1ilaç

LEPONEX Tablet

Novartis

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Klozapin

 

 

Etken Madde(ler):

Klozapin

 

Piyasa Şekilleri:

25 mg: 50 tablet
100 mg: 50 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç dozu: İlk gün 2 kez 12.5 mg, takip eden ikinci gün 1 veya 2 kez 25 mg verilir. İyi tolere edildiğinde günlük doz, 25-50 mg'lık artışlarla 2-3 hafta içinde 300 mg/gün'e ulaşacak düzeyde artırılır. Gerekirse günlük dozda, 4-7 günlük aralarla 50-100 mg'lık artışlar yapılabilir. Terapötik doz: Hastaların çoğunda antipsikotik etkiye 300-450 mg/gün'lük dozla ulaşılabilir. Bazı hastalarda 600 mg/gün'lük doza çıkılması gerekebilir. Maksimum doz dikkatli yapılan artışlarla 900 mg'a kadar çıkılabilir. İdame dozu: Maksimum terapötik etkiye ulaşıldıktan sonra idame tedavisi daha düşük dozlarla yapılır. Tedaviye en az 6 ay devam edilir. Tedavinin bitirilmesi planlandığında dozun 1-2 haftalık dönemde giderek azaltılması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Klasik nöroleptiklere intolerans gösteren veya yanıt vermeyen şizofrenik hastalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşırı duyarlılık, geçmişinde ilaca bağlı granülositopeni veya agranülositoz, bozulmuş kemik iliği fonksiyonu, alkolik ve diğer toksik psikozlar, ilaç intoksikasyonu, koma, dolaşım kollapsı, santral sinir sistemi depresyonu ve şiddetli renal, hepatik ve kardiyak yetmezlik durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Agranülositoza neden olabilir. Kullanımı, klasik nöroleptik ilaç tedavisine cevap vermeyen ya da intolerans gösteren, başlangıçta normal lökosit değerler gösteren (lökosit sayımı ve lökosit formülü), düzenli lökosit sayımları yapılabilecek hastalar ile sınırlıdır. Klozapini kullanmak isteyen hekimler, emniyet tedbirleriyle ilgili belirtilen şartlara uymak durumundadır. Her konsültasyonda, hastaların enfeksiyon belirtisinde hemen doktoruna başvurması gerektiği hatırlatılmalıdır. Grip benzeri şikayetler ya da enfeksiyon olgusunu çağrıştıran semptomlarda özellikle dikkatli olunmalıdır. Klozapin ile birlikte, kemik iliği fonksiyonunda depresyon yaptığı bilinen ilaçlar kullanılmamalıdır. Güçlü bir şekilde kemik iliğini baskılayabilme olasılığı olan uzun etkili depo antipsikotiklerin, granülositopeni gibi durumlarda vücuttan hızla uzaklaştırılmaları mümkün olmamaktadır. Sadece normal lökosit bulguları olan hastaların tedaviye başlamalarını sağlama amacıyla klozapin tedavisine başlamadan önce hastalarda lökosit sayımı ve lökosit formülü yapılmalıdır. Tedaviye başladıktan sonra 18 hafta boyunca her hafta lökosit sayımı yapılmalıdır. Hastanın ilaç alımı sürdüğü müddetçe en az ayda bir kez lökosit sayımlarına devam edilmelidir. Tedavi sırasında senkop ile birlikte olan ve olmayan ortostatik hipotansiyon görülebilir. Seyrek olarak kollaps derinleşebilir. Kardiyak ve/veya respiratuvar arrest kollapsa eşlik edebilir. Özellikle tedavinin başlarında klozapinin sedasyona neden olması ve epilepsi eşiğini düşürmesi nedeniyle araç ya da makine kullanımından kaçınılmalıdır. Karaciğer bozukluğu durumunda, karaciğer fonksiyonları izlenmelidir. Klozapinin antikolinerjik aktivitesi nedeniyle, prostat hipertrofisi veya dar açılı glokom varlığında dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında tedavinin ilk 3 haftası içinde selim hipertermi görülebilir. Ateşli hastalar, altta yatan bir enfeksiyonu ve agranülositoz gelişmesi olasılığını ekarte etmek açısından dikkatle izlenmelidir. Yüksek ateşin bulunduğu durumlarda, nöroleptik malign sendrom olasılığı düşünülmelidir. Çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Yaşlı hastalarda, başlangıç tedavisi olarak özellikle düşük doz önerilir. Gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Agranülositoz, lökositoz, eozinofili, baş dönmesi, baş ağrısı, rijitide, tremor, ağız kuruluğu , görme bulanıklığı, terleme, ısı düzensizlikleri, hipersalivasyon, taşikardi, postüral hipotansiyon, hipertansiyon, dolaşım kollapsı, EKG değişiklikleri, aritmi, perikardit, miyokardit, bulantı, kusma, kabızlık, karaciğer enzimlerinde artış, kolestaz, inkontinans, idrar retansiyonu, nadiren priapizm, selim hipertermi, deri reaksiyonları, kilo artışı görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kemik iliği fonksiyonunu baskılayan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Alkol, santral sinir sistemi depresanları ve MAO inhibitörlerinin merkezi etkisini artırır. Benzodiazepin veya herhangi bir psikotrop ilaç alanlarda klozapin tedavisi başladığında dolaşım kollapsı riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Antikolinerjik, hipotansif ve respiratuvar depresan ilaçlarla birlikte kullanıldığında aditif etki gösterir. Plazma proteinlerine bağlanma oranı yüksek diğer ilaçlarla birlikte uygulandığında klozapinin plazma konsantrasyonlarının artmasına neden olabilir. Fenitoin ve sitokrom P450 enzim sistemini etkilediği bilinen diğer ilaçlarla birlikte uygulandığında klozapinin plazma düzeyi düşebilir. Lityum ve diğer SSS aktivatörü ajanlarla birlikte kullanımı nöroleptik malign sendromu gelişme riskini artırabilir. Klozapin kullananlarda, adrenalin ve derivelerinin hipertansif etkisi revers olabilir.