1ilaç

LEVEMIR FlexPen Disposable Kalem

Novo Nordisk

 

 

Formüler > Endokrin > Diyabette Kullanılan İlaçlar > İnsülinler > Orta ve Uzun Etkililer

Etken Maddeler:

İnsülin detemir 100 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

3 ml'lik 5 disposable kalem

 

Kullanım Şekli:

Levemir'in dozu bireysel olarak ayarlanmalıdır. Hastaların ihtiyaçlarına göre günde 1-2 kez uygulanmalıdır. Yaşlı hastalarda ve karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda daha yoğun glukoz monitorizasyonu yapılmalıdır. Çocuklar ve adolesanlarda etkinlik ve güvenilirliliği çalışılmamıştır. Deri altı uygulama içindir.

Şiddetli hipoglisemiye yol açabileceğinden LEVEMIR® intravenöz olarak uygulanmamalıdır.

Oral antidiyabetik ilaçlarla (OAD) kombinasyonda LEVEMIR®; başlangıç dozu 10 U veya 0.1-0.2 U/kg olacak şekilde, günde tek doz kullanılır. Enjeksiyon her gün aynı saatte olmak üzere günün herhangi bir zamanında yapılabilir. LEVEMIR’in dozu bireysel hasta ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

İnsülin detemir çözünür, etki süresi uzun olan, uzun etkili bir bazal insülin analogudur. Diabetes Mellitus tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İnsülin detemir veya içindeki maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Yetersiz dozlarda kullanımı veya tedavinin kesilmesi, özellikle Tip 1 diyabette hiperglisemi ve diyabetik ketoasidoza yol açabilir. Hastaların yeni bir çeşit insüline transfer edilmesi denetim altında yapılmalıdır. Dozaj, çeşit, tür (hayvan, insan, insan insülin analogu) ve/veya üretim metodundaki değişiklikler (hayvan kaynaklı insüline karşı rekombinant DNA) doz değişiklikleri gerektirebilir. Kullanan hastaların dozlarında, her zaman kullandıkları insülin dozuna göre değişiklik yapılması gerekebilir. Doz ayarlaması gerektiğinde, bu bazen ilk dozda bazen de ilk birkaç hafta veya ay içinde yapılabilir. Şiddetli hipoglisemiye neden olabileceğinden intravenöz olarak kullanılmamalıdır. Kas içine uygulamadan kaçınılmalıdır. Diğer insülin preparatları ile karıştırılırsa bileşenlerden birinin veya her ikisinin etki profili değişecektir. Bu nedenle kısa etkili insülinler ile karıştırılmasından kaçınılmalıdır. Şiddetli hipoalbüminemisi olan hastalarda kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır. Bu hastalarda dikkatli monitorizasyon yapılması önerilmektedir. İnsülin infüzyon pompalarında kullanılmaz. Alerjik reaksiyonlara neden olabilen metakrezol içermektedir. Hastanın konsantre olma ve reaksiyon gösterme becerisi hipoglisemi atağı geçirme eğilimine bağlı olarak bozulabilir. Bu durum araba sürme veya makine kullanma becerilerini etkileyebilir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelik döneminde insülin detemir kullanımına ilişkin hiçbir klinik deneyim yoktur. Laktasyon döneminde insülin detemir kullanımına ilişkin klinik deneyim yoktur. Laktasyon döneminde insülin dozunda ve diyette ayarlama yapılması gerekebilir.

 

Yan Etkileri:

Hipoglisemi, sık rastlanan bir istenmeyen etkidir. Majör hipogliseminin tedavi edilen hastaların yaklaşık %6'sında görüldüğü bilinmektedir. Hipoglisemi semptomları genellikle ani olabilir. Bu semptomlar arasında soğuk terleme, soğuk solgun deri, halsizlik, sinirlilik veya titreme, endişe duygusu, olağan olmayan yorgunluk veya güçsüzlük, konfüzyon, konsantre olmada güçlük, uyku hali, aşırı açlık, görme değişiklikleri, baş ağrısı, bulantı ve çarpıntı sayılabilir. Şiddetli hipoglisemi, bilinç kaybı ve/veya konvülziyona neden olabilir ve beyin fonksiyonlarında geçici ya da kalıcı hasara, hatta ölüme bile neden olabilir. Hastaların %2'sinde enjeksiyon bölgesi reaksiyonları görülür. Bu reaksiyonlar arasında enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme ve kaşıntı bulunmaktadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bazı ilaçların glukoz metabolizması ile etkileşime girdiği bilinmektedir. Oral antidiyabetik ilaçlar, monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOİ), non-selektif beta blokör ajanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, salisilatlar ve alkol insülin ihtiyacını azaltabilir. Tiyazidler, glukokortikoidler, tiroid hormonları, beta-sempatomimetikler, büyüme hormonu ve danazol insülin ihtiyacını artırabilir. Beta blokörler hipoglisemi semptomlarını maskeleyebilirler ve hipoglisemiden iyileşme sürecini uzatabilirler. Oktreotid/lanreotid insülin ihtiyacını hem artırabilir, hem de azaltabilir. Alkol insülinin hipoglisemik etkisini artırıp, süresini uzatabilir. Tiyol veya sülfit içeren ilaçlar eklendiğinde insülin detemir parçalanabilir. İnfüzyon sıvılarına karıştırılmamalıdır.