1ilaç

AKSEF Flakon

Nobel

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefuroksim

 

 

Etken Madde(ler):

Sefuroksim

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 1 flakon
750 mg: 1 flakon
1500 mg: 1 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler: Her sekiz saatte bir 750-1500 mg arasında 5-10 gün süre ile uygulanır. Komplikasyonsuz üriner sistem infeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında, dissemine gonokokal infeksiyonlarda ve komplikasyonsuz pnömonide, her sekiz saatte bir 750 mg dozunda uygulanabilir. Şiddetli veya komplikasyonlu infeksiyonlarda, 8 saatte bir 1500 mg doz uygulanır. Kemik ve eklem infeksiyonlarında, 8 saatte bir 1500 mg doz uygulanır. Hayatı tehdit eden infeksiyonlarda veya düşük duyarlılıklı ajanların neden oldukları infeksiyonlarda, her 6 saatte bir 1500 mg dozunda uygulanabilir. Bakteriyel menenjitte, doz 8 saatte bir 3000 mg’ı geçmemelidir. Komplikasyonsuz gonokokal infeksiyonlar için önerilen doz, i.m. yolla 1500 mg'dır. Bu doz bölünerek iki farklı bölgeye tek seferde uygulanır. Profilaktik amaçla cerrahi işlemden yaklaşık olarak yarım ile bir saat önce i.v. yolla 1500 mg uygulanması önerilir. Cerrahi işlemin süresine göre 8 saatte bir i.m. yada i.v. olarak 750 mg dozunda uygulama yapılır. Açık kalp cerrahisi uygulamalarında, anestezi indüksiyonu sırasında ve takip eden 12 saatlik periyotlarda, i.v. yolla 1500 mg uygulanması önerilir. Toplam doz 6000 mg'ı aşmamalıdır. Bebeklerde ve 3 aylıktan büyük pediyatrik hastalarda: Bu gruptaki hastalarda, sefuroksime duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulmuş infeksiyonlarda, günlük doz 50-100 mg/kg olmalıdır. Bu doz 6-8 saat ara ile eşit dozlarda uygulanmalıdır. Çok şiddetli ve ciddi infeksiyonlarda 100 mg/kg/gün uygulanmalıdır. Kemik ve eklem infeksiyonlarında günlük doz 150 mg/kg'dır. Bu doz dört eşit parçaya bölünerek uygulanır. Bakteriyel menenjitte, önerilen günlük doz 200-240 mg/kg'dır. Bu 6-8 saatte bir intravenöz yolla uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Genellikle in vitro olarak etkin olduğu mikroorganizmalar: Aeroblar, Gram-negatif: Escherichia coli, Klebsiella türleri, Proteus mirabilis, Providencia türleri, Proteus rettgeri, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz ve non-penisilinaz üreten suşlar dahil), Salmonella türleri. Aeroblar, Gram-pozitif: Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis (penisilinaz üreten türler dahil, metisiline dirençli türler hariç), Streptococcus pyogenes (ve diğer beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus Grup B (Streptococcus agalactiae), Streptococcus mitis (viridans grup), Bordetella pertussis. Anaeroblar: Gram-pozitif ve Gram-negatif koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri dahil), Gram-pozitif basiller (Clostridium türlerinin çoğu dahil), Gram-negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil), Propionibacterium türleri. Diğer organizmalar: Borrelia burgdorferi. Beta-laktamazların çoğuna dirençli, Gram-pozitif ve Gram-negatif organizmaların geniş bir spektrumuna etkili bakterisid bir antibiyotiktir. Enfeksiyona neden olan organizmanın teşhisinden önce veya duyarlı organizmaların meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca çeşitli operasyonlarda, operasyon sonrası enfeksiyonlarda da etkilidir. Solunum sistemi enfeksiyonları: Örneğin akut ve kronik bronşit, enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, ameliyat sonrası göğüs enfeksiyonları. Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları: Örneğin sinüzit, tonsilit, farenjit, otitis media. Üriner sistem enfeksiyonları: Örneğin akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri. Yumuşak doku enfeksiyonları: Örneğin selülit, erizipel, peritonit, yara enfeksiyonları. Kemik ve eklem enfeksiyonları: Örneğin osteomiyelit, septik artrit. Doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar: Pelvik enflamatuvar hastalıklar. Gonore: Özellikle penisilin kullanımının uygun olmadığı hallerde. Diğer enfeksiyonlar: Septisemi ve menenjit, peritonit dahil. Profilaksi: Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyel ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışı olduğunda. Genellikle yalnız başına etkili olmakla birlikte, uygun görüldüğünde bir aminoglikozid antibiyotik ile kombinasyon şeklinde veya metronidazol ile birleştirilerek (oral olarak, supozituvar veya enjeksiyon ile) özellikle kolon ameliyatlarında ve jinekolojik ameliyatlarda profilaksi için kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Çapraz reaksiyonlar bildirilmesine rağmen, sefalosporinler genelde penisilinlere aşırı duyarlı olanlara emniyetle verilebilir. Penisilinlere karşı bir anaflaktik reaksiyon geçirmiş hastalarda özel dikkat gösterilmelidir. Aynı anda furosemid gibi güçlü diüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozda sefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğinden dikkatli verilmelidir. Bu hastalarda, yaşlılarda ve daha önceden böbrek yetmezliği olan hastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Hastaların kan/plazma glukoz seviyelerinin glukoz oksidaz veya heksokinaz metodları ile tayini tavsiye edilir. Menenjit tedavisinde kullanılan diğer terapötik rejimlerde olduğu gibi sefuroksim sodyum ile tedavi edilen az sayıda hastada hafif veya orta derecede işitme kaybı bildirilmiştir. Diğer antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, sefuroksim sodyum enjeksiyonu ile 18 ve 36 ıncı saatlerde yapılan serebrospinal sıvı kültürlerinde Haemophilus influenzae'nın pozitif olmaya devam ettiği görülmüştür, bununla beraber bu olayın klinik ilişkisi bilinmemektedir. Preparat kullanılmadan önce hastanın penisilinlere, sefalosporinlere veya diğer droglara allerjisinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Sefuroksim sodyum enjektabl alınırken allerji görülürse ilaç derhal kesilir, acil hipersensitivite durumlarında epinefrin ve diğer önlemler gerekir. Embriyopatik ya da teratojenik etkilerin olduğuna dair hiçbir deneysel kanıt yoktur. Fakat tüm ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin ilk aylarında dikkatli verilmelidir. Sefuroksim insan sütü ile de itrah olur, bu nedenle emziren annelere verilirken dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Yan etkiler oldukça seyrektir ve genellikle hafif ve geçicidir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir: Bunlar deri döküntüleri (makülopapüler ve ürtikeryal), prüritis, interstisyel nefrit, ilaç ateşi, çok nadiren anaflaksiyi içerir. Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi nadiren eritem multiforme, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis (egzantematik nekrolizis) bildirilmiştir. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli kullanımı duyarlı olmayan organizmaların üremesine neden olabilir (örneğin Candida). Tedavi sırasında ve sonrasında gastrointestinal rahatsızlıklar, çok nadir olarak psödomembranöz kolit görülebilir. Bazı hastalarda hemoglobin konsantrasyonunda azalma, eozinofili, lökopeni ve nötropeni gibi hematolojik parametrelerde değişiklikler görülebilir. Sefuroksim ile tedavi edilen bazı hastalarda pozitif Coombs testi görülebilir. Bu fenomen kanın cross-matching'ini etkileyebilir. Özellikle önceden karaciğer hastalığı olanlardaserum karaciğer enzimleri veya serum bilirubin düzeylerinde bazen geçici yükselmeler olmasına rağmen karaciğere zararlı olduğuna dair bir kanıt yoktur. Serum kreatinin ve/veya kan, üre, azot değerlerinde yükselmeler ve kreatinin klirenste azalma gözlenmiştir. Nadiren intravenöz enjeksiyonu takiben tromboflebit görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Glikozüri için yapılan enzimatik esasa dayanan testleri bozmaz. Bakırın indirgenmesine dayanan (Benedict, Fehling, Clinitest) metodları hafifçe etkileyebilir. Bununla birlikte bu diğer bazı sefalosporinlerde olduğu gibi hatalı pozitif sonuçlara neden olmaz. Alkalin pikrat ile yapılan kreatinin miktar tayinini etkilemez.