1ilaç

EMSELEX Uzatılmış Salımlı Tablet

Novartis

 

Etken Maddeler:

Darifenasin hidrobromür

 

Piyasa Şekilleri:

7.5 mg: 28 tablet, 15 mg: 28 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler: Önerilen başlangıç dozu, bütün hastalarda günde 7.5 mg'dır. Semptomların giderilmesine daha fazla ihtiyaç duyan hastalarda bu doz, her hastada elde edilen bireysel terapötik yanıt temel alınarak, tedavi başlangıcından 2 hafta sonrası kadar erken bir sürede günde 15 mg'a yükseltilebilir. Emselex Uzatılmış salımlı tabletler günde bir defa, bir miktar sıvıyla yutularak alınmalıdır. Aç ya da tok karnına alınabilen tabletler; bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemeli, bölünmemeli veya ezilmemelidir. Orta şiddette (Child Pugh B) karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günlük dozu, 7.5 mg'ı aşmamalıdır. Şiddetli (Child Pugh C) karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda Emselex kullanılması önerilmez.

 

 

Endikasyonları:

Aşırı aktif mesane tedavisinde endikedir. Sıkışmak, sıkışıklık hissiyle idrar kaçırmak, miksiyon sıklığında artış ve noktüri; aşırı aktif mesanenin semptomlarındandır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aktif maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık. İdrar retansiyonu, mide retansiyonu ya da kontrol altında bulunmayan dar açılı glokomu olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Klinik bakımdan önemli mesane çıkım obstrüksiyonu, idrar retansiyonu riski, şiddetli kabızlığı veya gastrointestinal obstrüktif hastalıkları, örneğin pilor stenozu olan hastalara ihtiyatla verilmelidir. Dar açılı glokom nedeniyle tedavi görmekte olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi C'dir. Darifenasinin gebe kadınlarda incelendiği herhangi bir çalışma yoktur. Gebelik sırasında yalnızca, anne adayında elde edilmesi beklenen faydalar, fetusun karşılaşacağı risklerden daha fazlaysa kullanılmalıdır. Darifenasin, sıçanlarda anne sütüne geçer. Araç ve makina kullanırken dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

İlacın farmakolojik profili ile tutarlı olarak, en sık bildirilen advers olaylar ağız kuruması ve kabızlıktır. Diğer advers etkiler: Çok sık: Ağız kuruması, kabızlık. Sık: Baş ağrısı, karın ağrısı, dispepsi, bulantı, göz kuruması. Ender: Asteni, kaza sonucu yaralanma, yüz ödemi, hipertansiyon, ishal, barsaklarda aşırı gaz bulunması, ülseratif stomatit, SGPT yükselmesi, SGOT yükselmesi, periferik ödem, ödem, baş dönmesi, uykusuzluk, somnolans, düşünce anormallikleri, rinit, öksürük artışı, dispne, deri kuruması, deri döküntüsü, kaşıntı, terleme, görme anormallikleri, tat alma duyusu bozuklukları, idrar yolu bozuklukları, iktidarsızlık, idrar yolu infeksiyonu, vajenit, mesane ağrısı.

 

İlaç Etkileşimleri:

Darifenasin başlıca, CYP2D6 ve CYP3A4 adlı sitokrom P450 enzimleri aracılığıyla metabolize edildiğinden, bu enzimlerin inhibitörleri, darifenasin farmakokinetiğini değiştirebilir. CYP2D6 inhibitörleri CYP2D6 inhibitörlerinin de kullanıldığı hastalarda herhangi bir pozoloji ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. Orta şiddette etkili CYP3A4 inhibitörlerinin de (örneğin flukonazol, eritromisin) kullanıldığı hastalarda, herhangi bir pozoloji ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. Ancak darifenasin, güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle (örneğin: ketokonazol, itrakonazol, mikonazol, troleandomisin, nefazodon) birlikte verildiğinde günlük dozu, 7.5 mg'ı aşmamalıdır. Darifenasin; flekainid, tiyoidazin ve trisiklik antidepresanlar (örneğin imipramin) gibi, başlıca CYP2D6 tarafından metabolize edilen ya da terapötik penceresi dar olan ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır. Varfarin kullanmakta olan hastalardaki standart protrombin zamanı izlenmesine devam edilmelidir. Digoksin kullanmakta olan hastalardaki standart terapötik izleme devam ettirilmelidir. Digoksin ile birlikte uygulanan günde 1 defa 30 mg darifenasin, kararlı düzeyde digoksin maruziyetini hafifçe artırmıştır.