1ilaç

OMNIPAQUE 240 Flakon

Opakim

 

Etken Madde(ler):

İyoheksol 240 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

20 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Artografi 5-20 ml, BT tetkiki 125-250 ml, ERP-ERCP 20-50 ml, Flebografi 20-100 ml/bacak, Hemiografi 50 ml, Lumbertoraks 10-12 ml, Miyelografi 8-12 ml, Siolografi 0.5-2 ml.

 

 

Endikasyonları:

Yetişkinlerde ve çocuklarda, kardiyoanjiyografi, arteriografi, ürografi, flebografi ve bilgisayarlı tomografide kontrast arttırmak için kullanılır. Subaraknoid enjeksiyonu takiben lomber, torasik, servikal miyelografi ve bazal sistemlerin bilgisayarlı tomografi tetkikinde. Artrografi, endoskopik retrograd pankreatografi (ERP), endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP), herniografi, histerosalpingografi, sialografi ve gastrointestinal sistemin tetkiklerinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tirotoksikoz ve iyoheksole ciddi reaksiyon hikayesi bulunanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Noniyonik röntgen kontrast madde kullanımında; pozitif bir allerji, astma veya iyotlu kontrast maddeye istenmeyen reaksiyon geçmişi özel önlem alınmasını gerektirir. İyotlu kontrast maddeler anafilaktoid reaksiyonlar veya değişik aşırı duyarlılık oluşumlarını harekete geçirebilirler. Bu nedenle ciddi bir reaksiyon olasılığına karşın anında müdahale edebilmek için gerekli ilaçlar ve teçhizat hazır durumda tutulmalıdır. Vasküler kateterizasyon işlemleri esnasında anjiyografik tetkik çok özenli ve dikkatli olarak yapılmalı, kateter, işlemle bağlantılı tromboz ve emboli riskini minimize etmek için sık sık yıkanmalıdır. Kontrast madde uygulanmasından önce ve sonra uygun bir hidratasyon sağlanmalıdır. Bu özellikle multipl myeloma, diabetes mellitus, renal disfonksiyonu olan hastalar ile yeni doğanlar, küçük çocuklar ve yaşlı hastalar için geçerlidir. Bir yaşından küçükler ve özellikle yeni doğanlar elektrolit rahatsızlıkları ve hemodinamik değişikliklere duyarlıdırlar. Ciddi kardiyak rahatsızlıkları ve pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda hemodinamik değişiklikler veya aritmiler geliştirebileceklerinden özen gereklidir. Akut serebral patolojileri, tümörleri veya epilepsi geçmişi olan hastalar nöbet tutulumuna predispozandırlar ve özel özen gerektirir. Alkolikler ve ilaç bağımlılarında nöbet veya nörolojik reaksiyon gelişmesi açısından artan risk grubundadırlar. Birkaç hastada miyelografiden sonra geçici işitme kaybı veya hatta sağırlık görülmüştür, bu lomber ponksiyon yapılan yerdeki spinal sıvı basıncındaki düşüşe bağlıdır. Kontrast media uygulamasını takiben akut böbrek yetmezliği gelişmesini önlemek için risk grubundaki, önceden böbrek yetersizliği ve diabetes mellitus'u olan hastalarda özel özen gereklidir. Myelomatöz ve Waldenström's makroglobuliemia olan hastalarda risk grubundadır. Gerekirse tetkike başlamadan önce i.v. enfüzyon ile hidrasyona başlanmalı ve kontrast madde böbreklerden temizlenene kadar devam edilmelidir. Kontrast madde temizlenene kadar böbreklere nefrotoksik ilaç şeklinde aşırı yükten, oral kolesistografik ilaçlardan, renal arterial anjiyoplastiden veya büyük cerrahi girişimlerden kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon inceleme öncesi seviyesine dönene kadar tekrar bir kontrast madde incelemesi ertelenmelidir. İyotlu kontrast madde verilmesi myestenia gravis'in semptomlarını alevlendirebilir. Fagakromsitoması olan hastalara hipertansiyon krizlerinin önlenmesi amacıyla profilaktik olarak alfa blokerleri verilmelidir. Çok nodüllü guatrı olan hastalar iyotlu kontrast madde enjeksiyonunu takiben hipertiroidizm geliştirme riskinde olabilirler. Kontrast madde alan premature yeni doğanlarda da geçici hipotiroidizm gelişme riskinden haberdar olunmalıdır. Kontrast maddenin damar dışına enjeksiyonu sonucu nadiren enflamasyon ve hatta doku nekrozu görülmüştür. Kompartman sendromu durumlarında cerrahi dekompresyon gerekli olabilir. Kontrast media verilmesinden sonra hasta en az 30 dakika süresince gözlem altında tutulmalıdır. Miyelografiyi takiben hasta baş ve göğsü 20 derece yükseltilmiş vaziyette 1 saat dinlendirilmelidir. Eğer yatakta kalınıyorsa baş ve göğüs ilk 6 saat boyunca yükseltilmiş şekilde tutulmalıdır. Ayaktaki hastalar ilk 24 saat için yalnız bırakılmamalıdırlar. Hamilelik süresince mümkün olduğunca radyasyon ışınından kaçınmak gerektiğinden, kontrast madde ile olsun veya olmasın muhtemel riske karşı herhangi bir röntgen film tetkikinin faydaları dikkatle tartılmalıdır. Kontrast media insan sütüne son derece zayıf olarak geçmektedir. İntratekal incelemeleri takiben ilk 24 saat içinde araba sürmek veya makine kullanmak önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Ciddi reaksiyonlar nadir durumlarda görülür. En sık rastlanan yan etki hafif genel bir sıcaklık veya geçici bir metalik tad hissidir. Abdominal rahatsızlık/ağrı son derece nadirdir ve bulantı veya kusma gibi gastrointestinal reaksiyonlarda nadir görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları nadirdir ve genellikle anjiyoödem, pirurit, ürtiker, eritem, kızarıklık ve dispne gibi hafif solunum ve deri problemleri ile ortaya çıkar. Bunlar ya enjeksiyondan hemen sonra veya birkaç gün sonra görülebilirler. Laringeal ödem, bronkospazm veya pulmoner ödem gibi ciddi yan etkiler son derece nadirdir. Anafilaktik reaksiyonlar dozdan ve veriliş yolundan bağımsız olarak ortaya çıkabilir ve ciddi bir reaksiyonun ilk belirtisi olabilir. Kontrast madde verilmesine hemen ara verilmeli ve eğer gerekliyse vasküler yoldan spesifik tedavi uygulanmalıdır. Beta bloker kullanan hastalar vagal reaksiyon olarak yanlış yorumlanan atipik anafilaksi semptomları gösterebilirler. Hipotansiyon ve bradikardiye sebep olan vagal reaksiyonlar son derece nadir durumlarda görülürler. Stevens-Johnsons veya toksik epidermal nekroliz gibi ciddi deri reaksiyonları son derece nadir görülürler. İodizm, incelemeden yaklaşık 10 gün sonraya kadar iyotlu kontrast maddelerin, salgı bezlerinde şişme ve hassaslığa sebep olduğu çok nadir bir komplikasyondur. Periferal anjiografi esnasında distal ağrı ve sıcaklık hissi sıktır. Böbrek yetmezliği son derece nadirdir bununla birlikte ölümlerde rapor edilmiştir. Koroner, serebral veya renal arterlere enjeksiyon sonrasında geçici iskemi ile sonuçlanan arterial spazm görülebilir. Nörolojik reaksiyonlar son derece nadirdir. Bunlar tutulmalar veya geçici motor veya hissi rahatsızlıkları kapsayabilir. Çok nadir durumlarda kontrast media kan-beyin bariyerini geçebilir ve kontrast maddenin serebral kortex tarafından alınması ile incelemeden sonraki günde BT'de görülebilir. Bazen de geçici bulanıklık ve kortikal körlük eşlik edebilir. Aritmiler, depresyon ve iskemi belirtileri gibi ciddi kardiyak komplikasyonlar son derece nadirdir. Flebografi sonrasında tromboflebit ve tromboz son derece nadirdir. Birkaç eklem ağrısı vakası bildirilmiştir. İntratekal kullanımı takiben istenmeyen etkiler incelemeden saatler veya günler sonra veya gecikmiş olarak ortaya çıkabilir. Bunların frekansı sadece lomber ponksiyondakilere yakındır. Başağrısı, bulantı, kusma ve baş dönmesi sıktır ve bu büyük çapta iğnenin girdiği yerde subaraknoid boşlukta sızıntı sonucu meydana gelen basınç kaybına bağlanmaktadır. Bu hastalardan bir kısmında birkaç gün süren ciddi başağrısı görülmüştür. Beyin-omurilik sıvısının fazla miktarda kaybından basınç kaybını minimize etmek için kaçınılmalıdır. Hafif lokal ağrı, parestezi ve radiküler ağrı zaman zaman enjeksiyon yerinde ortaya çıkabilir. Bacaklarda kramp ve ağrı ise çok nadir durumlarda görülür. Fotofobi ve meningism'e sebep olan meningeal irritasyon duruma göre oluşabilir. Frank kimyasal menenjiti çok nadir durumlarda ortaya çıkar. İnfektive menenjit riskide gözönünde bulundurulmalıdır. Çok nadir durumlarda, geçici serebral disfonksiyon çeşitlemeleri görülebilir. Bunlar, nöbetler, geçici bulanıklık veya geçici motor veya duyusal disfonksiyonu içermektedir. Birkaç hastada EEG'de değişiklik not edilebilir. Sistemik hipersensivite reaksiyonları nadirdir. Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi (ERCP): Amilaz seviyelerinde bir miktar yükselme sıktır. ERCP sonrası renal opasifikasyon çok nadir durumlarda görülür ve artan bir ERCP sonrası pankreatit riski ile bağlantılıdır. Nekroz edici pankreatitin nadir vakaları da anlatılmıştır. Oral kullanımda gastrointestinal rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Histerosalpingografi (HSG): Aşağı karında geçici ve hafif ağrı sıktır. Artrografi: İşlem sonrası ağrı sıktır. Frank artriti nadirdir. Bu gibi durumlarda infektive artrit olasılığı düşünülmelidir. Herniografi: İşlem sonrası hafif ağrı sıktır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kontrast madde kullanımı geçici böbrek yetmezliğine sebep olabilir ve biguanidleri (metformin) alan diyabetiklerde laktik asidoza yol açabilir. Önlem olarak kontrast madde incelemesinden 48 saat önce biguanid alınması durdurulmalı ve ancak renal fonksiyon stabilize edildikten sonra uygulanmalıdır. İnceleme öncesi, 2 haftadan az bir süre İnterleukin-2 ile tedavi edilen hastalar için gecikmiş reaksiyonlar açısından (deri reaksiyonları veya kızarıklık) artan bir risk söz konusudur. Tüm iyot içeren kontrast maddeler tiroid fonksiyon testleri ile etkileşebilirler, böylece tiroidin iyod bağlama kapasitesi birkaç haftaya kadar azalabilir. Kontrast maddenin serum ve idrardaki yüksek konsantrasyonları, bilirubin, proteinler veya inorganik maddelerin (örn. demir, bakır, kalsiyum ve fosfat) laboratuvar testleri ile etkileşebilir. Bu maddelerin tayinleri incelemenin yapıldığı gün yapılmamalıdır.