1ilaç

ZEPRİD Tablet

Nobel

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Sülpirid

 

 

Etken Madde(ler):

Sulpirid 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

12 tablet
24 tablet
48 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler: Negatif semptomlarda günde 200-600 mg; pozitif semptomlarda günde 800-1600 mg. Günlük dozlar ikiye bölünerek uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Akut psikozlar, kronik psikozlar (şizofreni, şizofrenik olmayan kronik hezeyanlı durumlar; paranoid durumlar, kronik halüsinasyonlu psikozlar).

 

 

Kontrendikasyonları:

Sülpiride ya da bileşimindeki diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık; prolaktine bağımlı tümörler (örneğin, hipofiz bezi prolaktinomaları ve meme kanseri); bilinen ya da kuşkulu feokromositomada kontrendikedir. Aşağıdakilerle kombinasyon halinde: Sültoprid.

 

Uyarılar:

Manik ya da hipomanik hastalara semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatle verilmelidir. Yaşlılarda ve renal yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Açıklanamayan hiperterminin varlığı Nöroleptik Malign Sendromun (NMS) bir göstergesi olabileceğinden ateşin kaynağı belirleninceye dek diğer nöroleptiklerde olduğu gibi sülpirid tedavisine ara verilmelidir. Sülpirid böbrekler yoluyla atıldığı için ciddi böbrek yetmezliğinde doz azaltılması veya tedaviye ara verilmesi tavsiye edilir. Yaşlılarda ve konvülsiyon eşiğinde düşme olasılığı nedeniyle epilepsili hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Parkinsonlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İnsanda düşük dozlarla (günde 200 mg) tedavi edilmiş küçük bir grupta hiçbir malformasyon risk artışı görülmemiştir. Ancak, daha yüksek dozlar ile ilgili olarak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Hamilelik süresince nöroleptik uygulananların hiç birinde fetüste serebral gelişimin yavaşladığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Uzun süreli ve güçlü nöroleptiklerle tedavi edilmiş annelerin yeni doğmuş bebeklerinde çok nadir olarak ekstrapiramidal semptomlar görülmüştür. Sonuç olarak teratojen risk çok düşük olsa bile hamilelik boyunca ilaç tedavisi süresinin kısaltılması tavsiye edilir. Eğer mümkünse gebeliğin sonunda hem nöroleptiklerin hem de (atropinik özellikleri nedeni ile) antiparkinson ilaçların dozları azaltılmalıdır. anne sütüne karışma oranı günlük dozun 1/1000'idir.

 

Yan Etkileri:

Metabolik-Endokrin: Reverzibl hiperprolaktinemi, amenore, galaktore, jinekomasti, impotans, kilo artışı ortaya çıkabilir. Nörolojik: Diskinezi (spazmodik tortikolis, trismus) oluşabilir. Bu etkiler antiparkinson ilaçlar ile ortadan kalkar. Ekstrapiramidal sendrom gözlenebilir ancak belirtiler kısmen antikolinerjik, antiparkinson ilaçlar ile ortadan kalkar. Diğer nöroleptikler gibi sülpiridin uzun süreli kullanımı tardif diskineziye neden olabilir. Bu durumun düzeltilmesi için kullanılacak antiparkinson ilaçlar ise tabloyu daha şiddetlendirecektir. Sülpirid kullanımına bağlı olarak sedasyon oluşabilir. Diğer : Tedaviye bağlı ortostatik hipotansiyon oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sülprid'in sedatif etkisi alkolle artabileceğinden tedavi sırasında alkol kullanımı ve alkol içeren ilaçların kullanılması sakıncalıdır. L-Dopa nöroleptiklerin etkilerini antagonize ettiğinden sülpirid ile birlikte kullanılması sakıncalıdır. Sülpirid kullanımına bağlı oluşabilecek ekstrapiramidal yan etkiler L-Dopa ile tedavi edilmemelidir. Antihipertansiflerle antihipertansif etki ve majör ortostatik hipotansiyon riski vardır (Aditif etki). Sülprid morfin deriveleri (analjezik, antitüssif), H1 antihistaminiklerin çoğu, barbitüratlar, benzodiazepin ve benzerleri dışındaki trankilizanlar, klonidin ve benzerleri ile birlikte kullanıldığında santral depresif etkide artış olabileceğinden taşıt ve makina kullananlarda dikkatli olmak gerekir. Kaptopril ve enalapril (ADE İnhibitörleri) ile antihipertansif etki ve majör ortostatik hipotansiyon riski vardır (Aditif etki). Dikkatli olmayı gerektiren kombinasyonlar: Antihipertansif ilaçlar (bütün türler). Diğer MSS depresanları: Morfin türevleri (analjezikler, antitüssif ilaçlar ve yerine koyma tedavileri); barbitüratlar; benzodiazepinler; benzodiazepinler dışındaki anksiyolitikler; hipnotikler; sedatif antidepresanlar; sedatif H1 antihistaminikleri; merkezi etkili antihipertansif ilaçlar; baklofen; talidomid. Artmış MSS depresyonu. Antasidler ve sükralfat: Eşzamanlı uygulamadan sonra sülpiridin absorpsiyonu azalır. Bu yüzden, sülpirid bu ilaçlardan en az iki saat önce uygulanmalıdır.