) performans bozulması moklobemidle genel olarak beklenmez. Ancak, herhangi bir tedaviye başlarken olduğu gibi, tedavinin erken döneminde bu tip aktivitelerde daha dikkatli olunmalıdır. Gebelik sırasında emniyeti ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, ilacın gebelik süresince olabilecek yararı ile fetus için oluşabilecek riskler tartılmalıdır. Moklobemid, anne sütüne çok az miktarda geçmesine rağmen, ilaç tedavisinin devamının emziren anneye olabilecek yararı ile bebek için oluşabilecek riskler tartılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Tedavi sırasında gözlenebilecek yan etkiler: Uyku bozukluğu, ajitasyon, sıkıntı, iritabilite, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, ağız kuruluğu, vizüel rahatsızlıklar, gastrointestinal şikayetler ve kızarıklık, kaşıntı, ürtiker ve ateş basması gibi deri reaksiyonları. Bazı istenmeyen etkiler hastalığın belirtilerine bağlı olarak çıkar ve çoğu vakada tedavi süresince kaybolur. Konfüzyon gözlenen izole vakalar olmuştur, bunlar tedavinin durdurulmasıyla süratle düzelmiştir. Klinik sekelle ilişkisi bulunmayan ve insidansı düşük olan bir karaciğer enzim artışı söz konusudur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Moklobemidin selegilin ile kullanılması kontrendikedir. Moklobemid opiatların etkilerini artırır. Bundan dolayı, bu ilaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir. Petidin ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Moklobemidin selektif ve reversibl etkisinden dolayı tiramin ile etkileşme olasılığı azdır ve yapılan farmakolojik çalışmalar etkileşmenin kısa süreli olduğunu kanıtlamıştır. Moklobemid yemeklerden sonra alındığında, presör etki potansiyasyonu çok düşük olmakta, hatta hiç görülmemektedir. Simetidin, moklobemidin metabolizmasını uzatır. Sempatomimetik ajanların sistemik uygulamalarının farmakolojik etkisi artırılabilir ve moklobemid ile birlikte uygulanarak uzatılabilir. Moklobemid kullanan hastalarda, aynı zamanda serotonini artıran başka ilaçların, özellikle tekrarlanan ilaç kombinasyonları şeklinde kullanılması durumunda, dikkatli olmak gerekmektedir. Bu durum özellikle klomipramin için geçerlidir. Bunun en önemli nedeni, izole vakalarda hipertermi, konfüzyon, hiperrefleksi ve miyokloni gibi serotonerjik hiperaktiviteye işaret eden bir belirti ve bulgu kombinasyonu ile karşılaşılmış olmasıdır. Moklobemid tedavisine tekrar başlandığında doz, ilk hafta günde 300 mg'ı geçmemelidir. Moklobemid ve dekstrometorfanın birlikte kullanılması sonucunda ciddi merkezi sinir sistemi reaksiyonlarının gözlendiği izole vakalar bildirilmiştir. Olası bir etkileşim konusunda herhangi bir bilgi bulunmadığından, karbamazepinle birlikte verilmemelidir.