1ilaç

ACUITEL Film Tablet

Pfizer

 

Etken Madde(ler):

Kinapril HCI

 

Piyasa Şekilleri:

20 mg: 20 film tablet, 40 mg: 28 film tablet, 5 mg: 20 film tabletlik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Esansiyel hipertansiyonda; normal etkili doz günde bir defada 20 mg’dır. Doz, tedaviye alınan yanıta göre ayarlanmalı, doz artırımları 3-4 haftalık aralıklarla olmalı, günlük doz 40 mg’ı geçmemeli ve tercihan günde tek dozda uygulanmalıdır. Böbrek yetmezliği durumlarında, diüretiklerle birlikte uygulanması gerektiğinde, yaşlı hastalarda daha düşük bir başlangıç dozu önerilir. Kinapril ile birlikte diüretik kullanan hastalarda, hipotansiyon riskini kontrol etmek amacıyla, kinaprilin başlangıç dozu 5 mg olmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda kreatinin klirensinin azalmasına göre önerilen başlangıç dozları; >60 ml/dakika - 10 mg, 30-60 ml/dakika - 5 mg, 10-30 ml/dakika - 2.5 mg’dır. 65 yaşın üstündeki hastalarda tedaviye, günde tek doz olmak üzere 5 mg ile başlanır. Konjestif kalp yetersizliği; önerilen başlangıç dozu, günde iki defa 5 mg’dır. Doz, ikiye bölünmüş olarak günde 40 mg’a kadar yükseltilebilir ve dijital ve/veya diüretik ile kombine edilebilir. Kombine tedavi sırasında genellikle iki eşit dozda verilen günde 10-20 mg’lık dozlar yeterlidir.

 

 

Endikasyonları:

Hipertansiyon ve konjestif kalp yetersizliğinin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaca karşı bilinen alerjisi olanlarda, gebelikte ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Çocuklarda kinalaprilin etkinliği ve güvenilirliği gösterilmemiştir. Belirgin su-sodyum kaybı veya renal arter stenozu, renin-anjiyotensin sisteminin uyarılmasına neden olur. Bu sistemin bir konverting enzim inhibitörü ile bloke edilmesi, özellikle ilk dozdan sonra ve tedavinin ilk iki haftasında, kan basıncında ani bir düşmeye ve/veya daha seyrek olarak ve daha değişken bir zaman dilimi içerisinde de, bazen akut olabilen işlevsel böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hipertansiyonlu hastalarda, diüretik uygulanmaktaysa, kinapril tedavisinden en az 3 gün önce diüretiği kesmek, eğer bu mümkün değilse tedaviye, başlangıç dozu olarak 5 mg veya daha düşük bir dozla başlamak uygundur. Konjestif kalp yetersizliğinde, kinapril tedavisine başlamadan birkaç gün önce diüretiğin dozu azaltılmalıdır. Renovasküler hipertansiyonda tedaviye (tek doz halinde) 5 mg gibi düşük bir dozla başlamak uygundur. Hipertansiyonda diüretiğe devam edilmesinin gerektiği durumlarda, konjestif kalp yetersizliğinde ve renovasküler hipertansiyonda tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonraki bir ay boyunca plazma kreatinin düzeyleri ölçülmelidir. Vasküler kolajen hastalıklar ve/veya nefropati vakalarında düzenli hematolojik kontrol yapılması önerilir. Renovasküler hipertansiyon tedaviye başlanırken dikkatli olunmalı ve böbrek fonksiyonları yakından izlenmelidir. Kinapril dahil, konverting enzim inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda, nadiren de olsa yüz, ekstremite, dudak, dil, glottis veya larinkste anjiyonörotik ödem oluştuğu bildirilmiştir. Bu durumlarda, kinapril hemen kesilmelidir. Laringeal ödem ile birlikte görülen anjiyonörotik ödem ölüme neden olabilir. Solunum yollarının tıkanmasına yol açabilecek bir dil, glottis veya larenks ödemi durumunda 1/1000’lik epinefrin solüsyonu 0.3-0.5 ml dozunda süratle cilt altına enjekte edilmelidir. Yaşı 65’in üzerinde olan hastalarda kinapril atılımı, böbrek fonksiyonlarındaki bozulmaya bağlı olarak azalır. Büyük cerrahi girişimler sırasında uygulanan anestezilerde veya potansiyel hipotansif etkiye sahip ajanlarla sağlanan anestezilerde, konverting enzim inhibitörleri, hipotansiyona yol açabilirler.

 

Yan Etkileri:

En sık rastlanan yan etkiler sersemleme ve baş ağrısıdır. Daha ender olarak (ancak hastaların %1’inden çoğunda), öksürük, yorgunluk, bulantı, dispepsi, göğüs ağrısı ve diyare görülür. Yüz, ekstremite, dudak, dil, glottis ya da larinksde anjiyonörotik ödem görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kinaprilin, potasyum tuzları veya potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanımı halinde; böbrek yetmezliği mevcudiyetinde, hiperpotasemi riski bulunmaktadır. Hipopotasemi durumları dışında, konverting enzim inhibitörleri ile hiperpotasemik ilaçlar birlikte kullanılmamalıdır. Daha önceden diüretik kullanan hastalarda, özellikle bu tedavi yeni başlamış ise, kinapril kullanıldığında, kan basıncında beklenenin üzerinde düşüş görülebilir. Bir nöroleptik veya imipramin ile kombine edilmesi, ortostatik hipotansiyon riskini artırır.