1ilaç

LİDOSEL İnfüzyon Solüsyonu

Osel

 

Etken Madde(ler):

Lidokain HCl 2 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

Setli: 500 ml', Setsiz: 500 ml'lik medifleks torbada.

 

Kullanım Şekli:

Ventriküler aritmilerin tedavisinde önce i.v. yükleme dozu şeklinde dakikada 25-50 mg hızla 50-100 mg dozunda lidokain kullanılır. Eğer istenen cevap alınamazsa ilk enjeksiyondan 5-10 dk sonra ikinci bir doz (25-50 mg veya 0.5-0.75 mg/kg) uygulanmalıdır. 1 saat içinde 200-300 mg'dan daha yüksek bir doz uygulanmamalıdır. Konjestif kalp yetmezliği veya kardiyojenik şoku olan hastalarda daha düşük bir yükleme dozu uygulanmalıdır. Oral antiaritmik tedavinin mümkün olmadığı durumlarda normal kalp ritmini sağlamak için lidokainin idame infüzyonu gerekli olabilir. İnfüzyon, 70 kg'lık bir insanda dakikada 1-4 mg olacak şekilde 20-50 mcg/kg/dk hızıyla yapılır. Konjestif kalp yetmezliği ve karaciğer hastalığı olanlarda infüzyon hızı düşürülmelidir. Böyle hastalarda dozajın düşürülmesinde plazma lidokain konsantrasyonları dikkate alınmalıdır. Hastanın kardiyak ritmi düzenli hale gelince veya toksisitenin ilk belirtileri görülünce infüzyon tedavisi bitirilmelidir. İdame tedavisi şartsa oral bir antiaritmik ajan (prokainamid gibi) bunun için uygundur. Bebek ve çocuklarda kullanımıyla ilgili kontrollü klinik çalışmalar yoktur.

 

 

Endikasyonları:

Ventriküler aritmilerde (ekstrasistoller ve taşikardiler), enfarktüste, kalp ameliyatları sırasında mekanik tahrişlerde, kalp katerizasyonu ve angiyokardiyografi gibi diagnostik müdahalelerde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Amid tipi lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde, Stokes-Adams ve Wolf-Parkinson-White sendromlarında, şiddetli sinoatriyal, atriyoventriküler ve intraventriküler bloklarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lidokain enjeksiyonu sırasında olası yan etkileri ortadan kaldırabilecek cihaz, oksijen ve hayat kurtarıcı ilaçların hemen kullanılabilecek şekilde el altında bulundurulması gerekir. Enjeksiyon sırasında hasta devamlı olarak EKG monitöründen izlenmelidir. Lidokain ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, şok ve karaciğerle böbrek yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu hastalarda doz yarıya indirilir. Sinüs bradikardisi ve inkomplet kalp bloğu olan hastalarda ektopik ventriküler vuruşların tedavisi için lidokain verilmesi gerektiğinde önce kalp ritmi atropin, isoproterenol veya pacemakerle hızlandırılmalıdır. Aksi halde ağır aritmiler ve tam blok belirebilir. Lidokain gebelerde ancak ciddi endikasyon varsa kullanılmalıdır. Hayvan deneylerinde lidokainin teratojen etkisi görülmemiştir. Ancak insanlarda yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Lidokainin anne sütüyle bebeğe geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar lidokainin etkisine daha duyarlı olduklarından 65 yaşın üstündeki hastalarda doz yarıya indirilmeli ve dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Dozu iyi ayarlanırsa yan etkileri azdır. Dozu fazla gelirse başlangıçta uyuşukluk, paresteziler, ataksi, dizartri, nistagmus, dezoriyantasyon ve ajitasyon gibi nispeten hafif SSS belirtilerine neden olur. Bunlar ortaya çıktığında doz azaltılmazsa konvülziyonlar, solunum depresyonu ve koma gelişebilir. Özellikle karaciğer bozukluğu olanlarda ve kalp debisinin düşük olduğu durumlarda doz azaltılmazsa, eliminasyonun yavaşlaması nedeniyle, intoksikasyon belirtileri kolay ortaya çıkar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lidokain diğer antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında kalp üzerinde additif etki görülebilir. Hidantoin antikonvülsanları alanlara lidokain verildiğinde kardiyodepresan etki görülebilir. Beta-adrenerjik reseptör antagonistleri karaciğer kan akımını azaltarak lidokainin hepatik metabolizmasını yavaşlatabilir ve toksisitesini artırabilir. Simetidinle birlikte kullanıldığında lidokain metabolizması yavaşlayarak kan konsantrasyonları yükselebilir. Nöromüsküler blok yapan ilaçlar, örneğin süksinilkolin klorür yüksek dozda i.v. lidokainle birlikte verilirse nöromüsküler blok etkisi potansiye edilir.