1ilaç

ZYVOXID Film Tablet

Pfizer

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Diğer Antibiyotikler > Linezolid

 

 

Etken Madde(ler):

Linezolid 600 mg

 

Piyasa Şekilleri:

2 film tablet
10 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Zyvoxid dozları 12 saatte bir uygulanır. Metisiline-dirençli Staphylococcus aureus enfeksiyonu olan hastalar: 12 saatte bir Zyvoxid 600 mg ile tedavi edilmelidir. Kontrollü klinik çalışmalarda, tüm enfeksiyonlar için tedavi protokolünde tanımlanan süre 7-28 gündür. Bakteriminin eşlik ettiği vakalar da dahil olmak üzere vankomisine dirençli Enterococcus faecium enfeksiyonları: 12 saatte bir 600 mg i.v. veya oral 14-28 gün. Nozokomiyal pnömoni, deri ve deri yapılarına ait komplike enfeksiyonlar, bakteriyeminin eşlik ettiği vakalar da dahil olmak üzere toplumdan edinilmiş pnömoni: 12 saatte bir 600 mg i.v. veya oral 10-14 gün. Deri ve deri yapılarına ait komplike olmayan enfeksiyonlar: 12 saatte bir 400 mg oral 10-14 gün. İntravenöz uygulamadan oral uygulamaya geçildiğinde doz ayarlaması gerekli değildir. Linezolidin iki primer metaboliti böbrek yetmezliğinde birikebilir, birikim miktarı böbrek yetmezliğinin derecesiyle orantılı olarak artabilir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda bu iki metabolitin birikiminin klinik önemi bilinmemektedir. Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda, linezolidin hemodiyaliz sonrasında uygulanması gerekmektedir. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalardaki farmakokinetiği değerlendirilmemiştir. Eğer bir doz zamanında verilmezse, hatırlandığında derhal verilmelidir. Bir sonraki doz ise bu dozdan 12 saat sonra verilmeli ve sonraki dozlar 12 saat arayla verilmeye devam edilmelidir. Atlanan dozun telafisi için 2 katı doz verilmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Linezolid, yeni bir antibiyotik sınıfı olan oksazolidinonlara dahil, aerobik Gram-pozitif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde klinik olarak faydalı sentetik bir antibakteriyel ajandır. Vankomisine-dirençli Enterococcus faecium enfeksiyonları: Bakteriyeminin eşlik ettiği vakalar da dahil olmak üzere. Nozokomiyal pnömoni: Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı ve dirençli suşlar) veya Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) tarafından oluşturulan. Eğer gösterilen veya şüphelenilen Gram-negatif organizmalar varsa klinikte kombinasyon tedavisi endike olabilir. Deri ve deri yapılarına ait komplike enfeksiyonlar: Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı ve dirençli suşlar), Streptococcus pyogenes veya Streptococcus agalactiae tarafından oluşturulan. Eğer gösterilen veya şüphelenilen Gram negatif organizmalar varsa klinikte kombinasyon tedavisi endike olabilir. Deri ve deri yapılarına ait komplike olmayan enfeksiyonlar: Staphylococcus aureus (sadece metisiline duyarlı suşlar) veya Streptococcus pyogenes tarafından oluşturulan. Toplumdan edinilmiş pnömoni: Bakteriyeminin eşlik ettiği vakalar da dahil olmak üzere Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) veya Staphylococcus aureus (sadece metisiline duyarlı suşlar) tarafından oluşturulan enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Linezolide veya bileşiminde içerdiği maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Linezolid alan hastalarda miyelosüpresyon (anemi, lökopeni, pansitopeni ve trombositopeni dahil) rapor edilmiştir. Takip edilmiş vakalarda, etkilenen hematolojik parametreler, linezolid tedavisi bırakıldığında tedavi öncesi değerlere doğru yükselmiştir. Tam kan sayımı, linezolid alan hastalarda, özellikle iki haftadan daha uzun süreyle kullananlarda, daha önceden miyelosüpresyonu olanlarda, birlikte miyelosüpresyon yapan başka ilaç alanlarda, kronik enfeksiyon için daha önce veya birlikte antibiyotik tedavisi alanlarda, haftada bir izlenmelidir. Miyelosüpresyon gelişen veya şiddeti artan hastalarda linezolid tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir. Psödomembranöz kolit rapor edilmiştir. Bu nedenle, herhangi bir antibakteriyel ajanın uygulamasını takiben diyare ortaya çıkan hastalarda, bu tanı dikkate alınmalıdır. Antibakteriyel ajanlarla tedavi kolonun normal florasını değiştirir ve Clostridia'nın fazla miktarda çoğalmasına olanak sağlayabilir. Çalışmalar, Clostridium difficile tarafından üretilen bir toksinin ;antibiyotiğe bağlı kolit; için primer bir neden olduğuna işaret etmektedir. Psödomembranöz kolit teşhisi konduktan sonra, uygun tedavi yöntemlerine başlanmalıdır. Antibiyotiklerin kullanımı duyarlı olmayan organizmaların aşırı miktarda çoğalmasına neden olabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemler alınmalıdır. Kontrol edilmemiş hipertansiyonu, feokromositoması, karsinoid sendromu veya tedavi edilmemiş hipertiroidizmi olan hastalarda çalışılmamıştır. Tiramin içeriği çok olan yiyecekler ve içeceklerin yüksek oranda tüketilmesinden kaçınılmalıdır. Erişkinlerdeki etkinliği pediyatrik hastalara yansıtılabilse de, bu popülasyonda uygun dozaj ve güvenilirlik belirlenmemiştir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebe kadınlarda uygun ve iyi kontrollü çalışma yoktur. Gebelik sırasında, olası yararın, olası risklerden daha baskın görülmesi halinde uygulanmalıdır. Linezolidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Pek çok ilaç süte geçtiği için emziren annelere verildiğinde dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

En sık bildirilen advers etkiler diyare (%2.8-%11), baş ağrısı (%0.5-%11.3) ve bulantıdır (%3.4-%9.6). Daha az sıklıkla bildirilen advers etkiler kusma, uykusuzluk, kabızlık, döküntü, sersemlik ve ateştir. Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarda rapor edilen diğer advers etkiler arasında oral moniliasis, vajinal moniliasis, hipertansiyon, dispepsi, lokalize karın ağrısı, kaşıntı ve dilde renk değişikliği vardır. Linezolid kullanımı ile ilişkili trombositopeni, genelde 2 haftadan daha uzun süreli tedavi ile ilişkilidir. Çoğu hastanın trombosit sayısı, takip sırasında normale dönmüştür. Linezolid ile tedavi edilen hastaların >%1'inde görülen ilaçla ilişkili advers etkiler diyare, bulantı, baş ağrısı, tat almada değişiklik, vajinal moniliasis, mantar enfeksiyonu, anormal karaciğer fonksiyon testi, kusma, dilde renk değişikliği, sersemlik, oral moniliasis. Pazarlama sonrası miyelosüpresyon (anemi, lökopeni, pansitopeni ve trombositopeni dahil) rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Linezolid monoamin oksidazın geri dönüşümlü, selektif olmayan inhibitörüdür. Bu nedenle adrenerjik ve serotonerjik ajanlarla etkileşme potansiyeli vardır. Linezolid kullanan bazı bireylerde, indirekt etkili sempatomimetik ajanlara, vazopressör veya dopaminerjik ajanlara baskılayıcı cevaplarda geri dönüşümlü bir artış oluşabilir. Dopamin veya adrenalin gibi adrenerjik ajanların başlangıç dozları düşük tutulmalı ve istenen cevabı elde edene kadar titre edilmelidir. Linezolidin diğer serotonerjik ajanlarla birlikte kullanımı konusunda sınırlı deneyim olduğu için, bu tip ilaçları birlikte alan hastalar için, serotonin sendromunun belirli ve bulguları (örn. hiperpireksi, bilişim bozukluğu) konusunda uyanık olmalıdırlar. Amfoterisin B, klorpromazin HCl, diazepam, pentamidin isotiyonat, eritromisin laktobiyonat, fenitoin sodyum ve trimetoprim sulfometoksazol ile fiziksel geçimsizlikler saptanmıştır. Enfüzyon solüsyonu, seftriakson sodyum ile kombine edildiğinde kimyasal geçimsizlik görülmüştür.