1ilaç

FİLİNSEL IV Ampul

Osel

 

Etken Madde(ler):

Teofilin etilendiamin 24 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 3 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Filinsel ampul sadece i.v. yolla yavaş bir şekilde uygulanır. Direkt olarak damara enjekte edilmemeli, mutlaka dilüe edilerek kullanılmalıdır. %5 Dekstroz veya %0.9 Sodyum Klorür solüsyonu ile dilüe edilerek infüzyon hızı 20 mg/dakika'yı geçmeyecek şekilde i.v. olarak verilir. Yükleme dozu en az 20-30 dk'da verilmelidir. i.v. uygulamada önce bir yükleme dozu verildikten sonra idame dozlarına geçilir. Tedavi sırasında toksisite belirtileri ortaya çıkarsa bunlar kaybolana kadar infüzyon 5-10 dakika durdurulur. Daha sonra daha düşük bir hızla devam edilir. Sürekli teofilin preparatları kullanmayan hastalar için mutad yükleme dozu 6 mg/kg aminofilin dihidrat (4.7 mg/kg teofilin anhidrit)'tır. Akut Bronkospazm Tedavisi: 12 saat sonrası için idame dozu: 6 ay-9 yaş arası çocuklar: 1.2 mg/kg/saat. 9-12 yaş arası çocuklar ve sigara içen yetişkinler: 1 mg/kg/saat. Sigara içmeyen erişkinler: 0.7 mg/kg/saat. Yaşlılar ve cor pulmonale: 0.6 mg/kg/saat. Konjestif kalp veya karaciğer yetmezliği olanlar: 0.5 mg/kg/saat. Daha sonraki 12 saat için idame dozu: 6 ay-9 yaş arası çocuklar: 1 mg/kg/saat. 9-12 yaş arası çocuklar ve sigara içen yetişkinler: 0.8 mg/kg/saat. Sigara içmeyen erişkinler: 0.5 mg/kg/saat. Yaşlılar ve cor pulmonale: 0.3 mg/kg/saat. Konjestif kalp veya karaciğer yetmezliği olanlar: 0.1-0.2 mg/kg/saat. Son 24 saat içinde teofilin alanlarda yükleme dozu %50 azaltılır. İdeal dozun hesabı için serum teofilin konsantrasyonları tayin edilmelidir. Terapötik serum konsantrasyonu 10-20 mcg/ml'dir. 20 mcg/ml'nin üzerinde toksisite görülür.

 

 

Endikasyonları:

Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Teofilin, herhangi bir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır, eğer böyle hastalarda teofiline kesin gereksinme olursa, hastaya teofilinle birlikte peptik ülser tedavisi uygulanmalıdır.

 

Uyarılar:

6 yaşından küçük çocuklar düşük dozlarla tedavi edilmelidir. Çeşitli kadiyak, renal ve hepatik hastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında, hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır. Yenidoğanlarda, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda, özellikle erkeklerde ve sigara içenlerde, teofilin uygulanırken çok dikkatli olmalıdır. Böyle kişilerde teofilin klirens hızı uzadığından, ilacın kesilmesinden sonra, uzun bir süre teofilin serumda kalır. Teofilin plasenta engelini geçip, doğum sırasında fetal taşikardiye neden olabileceğinden, gebelerde, özellikle doğumdan kısa bir süre önce zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Emziren annelerde teofilin dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yüksek dozlarda ve ani i.v. uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon, deri kızarıklıkları, ürtiker, hipotansiyon, konvülziyon, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırı derecede susuzluk hissi gibi belirtiler görülebilir, ancak bu etkiler geçici olup dozun azaltılmasıyla kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Teofilinle birlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin, simetidin, influenza aşısı, allopurinol ve tiyabendazol alan hastalarda teofilin serum düzeyleri artabileceğinden, böyle hastalar toksik reaksiyonlar açısından yakından izlenmelidir. Teofilin, efedrin veya diğer sempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizm görülebilir. Teofilin, furosemid ve rezerpinin etkisini güçlendirirken digital toksisitesini ve duyarlılığını artırabilir. Teofilin, lityum karbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Oral antikoagülanlar diğer ksantin müstahzarlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Serum ürik asit ölçümünde kullanılan yardımcı madde fosfotungustik asit ise teofilin bu ölçümleri bozabilir. Ayrıca, üriner katekolamin, plazma serbest yağ asidi, serum bilirubin ve eritrosit sedimantasyon testlerinde yüksek değerlere neden olabilir.