1ilaç

METROSEL Enjektabl Solüsyon

Osel

 

Etken Maddeler:

Metronidazol 5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml
Üretilmiyor

 

Kullanım Şekli:

Anaerobik bakterilerle oluşan enfeksiyonlarda; önce i.v. metronidazol verilir. i.v. infüzyonlar genellikle 1 saatte yapılır. Yetişkinlerde ilk yükleme dozu 15 mg/kg'dır. Daha sonra her 6 saatte bir 7.5 mg/kg i.v. dozlara devam edilir. Anaerobik bakteriyal enfeksiyonların tedavisinde maksimum günlük doz 4 g'ı geçmemelidir. Tedaviye 7-10 gün devam edilir. Operasyondan sonraki profilakside; yetişkinlerde ilk olarak 30-60 dk içinde 15 mg/kg'lık i.v. infüzyon yapılır. İlk dozdan 6-12 saat sonra gerekirse 7.5 mg/kg dozunda tekrar verilebilir. Pelvik enflamatuvar hastalıklarda, i.v. metronidazol 12 saatte bir 500 mg dozunda, i.v. ofloksasin ile (12 saatte bir 400 mg), i.v. siprofloksasin ile (12 saatte bir 200 mg) veya oral ya da i.v. doksisiklin ile (12 saatte bir 100 mg) birlikte kullanılabilir. Tedaviye 14 gün devam edilir. Clostridium difficile'ye bağlı diyare ve kolit tedavisinde, yetişkinlerde oral tedavinin mümkün olmadığı durumlarda 6-8 saatte bir 500-750 mg dozunda i.v. olarak uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Protozoal enfeksiyonların (trikomoniyaz, giyardiyaz, amebiyaz ve balantidiyaz) tedavisinde, anaerob bakteriyel enfeksiyonların profilaksisi ve tedavisinde kullanılır. Ayrıca bakteriyel vaginosis (nonspesifik vaginit), akut nekrozitan ülseratif gingivit (Vincent enfeksiyonu), periodontit ve psödomembranöz kolitler gibi spesifik bakteriyel enfeksiyonlarda da kullanılır. Amebiyazda (akut intestinal amebiyaz-amipli dizanteri ve amebik karaciğer absesi) ve bütün Entamoeba histolytica enfeksiyonlarında amebisit etki gösterir. Ancak amebik karaciğer absesinin metronidazol ile tedavisi, iltihabın drenaja ya da aspirasyona olan ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Anaerob bakterilerin (Bacteroides, Clostridium, Peptococcus ve Streptococcus türleri gibi) neden olduğu durumlarda da endikedir: İntraabdominal enfeksiyonlar: Peritonit, intraabdominal abse, karaciğer absesi. Jinekolojik enfeksiyonlar: Endometrit, endomiyometrit, tuboovaryan abse ve cerrahi girişim sonrası vaginal enfeksiyonlar. Kemik ve eklem enfeksiyonları (Yardımcı tedavi olarak). Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları: Menenjit ve beyin absesi. Alt solunum yolu enfeksiyonları: Pnömoni, amfizem ve akciğer absesi, endokardit ve bakteriyel septisemi. Cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları. Diğer enfeksiyonlar: Hepatik ensefalopati, Crohn hastalığı, antibiyotiğe bağlı psödomembranöz kolit.

 

 

Kontrendikasyonları:

Metronidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine aşırı duyarlığı olanlarda ve hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Düşük dozda ve kısa süre kullanıldığında periferik nöropati ve konvülsif nöbetler enderdir. Yüksek dozda ve uzun süre kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Anormal nörolojik belirtiler görülmesi halinde yarar-zarar değerlendirilmesine göre tedavinin kesilmesi veya devamına karar verilmelidir. Merkezi sinir sistemi hastalığı olanlara metronidazol ihtiyatla verilmelidir. Metronidazolle tedavi sırasında bilinen veya teşhis edilmemiş kandidiyaz vakaları daha belirgin hale geldiğinden, antifungal bir ilaçla tedavi gerekebilir. Nidazol bir nitroimidazol olduğu için, halen veya geçmişte bir kan bozukluğu olan hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında hafif lökopeni görüldüğü bildirilmiştir, ancak ilaca atfedilen kalıcı bir hematolojik anormallik gözlenmemiştir. Gastrointestinal sistemle ilgili istenmeyen reaksiyonlar eğer tedavi sırasında kaybolmaz, devamlılık gösterir ya da tahammül edilemez olur ise hekim tarafından hastanın ve hastalığın özel durumuna göre değerlendirme yapılarak tedavinin devamına ya da kesilmesine karar verilir. Gastrointestinal yan etkiler görülmesi halinde ya da tedavinin başlangıcından itibaren gastrointestinal yan etkileri en aza indirmek için ilaç yemeklerle veya muhtelif gıdalarla birlikte alınmalıdır. Trikomoniyaz tedavisinde enfeksiyonun nüksünü önlemek için eşlerin herbirinin metronidazol ile aynı zamanda tedavi edilmeleri ve prezervatifsiz cinsel temastan kaçınmaları önerilir. Metronidazol plasentayı geçip hızla fetal dolaşıma girer. Hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar olmadığından, gerekmedikçe hamilelerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Sütle, plazmadakine benzer konsantrasyonlarda salgılanır ve burada yarı-ömrü 9-10 saattir. Emziren annelerde emniyeti kesinleşmemiştir. Bu nedenle emziren anneler bu ilacı aldıkları süre ve ilacın kesilmesini izleyen 24-48 saat boyunca emzirmeyi kesmelidirler. Yenidoğanların metronidazolü eliminasyon kapasiteleri düşüktür. Ağır karaciğer hastalığı olanlarda metronidazolün metabolizması yavaşladığından metronidazol ve metabolitlerivücutta birikebilir. Tavsiye edilen mutad dozların altında dozlamaya gidilmeli ve hasta yakından izlenmelidir. Metronidazolün biriken metabolitleri diyalizle süratle uzaklaştırılabildiğinden anürik hastalarda metronidazol dozunun özellikle azaltılmaması önerilir.

 

Yan Etkileri:

Baş ağrısı, gastrointestinal irritasyon ve metalik tat yaygındır. Seyrek olarak uyuşukluk, döküntüler ve koyu renkli idrar görülebilir. Kullanım süresine ve doza bağlı olarak; periferik nöropati (ekstremitede parestezi veya uyuşukluk), baş ağrısı, uykusuzluk, depresyon, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu (uyumsuzluk), konfüzyon, ataksi, irritabilite, yüksek dozda veya uzun süre kullanıldığında toksik ensefalopati, bulantı, iştahsızlık, ender olarak kusma, diyare, epigastrik sıkıntı, abdominal kramplar, kabızlık, proktit, keskin ve hoş olmayan metalik tat, glossit, stomatit (Kandidaların birden aşırı çoğalması ile ilgili olabilir), reversibl nötropeni (lökopeni), disüri, sistit, poliüri, idrar tutamama, pelvik basınç hissi, koyu kırmızı-kahverengi idrar, ürtiker, eritematöz kızartılar, ateş basması, nazal konjesyon, ağız kuruluğu , ateş görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Metronidazol, varfarin ve kumarin grubu oral antikoagülanların etkisini artırır. Fenobarbital, fenitoin gibi mikrozomal karaciğer enzimlerini indükleyen ilaçlar metronidazolün eliminasyonunu artırır ve düşük plazma seviyelerine neden olurlar. Simetidin gibi mikrozomal karaciğer enzim aktivitesini azaltan ilaçlar metronidazolün plazma yarı-ömrünü uzatabilirler. Tedavi sırasında ve tedaviden sonra bir gün süre ile alkol alınmamalıdır. Disülfirama karşı görülenlere benzer reaksiyonlar (karın ağrısı, kusma, ateş basması ve baş ağrısı) görülür. Disülfiramla aynı anda kullanılmamalıdır. SGOT ve SGPT için yapılan kimyasal analizleri etkileyebilir.