1ilaç

NİTRODERM Flaster

Novartis

 

Etken Madde(ler):

Nitrogliserin (Gliserol trinitrat)

 

Piyasa Şekilleri:

25 mg (TTS-5) (5 mg/24 saat): 30 flaster, 50 mg (TTS-10) (10 mg/24 saat): 30 flaster, 50 mg (TTS-10) (10 mg/24 saat): 5 flaster, 25 mg (TTS-5) (5 mg/24 saat): 5 flaster içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Nitroderm TTS, akut angina pektoris ataklarının acil tedavisinde kullanılmaz; bu durumlarda çabuk etkili nitrat preparatları kullanılmalıdır. Uygulama yeri düzenli olarak değiştirilmelidir. Tolerans gelişimini önlemek için her 24 saatte bir, genellikle gece, sistemin kullanımına 8-12 saat süreyle ara verilmesi önerilmektedir. Angina pektoris: Tedaviye günde bir Nitroderm TTS 5 ile başlanmalıdır. Daha sonra klinik cevaba göre bu doz kademeli olarak; günde bir Nitroderm TTS 10 (normal idame dozu), veya günde iki Nitroderm TTS 10'a kadar yükseltilebilir. Konjestif kalp yetmezliği: Tedaviye hastanede başlanması ve hastanın hemodinamik durumunun izlenmesi önerilir; tedavi, gerekli idame dozu saptanıncaya kadar hastanede sürdürülmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Koroner arter hastalığının uzun süreli tedavisi; anjina pektorisin uzun süreli tedavisi ve önlenmesi (miyokart enfarktüsün yeterince tedavi edilmesinden sonra bile); kardiyak glikozidler, diüretikler, ADE inhibitörleri ya da arteryel vazodilatörlerle bir arada ağır kronik miyokart yetersizliğin uzun süreli tedavisi ve pulmoner hipertansiyonda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Transdermal flasterde kullanılan yapışkanlara aşırı duyarlılık, akut dolaşım yetmezliği (şok, baygınlık), kalp şoku (uygun önlemlerle yeterli bir end-diyastolik basınç sağlanamadığı sürece), şiddetli hipotansiyonda (sistolik kan basıncı 90 mmHg’den az olduğunda) kontrendikedir. Nitrat tedavisi sırasında sildenafil kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Sadece; hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, konstriktif perikart, perikart boşluğuna kan dolmasıyla kalbin sıkışması, akut miyokart enfarktüste olduğu gibi dolma basıncının düşük olması, sol ventriküler işlev yetmezliği (sol ventriküler yetmezlik), aort ve/veya mitral stenoz, kafatası basıncının arttığı hastalıklar, ortostatik fonksiyon bozukluğunda özel bir dikkatle ve tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır. Akut anjin ataklarının tedavisine uygun değildir. İdame tedavisi  başlanılan hastalara, sildenafil kullanmayacakları konusunda uyarıda bulunulmalıdır. Tedavi, sildenafil kullanmak için aksatılmamalıdır, çünkü, bu durumda angina pektoris geçirme olasılığı artar. Hamilelik sırasında sadece kesinlikle gerektiğinde ve sadece hekimin talimatıyla kullanılmalıdır. Gliserol trinitratın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hastanın, araba ve makine kullanma becerisine zarar verecek ölçüde tepki gösterme becerisini etkileyebilir. Alkol, bu etkiyi artırmaktadır.

 

Yan Etkileri:

En yaygın (hastaların %10’undan fazlası) istenmeyen reaksiyon baş ağrısıdır. Tedavinin başında ya da dozaj artırıldığında, hipotansiyon ve/veya ayaktayken baş dönmesi yaygın olarak gözlenmiştir. Bu semptomlar, sersemlik, uyku hali, refleks taşikardi ve bitkinlik hissiyle birlikte görülebilir. Nadiren (hastaların %1’inden azında), şiddetli de olabilen, bulantı, kusma, yüz ve boyunda kızarma ve alerjik deri reaksiyonları (örneğin, kızarıklık) görülebilir. Tek tük vakalarda eksfoliyatif dermatit meydana gelebilir. Organik nitratlarda şiddetli hipotansiyon yanıtları bildirilmiştir ve bunlar arasında, bulantı, kusma, huzursuzluk, solgunluk ve aşırı terleme yer almaktadır. Nadiren baygınlık görülebilir (bazen, bradiaritmi ve senkop ile birlikte görülebilir). Nadiren şiddetli hipotansiyon anjin semptomlarının artmasına yol açabilir. Hastalar, uygulama yerinde genellikle hafif bir kaşıntı ve yanma hissedebilir. Tedavi sırasında, hipoventilasyona uğrayan alveol alanlarındaki kan akışının nispeten yeniden dağılmasından ötürü geçici hipoksemi meydana gelebilir. Özellikle, koroner arter hastalığı olan kişilerde, bu durum miyokard hipoksiye yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Beta blokerler, kalsiyum antagonistleri, vazodilatörler vb. gibi kan basıncını düşürücü özellikteki ilaçlarla ve/veya alkolla birlikte kullanılması, hipotansif etkisini güçlendirebilir. Aynı etki, nöroleptikler ve trisiklik antidepresanlarla da meydana gelebilir. Erektil fonksiyon bozukluğu için kullanılan sildenafille kullanıldığında, nitrogliserinin kan basıncı düşürme etkisi artar. Bu etki artışı hayatı tehdit edici boyutlarda olabilir. Bu nedenle tedavi olan hastalar sildenafil kullanmamalıdırlar. Dihidroergotamin ile birlikte kullanıldığında, dihidroergotamin kan düzeyinin ve hipertansif etkisinin artabileceğini gösteren bildirimler bulunmaktadır. Nitrogliserin ve heparin etkileşimi gözardı edilemez.