1ilaç

PAVULON IV Ampul

Organon

 

Etken Madde(ler):

Pankuronyum bromür 2 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 10 i.v. ampul

 

Kullanım Şekli:

Başlangıçta 0.05-0.08 mg/kg ve daha sonra 0.01-0.02 mg/kg hesabıyla i.v. yolla uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Genel anestezide endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve ameliyat esnasında iskelet kası gevşemesini sağlamak için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Panküronyuma veya bromür iyonlarına karşı daha önceden bilinen aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Panküronyumun etkilerini bilen anestezistler tarafından kullanılmalıdır. Entübasyon, suni solunum, oksijen tedavisi olanakları ve antagonistlerin bulunmadığı koşullarda uygulanmalıdır. Nöromüsküler bloğun izlenmesi için bir periferik sinir stimülatörü kullanılması önerilir. Nöromüsküler hastalığı olanlarda, aşırı şişman vakalarda ve poliomyelitten sonra dikkatle uygulanmalıdır. Renal yetmezliği olan hastalarda eliminasyon yarı ömrünün 2 katına çıktığı ve plazma klirensinin %50 azaldığı dikkate alınmalıdır. Myastenia gravis ve miyastenk sendrom (Eaton-Lambert) vakalarında küçük dozlarda verilecek panküronyum derin etkilere yol açabilir. Bu vakalarda azami dikkatle ve küçük dozlarda kullanılmalıdır. D-tübokürarin ve diğer nondepolarizan nöromüsküler bloke edici ajanlar gibi parsiyel tromboplastin zamanı ve protrombin zamanında kısalmaya neden olabilir. Solunum kaslarını felce uğrattığından, verilen tüm hastalar entübe edilmeli ve spontan solunuma dönüşe kadar suni solunum uygulanmalıdır. %0.9 sodyum klorür, %5 dekstroz ve laktatlı ringer haricinde hiçbir eriyikle aynı enjektör içinde karıştırılmamalıdır. Böbrek fonksiyon bozuklukları ve hipokalsemi, antibiyotik uygulaması sonrası, myastenia gravis'i andıran bir sendromun belirlenmesi yardımcı faktörlerdir. Plazma protein değerlerinin değişmesi, dikkat gerektirir. Hamilelikte uygulandığında fetusa zarar verip vermediği ve doğurganlık kapasitesi üzerine etkisi olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda, sezeryanla doğumda güvenilir olduğu görülmüştür. Apgar skorunu, fetusun kas tonüsünü ve kardiyorespiratuvar adaptasyonu etkilememektedir. Göbek kordonundan alınan kan numunesinde yapılan incelemeler, plasental geçişin çok az olduğunu göstermiştir; bu düzeyde yeni doğanda klinik öneme sahip ters etkisi yoktur. Magnezyum tuzlarının nöromusküler blokajı arttırıcı etkisinden dolayı, gebelik toksemisi yüzünden magnezyum sülfat alan hastalarda nöromüsküler blokajdan geriye dönüşüm tatminkar olmayabilir. Bu vakalarda doz azaltılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Minimal kardiyovasküler etkilidir. Miyokard üzerine hafif vagolitik etkisi vardır. Nabız sayısında bir artışla, ortalama arteryel kan basıncının hafif-orta derecede yükselmesi beklenebilir. Vagolitik etkisi sayesinde, bazı inhalasyon anesteziklerine bağlı olaraktan ortaya çıkan kardiyak depresyonu antagonize eder. Bazı potent anestetik ve analjeziklerin sebep olduğu bradikardi panküronyum tarafından düzeltilir. İntraoküler basıncı düşürmesi ve miyozis oluşturması nedeniyle oftalmik cerrahi için uygundur. Genelde, nöromüsküler blok yapan ajanlara karşı anaflaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Gereken önlemler ihmal edilmemelidir. Özellikle, daha önceden nöromüsküler blok yapan ajanlara karşı anaflaktik reaksiyonu blok yapıcı ajanlar arasında çapraz alerjik reaksiyon bildirilmiştir. Uygulamadan sonra histamin düzeyinde önemli bir artış görülmemiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Etkiyi arttıranlar: Anestezik maddeler (alotan, eter, enfluran, isofluran, metoksifluran, siklopropan, tiyopenton, metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidat, propanidid), diğer nondepolarizan kas gevşeticiler, süksametonyumdan sonra uygulanması, aminoglikozid ve polipeptid antibiyotikler, diüretikler, betaadrenerjik blok yapıcı ajanlar, imidazol, metronidazol, tiyamin, MAO inhibitörleri, kinidin, protamin, fenitoin, alfa adrenerjik bloker ajanlar, magnezyum tuzları. Etkiyi azaltanlar: Neostigmin, edrofonyum, piridostigmin, ayrıca panküronyumun kortikosteroidler, noradrenalin, azatioprin, teofilin, KCI, NaCI, CaCl2 kullanımından sonra verilmesi. Değişken etki oluşturanlar: Panküronyum uygulamasından sonra kullanılan depolarizan kas gevşeticileri nöromüsküler blokaj etkisini arttırabilir ya da azaltabilir.