1ilaç

EDRONAX Tablet

Pharmacia

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > Reboksetin

 

 

Etken Madde(ler):

Reboksetin metansülfonat 4 mg

 

Piyasa Şekilleri:

60 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde kullanım; önerilen terapötik doz, günde iki kez 4 mg (8 mg/gün)’dır. 3 hafta sonra, yeterli klinik yanıt alınamaması durumunda bu doz günde 10 mg’a kadar artırılabilir. Yaşlılarda kullanımı (65 yaşın üzerinde); önerilen terapötik doz, günde 2 defa 2 mg (4 mg/gün)’dır. Reboksetine başladıktan 3 hafta sonra yeterli klinik yanıt alınamaması durumunda, bu doz günde 6 mg’a kadar artırılabilir. Çocuklarda Reboksetin kullanımına dair herhangi bir veri mevcut değildir. Böbrek ya da orta ile ağır şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda; başlangıç dozu günde iki defa 2 mg olmalıdır; bu doz hasta toleransına bağlı olarak artırılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Depresyonun akut tedavisinde ve başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastalarda klinik iyileşmenin devamını sağlamada endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Formülünde bulunan reboksetin veya diğer maddelere karşı aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Klinik çalışmalarda nadiren de olsa epileptik nöbet vakaları görüldüğünden, daha önceden konvülsif hastalığı olduğu bilinen kişilere reboksetin, sıkı gözetim altında verilmeli ve hastada nöbet geliştiğinde kullanımı kesilmelidir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Tüm antidepresanlarla olduğu gibi mani/hipomaniye geçişler olmuştur. Bipolar hastaların yakın takip altına alınması önerilir. İntihar girişimi riskine depresyonda doğal olarak rastlanabilir ve bu risk belirgin bir iyileşme meydana gelene kadar sürer; tedavinin başlangıç döneminde hastanın yakın takibe alınması önerilir. İdrar retansiyonu ve glokom hikayesi olan hastalarda dikkatli olunması tavsiye edilir. Önerilen maksimum dozun üzerindeki dozlarda, ortostatik hipotansiyon daha sık  görülmüştür. Reboksetin, kan basıncını düşürücü etkisi olduğu bilinen ilaçlarla birlikte uygulandığında yakın takip önerilir. Gebelerde yeterli ve kontrollü çalışma bulunmadığından yarar/risk oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır. Reboksetinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren  annelere verilmesi tavsiye edilmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Reboksetin ile tedavi edilen hastalarda istatiksel olarak daha sık görülen advers etkiler şunlardır: ağız kuruluğu , kabızlık, uykusuzluk, terlemede artış, taşikardi, vertigo, idrar tutukluğu / retansiyonu ve impotans. İmpotans, esas olarak, günde 8 mg’dan daha yüksek dozlar ile tedavi edilen hastalarda görülmüştür. Hayati belirtilerdeki tek modifikasyon, ayakta kalmaya bağlı olarak görülen taşikardi olmuştur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Yüksek konsantrasyonlarda reboksetin CYP2D6'yı inhibe eder, bu gözlemin klinik önemi bilinmemektedir. İn vitro çalışmalar, Reboksetin'in CYP3A4'ü çok az inhibe ettiğini göstermiştir. İn vitro metabolizma çalışmaları, reboksetinin esas olarak sitokrom P450'nin izozimi olan CYP3A4 tarafından metabolize olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, CYP3A4'ün aktivitesini azaltan ilaçların, reboksetinin plazma konsantrasyonlarını artıracağı beklenmektedir. Bir çalışmada, güçlü CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazolün reboksetin enantiomerlerinin plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %50 oranında artırdığı görülmüştür. Reboksetinin diğer antidepresanlarla (trisiklikler, MAO inhibitörleri, SSRI'ler ve Iityum) birIikte kullanımı klinik çalışmalarla değerlendirilmemiştir.