1ilaç

LANSOPROL Mikropellet Kapsül

Nobel

 

Etken Maddeler:

Lansoprazol

 

Piyasa Şekilleri:

15 mg: 28 mikropellet kapsül
30 mg: 14 mikropellet kapsül
30 mg: 28 mikropellet kapsül

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler: Duodenal ülser: Günde 1 defa 30 mg dozunda kullanılır. Tedavi süresi 4 haftadır. Kısa süreli tedavi, günde bir defa 15 mg'dır. Tedavi süresi 4 haftadır. İyileşmiş duodenal ülserlerin idame tedavisi: Günde bir defa 15 mg dır. İdame tedavisinde yapılmış kontrollü çalışmaların süresi 12 ayı geçmemektedir. Gastrik ülser: Günde 1 defa 30 mg dozunda kullanılır. Tedavi süresi 4 haftadır. Tedaviye gerekirse 2-4 hafta daha devam edilir. İdame tedavisi, günde bir defa 15 mg'dır. Yapılmış kontrollü klinik çalışmaların süresi 8 haftayı geçmemektedir. Orta ve ileri derecede reflü özofajit (erosif) tedavisi: Günde bir defa 15 mg'dır. Tedavi süresi 8 haftadır. İyileşmeyen hastalarda bir 8 haftalık tedavi süresi daha eklenebilir. Hipersekreson durumları (Zollinger-Ellison sendromu): Günde 1 defa 60 mg dozunda kullanılır. Gereğinde günlük doz 120-180 mg'a yükseltilebilir. 90 mg'ın üstündeki günlük dozlarda toplam doz, ikiye bölünerek verilmelidir. Helicobacter pylori eradikasyonu: Uygun antibiyotiklerle birlikte, 7 ya da 14 günlük tedavi rejimlerinde 12 saatte bir (günde 2 kez) kullanılır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazla asit supresyonu gerekebilir. 1-11 Yaş Arası Pediyatrik Hastalar: Semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığı ve erosif özofajitin kısa süreli tedavileri: Vücut ağırlığı 30 kg'ın altındaki pediyatrik hastalar için günde bir defa 15 mg'dır. Tedaviye 12 haftaya kadar devam edilebilir. 12-17 Yaş Arası Pediyatrik Hastalar: Semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığının kısa süreli tedavisi: Günde bir defa 15 mg'dır. Tedavi süresi 8 haftadır. Erosif özofajitin kısa süreli tedavisi günde bir defa 30 mg'dır. Tedavi süresi 8 haftadır.

 

 

Endikasyonları:

Duodenal ülser, H. pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser, gastrik ülser, NSAİ ilaçlar ile ilişkili gastrik ülser, gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajit, Zolinger-Ellison sendromunun da dahil olduğu patolojik hipersekresyon durumları, 1-17 yaş pediyatrik hastalarda görülen semptomatik gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajitin kısa süreli tedavisinde de kullanılmaktadır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lansoprazole karşı aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

18 yaşın altındakilerde güvenilirliği ve etkinliği henüz gösterilmediğinden, kullanılmamalıdır. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yaşlılarda, mide asit salgısı ve diğer mide fonksiyonları yaşa bağlı olarak azalabilir. Bu grup yaşlılarda, dikkatli olunmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, plazma düzeyi eğrisinin altındaki alan (AUC) artar ve ilacın atılımı gecikir. Bu yüzden günde 30 mg'ın üzerine çıkılmamalıdır. Yüksek dozlarla yapılan hayvan araştırmalarında, lansoprazolün fetüs kanında anne kanına göre daha yüksek yoğunluklara ulaştığı, tavşanlarda fetüs mortalitesinde yükselmeye neden olduğu saptanmıştır. Bu yüzden, gebelerde ya da gebe kalma olasılığı yüksek olan kadınlarda kullanılmamalıdır. Lansoprazol, anne sütüne geçer. Olası riskler yüzünden emzirenlerde kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık belirtileri görülebilir. Bu tür aşırı duyarlılık belirtilerinin ortaya çıktığı hastalarda, tedaviye son verilmelidir. Bazı hastalarda karaciğer transaminazlarında yükselme görülebileceğinden, özellikle karaciğer bozukluğu olan hastalar yakından izlenmelidir. Ayrıca ender olarak; anemi, lökopeni, eozinofili, kabızlık, diyare, bulantı, ağız kuruluğu , karında şişkinlik, baş ağrısı, uyku hali ya da uykusuzluk ve ateş görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lansoprazol, sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Lansoprazolün teofilin ile birlikte kullanımı teofilin klirensinde minör (%10) bir artış oluşturabilir. Bu nedenle, teofilin ile birlikte kullanım sırasında gereğinde doz ayarlaması yapabilmek için hastalar yakından takip edilmelidir. Lansoprazolün sukralfat ile birlikte kullanımı biyoyararlanımını %30 oranında azaltmaktadır. Bu yüzden, lansoprazol sukralfat alımından en az yarım saat önce kullanılmalıdır. Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH'nın önemli oIduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir. Lansoprazol antasitlerle birlikte kullanılabilir.