1ilaç

CADUET Film Tablet

Pfizer

 

Etken Maddeler:

Amlodipin besilat, Atorvastatin

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg, 10 mg: 30 film tablet, 5 mg, 20 mg: 30 film tablet, 10 mg, 20 mg: 30 film tablet, 5 mg, 10 mg: 30 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Caduet'in dozajı her hasta için, etkinlik ve tolerans temelinde, hipertansiyon/angina ve hiperlipidemi tedavisindeki her bir bileşeni için bireyselleştirilmelidir. Amlodipin (Hipertansiyon veya angina): Erişkinler: Amlodipinin genellikle uygulanan oral, antihipertansif başlangıç dozu günde 5 mg'dır. Günlük maksimum dozu ise 10 mg'dır. Titrasyon, hastanın her bir doz seviyesine vereceği yanıtın iyice değerlendirebilmesi için 7 ila 14 güne yayılmalıdır. Caduet'in kronik stabil veya vazospastik angina için tavsiye edilen amlodipin bileşeni dozu 5-10 mg olup, yaşlılarda düşük doz tavsiye edilir. Çoğu hastada, yeterli bir etki için 10 mg gerekir. Çocuklar: Amlodipinin 6-17 yaş grubundaki pediyatrik hastalarda etkin antihipertansif oral dozu günde bir kez 2.5-5 mg'dır. 5 mg'ın üzerindeki dozlar pediyatrik hastalarda denenmemiştir. Hiperkolesterolemi (Heterozigot Familyal ve Familyal Olmayan) ve Mikst Dislipidemi (Fredrickson Tip IIa ve IIb) Caduet'in atorvastatin bileşeninin önerilen başlangıç dozu günde tek doz 10 mg veya 20 mg'dır. LDL-K değerlerinde büyük (%45'den fazla) düşüşler gereken hastalarda tedaviye günde tek doz 40 mg ile başlanabilir. Atorvastatinin doz aralığı günde bir defa 10-80 mg'dır. Caduet, günün herhangi bir saatinde, aç veya tok olarak, tek doz halinde uygulanabilir. Caduet'in atorvastatin bileşeninin başlangıç dozu ve idame dozları hastanın tedavi hedefi ve yanıtı gibi özelliklere göre ayarlanmalıdır. Caduet'e başlandıktan ve/veya titrasyondan sonra, 2 ila 4 hafta içinde lipid seviyeleri analiz edilmeli ve doz buna göre ayarlanmalıdır. Tedavinin amacı LDL-K'yi düşürmek olduğu için, NCEP, tedaviyi başlatmak ve tedavi yanıtını değerlendirmek için LDL-K seviyelerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir. LDL-K seviyeleri mevcut olmadığı takdirde, tedavinin izlenmesinde total-K kullanılmalıdır. Pediyatrik (10-17 yaş) hastalardaki Homozigot Familyal Hiperkolesterolemi: Atorvastatin için önerilen başlangıç dozu günde 10 mg'dır. Günlük maksimum doz ise 20 mg'dır. 20 mg'ın üzerindeki dozlar bu hasta grubunda denenmemiştir. Dozlar önerilen tedavi amaçlarına göre bireyselleştirilmelidir. Doz ayarlamaları 4 hafta veya daha uzun zaman aralıklarında yapılmalıdır. Homozigot Familyal Hiperkolesterolemi: Caduet'in atorvastatin bileşeninin homozigot FH hastalarındaki dozu günde 10-80 mg'dır. Bu hastalarda Caduet lipid düşürücü diğer tedavilere (örn; LDL aferezi) yardımcı tedavi olarak veya bu tedaviler bulunmadığında kullanılmalıdır. Konkomitan Tedavi: Caduet'in atorvastatin bileşeni, aditif etki elde etmek için bir safra asidi bağlayıcı reçineyle kombinasyon halinde kullanılabilir. Caduet, hiperlipidemisi olan ve hipertansiyonu veya anginası olan hastalarda başlangıç tedavisi olarak uygulanabilir. Caduet'in başlangıç dozu, bileşenleri için tek ilaç olarak uygulandıklarında önerilen dozlara göre, bu dozların kombinasyonu olarak belirlenmelidir. Caduet'in amlodipin bileşeni için maksimum doz, günde bir kez 10 mg'dır. Caduet'in atorvastatin bileşeni için maksimum doz, günde bir kez 80 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Amlodipin ve atorvastatin hipertansiyon veya angina ile dislipidemisi olan ve bu nedenle hem amlodipin hem de atorvastatin ile tedavi edilmesi uygun olan hastalarda endikedir. Amlodipin: Hipertansiyonda tek başına ya da diğer antihipertansif ajanlarla birlikte kullanılabilir. Kronik Stabil Angina; teşhis edilmiş ya da şüphelenilen vazospastik angina ve hipertansiyon tedavisinde endikedir, tek başına ya da diğer antianginal veya antihipertansif ajanlarla birlikte kullanılabilir. Vazospastik Angina (Prinzmetal ya da Varyant Angina); teşhis edilmiş ya da şüphelenilen vazospastik angina tedavisinde endikedir. Amlodipin monoterapi olarak ya da diğer antianginal ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Atorvastatin: Heterozigot Familyal ve Familyal Olmayan Hiperkolesterolemi; primer hiperkolesterolemi (heterozigot familyal ve familyal olmayan) ve mikst dislipidemi (Fredrickson Tip IIa ve IIb) hastalarında, artan total-K, LDL-K, apo B ve TG seviyelerini düşürmek ve HDL-K'yı yükseltmek için diyete ek olarak endikedir. Yüksek serum TG düzeyleri olan (Fredrickson Tip IV) hastaların tedavisinde diyete ek olarak endikedir. Diyet ile yeterli sonuç alınamayan primer disbetalipoproteinemi (Fredrickson Tip III) hastalarının tedavisinde endikedir. Homozigot familyal hiperkolesterolemi hastalarında total-K ve LDL-K'yı düşürmek için, diğer lipid düşürücü tedavilere (örn, LDL aferezi) ek olarak ya da bu tür tedaviler mümkün değilse endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Atorvastatin nedeniyle aktif karaciğer hastalığı ya da açıklanamayan persistan serum transaminaz yükselmeleri olan hastalarda kontrendikedir. Herhangi bir bileşenine karşı bilinen hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir. Gebelik kategorisi X'dir. Ateroskleroz kronik bir süreçtir ve lipid-düşüren ilaçların gebelik süresince kesilmesi, primer hiperkolesteroleminin uzun-dönem sonuçları üzerinde ancak küçük bir etki gösterecektir. Kolesterol ve kolesterol biyosentezinin diğer ürünleri, fetal gelişimin önemli bileşenleridir (steroid ve hücre membranlarının sentezi dahil). HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, kolesterol sentezini ve muhtemelen kolesterolden türeyen biyolojik olarak etkin aktif maddelerin sentezini azalttığından gebe kadınlara uygulandıklarında fetusa zarar verebilirler. Bu nedenle, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri gebelik sırasında ve laktasyonda kontrendikedir. Eğer hasta bu ilacı alırken gebe kalırsa, tedavi kesilmeli ve hasta, fetusla ilgili potansiyel tehlike hakkında bilgilendirilmelidir. Amlodipinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Advers reaksiyon meydana gelme potansiyeli nedeniyle, kombinasyonu alan anneler emzirmemelidir.

 

Uyarılar:

Nadiren, özellikle ileri derecede obstrüktif koroner arter hastalığı olan hastalarda, kalsiyum kanal blokör tedavisine başlandığında ya da doz artırımı sırasında, angina veya akut miyokard enfarktüsü sıklığı, süresi ve/veya şiddetinde belgelenmiş artmalar kaydedilmiştir. HMG-CoA redüktaz inhibitörleri karaciğer fonksiyonunun biyokimyasal anormallikleriyle ilişkilendirilmiştir. Serum transaminazlarındaki sürekli artışlar (2 ya da daha fazla ölçümde normalin üst sınırının [NÜS] >3 katı), klinik çalışmalarda atorvastatin alan hastaların %0.7'sinde meydana gelmiştir. Karaciğer fonksiyon testlerinin tedaviden önce ve tedaviye başlandıktan veya herhangi bir doz artımından sonraki 12. haftada ve sonra da periyodik olarak (örn. altı ayda bir) yapılması önerilir. Atorvastatinle karaciğer enzim değişiklikleri genelde tedavinin ilk 3 ayında meydana gelir. ALT ya da AST'de NÜS'ün >3 katı sürekli bir artış olursa, doz azaltımı ya da ilacın kesilmesi önerilir. Çok miktarda alkol kullanan ve/veya karaciğer hastalığı geçirmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Miyoglobinüriye sekonder akut böbrek yetmezliğiyle nadir rabdomiyoliz vakaları, atorvastatin ve HMG-CoA redüktaz inhibitör sınıfındaki diğer ilaçlarla da bildirilmiştir. Atorvastatinle tedavi edilen hastalarda komplike olmayan miyalji bildirilmiştir. Kreatin fosfokinaz (CPK) değerlerinin NÜS'ün >10 kat artışı ile birlikte kas ağrıları ve kas zayıflığı olarak tanımlanan miyopati, yaygın miyalji, kas hassasiyeti ya da zayıflığı ve/veya CPK belirgin artışı görülen tüm hastalarda düşünülmelidir. Hastalara, tanımlanamayan kas ağrısı, hassasiyeti veya zayıflığı şikayetlerini, özellikle de kırıklık ya da ateş ile birlikte seyrediyorsa, derhal bildirmeleri tavsiye edilmelidir. Bu durumda tedavi kesilmelidir. HMG-CoA redüktaz inhibitör sınıfındaki ilaçlarla yapılan tedavi sırasında miyopati riski, siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, niasin veya azol antifungallerin aynı anda kullanımıyla artmaktadır. Periyodik CPK tayinlerinin ağır miyopati oluşumunu önleyeceğine dair bir güvence yoktur. Akut, ciddi derecede miyopatiyi düşündüren durumlar ya da rabdomiyolize sekonder olarak böbrek yetmezliği (örn. ağır akut enfeksiyon, hipotansiyon, major cerrahi girişim, travma, ağır metabolik, endokrin ve elektrolit bozuklukları ve kontrol edilemeyen nöbetler) oluşumunu önceden hazırlayan bir risk faktörünü taşıyan her hastada tedavi geçici olarak durdurulmalı ya da kesilmelidir. Amlodipin bileşeninin neden olduğu vazodilasyon başlangıçta kademeli olduğundan, amlodipinin oral uygulamasından sonra akut hipotansiyon nadiren bildirilmiştir. Yine de, özellikle şiddetli aort stenozu olan hastalarda uygulamasında dikkatli olunmalıdır. Tedaviyi başlatmadan önce, uygun diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile hiperkolesterolemi kontrol edilmeye çalışılmalı ve arka plandaki sağlık sorunları tedavi edilmelidir. Genel olarak, kalp yetmezliği olan hastalarda kalsiyum kanal blokörleri dikkatli kullanılmalıdır. Amlodipin bileşeni bir beta-blokör değildir ve bu nedenle beta-blokörün kesilmesi beta-blokör dozunun kademeli olarak azaltılmasıyla yapılmalıdır. HMG-CoA redüktaz inhibitörleri (atorvastatin gibi) kolesterol sentezi ile etkileşim gösterir ve teorik olarak adrenal ve/veya gonadal steroid üretimini kesebilir. HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin erkek fertilitesi üzerindeki etkileri, yeterli sayıda hasta üzerinde çalışılmamıştır. Premenopozal kadınlarda pituiter-gonadal eksen üzerindeki etkiler bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Amlodipin: <=%1->%0.1: Aritmi (ventriküler taşikardi ve atriyal fibrilasyon dahil), bradikardi, göğüs ağrısı, hipotansiyon, periferik iskemi, senkop, taşikardi, postural baş dönmesi, postural hipotansiyon, vaskülit, hipoestezi, periferik nöropati, parestezi, tremor, vertigo, anoreksi, konstipasyon, dispepsi, disfaji (%1-2), diyare, şişkinlik, pankreatit, kusma, gingival hiperplazi, alerjik reaksiyon, asteni, sırt ağrısı (%1-2), sıcak basması, kırıklık, ağrı, titreme, kilo artışı, kilo kaybı, artralji, artroz, kas krampları, miyalji (%1-2), cinsel disfonksiyon (erkek ve kadın), uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, anormal rüyalar, anksiyete, kişilik kaybı, dispne, epistaksis (%1-2), anjiyoödem, eritema multiforme, pruritus, döküntü (%1-2), eritematoz döküntü (%1-2), makülopapülar döküntü, anormal görme, konjonktivit, diplopi, göz ağrısı, kulak çınlaması, işeme sıklığında artma, işeme bozukluğu, noktüri, ağızda kuruluk, terlemede artış, hiperglisemi, susuzluk hissi, lökopeni, purpura, trombositopeni. <%0.1: Kalp yetmezliği, nabızda düzensizlik, ekstrasistol, deride renk kaybı, ürtiker, deride kuruluk, alopesi, dermatit, kas güçsüzlüğü, seyirmeler, ataksi, hipertoni, migren, deride soğukluk ve yapışkanlık, apati, ajitasyon, amnezi, gastrit, iştah artışı, dışkıda yumuşama, öksürük, rinit, disüri, poliüri, parozmi, tat alma bozukluğu, anormal görsel odaklanma ve kseroftalmi. Sporadik olarak görülen ve kullanılan ilaçlar veya varolan hastalığa bağlı olup olmadığı anlaşılamayan diğer reaksiyonlar; miyokard enfarktüsü ve anginadır. Pazarlama sonrası bildirilmiş advers etkiler: Sarılık ve karaciğer enzimlerinde yükselme (çoğunlukla kolestazis veya hepatit ile birlikte). Sarılık bazı olgularda hastaneye yatarak tedaviyi gerektirecek şiddette olmuştur. Atorvastatin: Advers etkiler nedeniyle tedaviyi bırakma oranı %2'den az olmuştur. Atorvastatinle ilgili olduğu düşünülen advers etkilerin en sık rastlananı kabızlık, gaz, dispepsi ve abdominal ağrıdır. >%2-<%2: Göğüs ağrısı, yüzde ödem, ateş, boyun tutulması, kırıklık, fotosensitivite reaksiyonu, jeneralize ödem, bulantı, gastroenterit, anormal karaciğer fonksiyon testleri, kolit, kusma, gastrit, ağızda kuruma , rektal kanama, özofajit, glosit, ağız ülseri, iştahsızlık, iştah artışı, stomatit, biliyer ağrı, dudak iltihabı, doudenal ülser, disfaji, enterit, melena, gingival kanama, mide ülseri, tenezm, ülseratif stomatit, hepatit, pankreatit, kolestatik sarılık, bronşit, rinit, pnömoni, dispne, astım, epistaksis, uykusuzluk, baş dönmesi, parestezi, somnolans, amnezi, anormal rüya görme, libidoda azalma, duygusal dengesizlik, koordinasyon bozukluğu, periferik nöropati, tortikolis, fasiyal paralizi, hiperkinezi, depresyon, hipestezi, hipertoni, artrit, bacak krampları, bursit, tenosinovit, miyasteni, tendon kontraktürü, miyosit, pruritus, kontakt dermatit, alopesi, ciltte kuruluk, terleme, akne, ürtiker, ekzema, sebore, deri ülseri, idrar yolları enfeksiyonu, sık idrara çıkma, sistit, hematüri, impotans, disüri, böbrek taşı, noktüri, epididimit, fibrokistik meme, vajinal kanama, albüminüri, memelerde büyüme, metroraji, nefrit, inkontinans, üriner retansiyon, idrara sıkışma, anormal boşalma, rahimde kanama, ambliyopi, kulak çınlaması, gözlerde kuruluk, kırılma bozukluğu, gözde kanama, sağırlık, glokom, parozmi, tat alma kaybı, tat alma bozukluğu, çarpıntı, vazodilatasyon, senkop, migren, postürel hipotansiyon, flebit, aritmi, angina pektoris, hipertansiyon, periferik ödem, hiperglisemi, kreatin fosfokinazda artış, gut, kilo artışı, hipoglisemi, ekimoz , anemi, lenfadenopati, trombositopeni, peteşi. Pazarlama sonrası nedensellik değerlendirmesi yapılmadan görülen yan etkiler; anaflaksi, anjiyonörotik ödem, büllöz döküntüler (eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz dahil) ve rabdomiyoliz.

 

İlaç Etkileşimleri:

Amlodipinin atorvastatinin farmakokinetiği üzerindeki etkisi, Cmaks (%91) üzerinde herhangi bir fark göstermezken, atorvastatinin EAA'sı amlodipin varlığında %18 oranında artmıştır. Amlodipin ve atorvastatin kombinasyonu ve diğer ilaçlarla ilaç etkileşimi ile ilgili herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Amlodipin: Klinik çalışmalarda; tiyazid diüretikler, beta blokörler, ADE inhibitörleri, uzun etkili nitratlar, dil altı nitrogliserinler, digoksin, varfarin, non steroidal antienflamatuvar ilaçlar, antibiyotikler ve oral hipoglisemik ilaçlarla birlikte güvenli olarak uygulanmıştır. Atorvastatin: HMG-CoA redüktaz sınıfından ilaçlarla yapılan tedavi sırasında miyopati riski, siklosporin, fibrik asit türevleri, niasin (nikotinik asit), eritromisin, azol antifungalların aynı anda kullanımıyla artmaktadır. Magnezyum ve alüminyum içeren bir oral antasit süspansiyon birlikte uygulandığında, atorvastatinin plazma konsantrasyonları yaklaşık %35 oranında düşmüştür. Ancak LDL-K azalması etkilenmemiştir. Kolestipol ile birlikte uygulandığında atorvastatinin plazma konsantrasyonları yaklaşık %25 oranında düşmüştür. Ancak atorvastatin ve kolestipol birlikte uygulandığında görülen LDL-K'deki düşme, her iki ilaç tek başına verildiğinde görülenden daha yüksektir. Digoksin ile birlikte uygulandığında, kararlı durumdaki plazma digoksin konsantrasyonları yaklaşık %20 artmıştır. Digoksin kullanan hastalar dikkatle gözlenmelidir. Bir sitokrom P450 3A4 inhibitörü olan eritromisinin birlikte uygulanmasıyla atorvastatin plazma konsantrasyonları yaklaşık %40 artmıştır. Noretindron ve etinil estradiol için EAA değerlerini yaklaşık %30 ve %20 artırmıştır. Bu artışlar bir oral kontraseptif seçilirken dikkate alınmalıdır.