1ilaç

LYRICA Kapsül

Pfizer

 

Etken Maddeler:

Pregabalin

 

Piyasa Şekilleri:

150 mg: 56 kapsül, 75 mg: 14 kapsül, 300 mg: 56 kapsül, 25 mg: 56 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Lyrica aç ya da tok karnına alınabilir. Nöropatik Ağrı: Önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75 mg’dır (150 mg/gün). Klinik çalışmalarda 150 ila 600 mg/gün dozunda pregabalin alan hastalarda etkinlik kanıtlanmıştır. Hastaların çoğunluğu için en uygun doz günde iki kez 150 mg’dır. Pregabalinin etkinliği ilk hafta içinde görülür. Ancak, her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 3 ila 7 günlük bir aralıktansonra günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300 mg’lık maksimum doza çıkartılabilir. Epilepsi: Önerilen başlangıç dozu, günde iki kez 75 mg’dır (150 mg/gün). Klinik çalışmalarda 150 ila 600 mg/gün dozunda pregabalin alan hastalarda etkinlik kanıtlanmıştır. Pregabalinin etkinliği ilk hafta içinde görülür. Ancak, her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 1 haftadan sonra günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300 mg’lık maksimum doza çıkartılabilir. Nöropatik Ağrı ve Epilepsi: Mevcut klinik uygulamaya uygun olarak, Lyrica’nın kesilmesi gerektiği takdirde, en az bir haftaya yayılarak kademeli şekilde tedavinin sonlandırılması tavsiye edilir. Pregabalin sistemik dolaşımdan başlıca renal yolla değişmemiş ilaç şeklinde atılır. Pregabalin klerensi kreatinin klerensi ile doğru orantılı olduğundan, renal fonksiyonları bozuk hastalarda doz azaltımı: 60 ve üstü kreatinin klirensi: Başlangıç dozu 150 mg/gün, maksimum doz 600 mg/gün. 30 ve üstü-60 altı kreatinin klirensi: Başlangıç dozu 75 mg/gün, maksimum doz 300 mg/gün. 15 ve üstü-30 altı kreatinin klirensi: Başlangıç dozu 25-50 mg/gün, maksimum doz 150 mg/gün. 15 ve altı kreatinin klirensi: Başlangıç dozu 25 mg/gün, maksimum doz 75 mg/gün. Hemodiyaliz sonrası ek doz: Başlangıç dozu 25 mg/gün, maksimum doz 100 mg/gün.Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Pregabalinin 12 yaş altı pediyatrik hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Adolesanlarda kullanım (12 -17 yaş arası): Epilepsili adolesan hastalardaki doz yetişkinlerdeki gibidir. Pregabalinin nöropatik ağrısı olan 18 yaş altı hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

 

 

Endikasyonları:

Nöropatik Ağrı: Pregabalin yetişkinlerde periferik nöropatik ağrı tedavisinde endikedir. Epilepsi: Pregabalin sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık.

 

Uyarılar:

Kalıtsal galaktoz intolaransı, laktaz eksikliği veya glukoz galaktoz malabsorbsiyon şikayeti olan hastalar kullanmamalıdır. Pregabalin tedavisi nedeniyle kilo artışı görülen diyabet hastalarında, hipoglisemik ilaçların dozu tekrar gözden geçirilmelidir. Pregabalin tedavisi, somnolans(uyku hali) ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların oranını artırabilir. Gebelik kategorisi C'dir. Pregabalinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesi göstermiştir. İnsanlara olan potansiyel riski bilinmemektedir. Bu nedenle, anneye sağlayacağı yarar fetüse gelebilecek risk potansiyelinden fazla olmadıkça, gebelik sırasında pregabalin kullanılmamalıdır. Pregabalinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; ancak sıçan sütünde mevcuttur. Bu nedenle, emzirme tavsiye edilmez. Pregabalin baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, ilacın bu gibi aktiviteleri etkileyip etkilemediği bilinene kadar, hastalara araba kullanmaları, karmaşık makineleri çalıştırmaları veya tehlike potansiyeli barındıran başka aktivitelerde bulunmaları tavsiye edilmez.

 

Yan Etkileri:

En yaygın şekilde bildirilen advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir. Advers etkiler genelde hafif ve orta şiddettedir. Advers etkiler: Çok sık: Baş dönmesi, somnolans. Sık: İştah artışı, öfori hali, konfüzyon, libidoda azalma, irritabilite, ataksi, dikkat kaybı, koordinasyon bozukluğu, hafıza bozukluğu, tremor, dizartri, parestezi, bulanık görme, diplopi, vertigo, ağız kuruluğu , konstipasyon, kusma, gaz, erektil disfonksiyon, yorgunluk, periferik ödem, sarhoşluk hissi, ödem, yürüyüşte anormallik. Seyrek: Anoreksi, depersonalizasyon, anorgazm, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, duygudurum değişiklikleri, uykusuzlukta artma, depresif duygudurum, kelime bulmada zorluk, halüsinasyon, anormal rüyalar, libidoda artış, panik atak, apati, kognitif bozukluk, hipoestezi, görme alanında bozukluklar, nistagmus, konuşma bozukluğu, miyoklonus, hiporefleksi, diskinezi, psikomotor hiperaktivite, postural baş dönmesi, hiperestezi, tat alamama, yanma duygusu, intasyonel tremor, sersemlik/uyuşukluk, senkop, görme bozuklukları, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, astenopi, gözyaşında artma, taşikardi, kızarma, sıcak basması, dispne, burunda kuruluk, abdominal şişkinlik, tükürük salgısında artma, gastroözofageal reflü, oral hipoestezi, terleme, papüler döküntü, kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, miyalji, artralji, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği, disüri, üriner inkontinans, ejakülasyonda gecikme, cinsel disfonksiyon, asteni, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma. Ender: Nötropeni, hipoglisemi, disinhibisyon, artmış duygudurum, hipokinezi, parozmi, disgrafi, fotopsi, gözlerde iritasyon, midriyazis, osilopsi, görsel derinlik algısında değişme, periferal görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık, kulak ve labirent bozuklukları, hiperakuzi, birinci derece AV blok, sinüs taşikardisi, sinüs aritmisi, sinüs bradikardisi, hipotansiyon, periferal soğukluk, hipertansiyon, nazofarenjit, öksürük, burun tıkanıklığı, epistaksi, rinit, horlama, boğaz kuruluğu, asit, disfaji, pankreatit, soğuk terleme, ürtiker, servikal spazm, boyun ağrısı, rabdomiyoliz, oligüri, böbrek yetmezliği, amenore, göğüs ağrısı, memede akıntı, dismenore, memede hipertrofi, ağrılı yaygın ödem, pireksi, titreme. Araştırmalar: Sık: Kilo artışı. Seyrek: Alanin aminotransferazda yükselme, kreatinin fosfokinazda yükselme, aspartat aminotransferazda yükselme, trombosit sayısında azalma. Ender: Kan glukozunda yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilo kaybı, lökosit sayısında azalma. Pregabalin tedavisi baş dönmesi ve somnolansa sebep olabildiği için, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanma (düşme) olasılığı yükselebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Pregabalin çoğunlukla idrarla değişmeden atıldığı, insanlarda göz ardı edilebilecek seviyede metabolize olduğu (dozun <%2’si metabolit şeklinde idrarla atılır), in vitro olarak ilaç metabolizmasını inhibe etmediği ve plazma proteinlerine bağlanmadığı için, farmakokinetik etkileşim yaratma veya maruz kalma olasılığı düşüktür. Pregabalin, kognitif ve gros motor fonksiyonlarda oksikodonun yol açtığı bozukluğa katkı sağlar gibi görünmektedir. Pregabalin etanol ve lorazepamın etkilerini güçlendirebilir.