1ilaç

MEFOXİN IV Flakon

MSD

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefoksitin

 

 

Etken Madde(ler):

Sefoksitin sodyum 1 g

 

Piyasa Şekilleri:

1 i.v. flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 3x1 g (şiddetli olgularda 3-4x2 g) ve çocuklarda 3-4x20-40 mg/kg'dır.

 

 

Endikasyonları:

İn vitro olarak, aktivite gösterdiği mikroorganizmalar: Aerob Bakteriler: Gram-pozitif koklar: Stafilokoklar (koagülaz pozitif, koagülaz-negatif ve penisilinaz üreten suşlar dahil ); Grup A beta-hemolitik streptokoklar; Grup B beta-hemolitik streptokoklar (Streptococcus agalactiae); Streptococcus pneumoniae; diğer streptokoklar (Streptococcus faecalis ve dirençli olan enterokoklar dahil olmak üzere Grup D streptokoklar hariç). Gram-negatif koklar: Neisseria gonorrhoae (penislinaz üreten suşlar dahil), Neisseria meningitidis. Gram-negatif basiller (fakültatif aneoroblar): Escherichia coli; Haemophilus influenzae; Klebsiella türleri; Klebsiella pneumaiae; Proteus (Indol-Pozitif); Morganella morganii; Proteus vulgaris; Proteus mirabilis; Providencia türleri; Providencia rettgeri; Salmonella türleri; Serratia muceacens; Shigella türleri. Anaerob Bakteriler: Gram-pozitif koklar: Peptococcus türleri, Peptostreptococcus türleri, Microaerophilic streptococcus. Gram-pozitif basiller; Clostridium türleri, Clostridium perfringens, Eubacterium türleri, Propionibacterim acnes. Gram-negatif koklar; Veillonella türleri. Gram-negatif basiller; Bacteriodes türleri (penisiline duyarlı ve penisiline dirençli suşlar dahil), Bacteroides fragilis, Bacteroides melaninogenicus, Fusobacterium türleri. Acinetobacter calcoaceticus var. anitratum (Herellea vaginicola), Acinetobacter calcoaceticus var. Iwoffi (Mima polymorpha), Alcaligenes faecalis, Citrobacter türleri, Enterobacter türleri, Flavobacterium türlerinin bazı suşlarına karşı aktivite gösterir. Duyarlı organizmaların etken olduğu hallerde; peritonit ve diğer intra-abdominal ve intrapelvik enfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, septisemi, endokardit, komplikasyonsuz gonore dahil olmak üzere üriner sistem enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Penisilin, ampisilin, karbenisilin, tetrasiklinler, eritromisin, kloramfenikol, sefalosporinler, kanamisin, gentamisin, tobramisin ve sulfametaksazoltrimetoprimin birine veya birkaçına dirençli olduğu mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonlarda da etkili olmuştur. Aerob ve anaerob bakterilerinin duyarlı suşlarının etken olduğu karma enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Bu karma enfeksiyonların çoğunluğunda vajen, deri ve ağızdan kaynaklanan floranın kontaminasyonunun yanısıra,fekal flora tarafından kontaminasyon söz konusudur. Bu tür karma enfeksiyonlarda, en sık rastlanan anaerob patojen Bacteroides fragilis olup, bu organizma genellikle aminoglikozidler, sefalosporinler ve hemen tüm penisilinlere karşı dirençlidir. Buna karşılık Bacteroides fragilis, Sefoksitin sodyuma karşı genellikle duyarlıdır. Aeroblar, aerob ve anaerob bakterilerin beraberce rol oynadığı karma enfeksiyonlar veya anaerobların etken olduğu; abseler, içi boş organ perforasyonunun komplikasyonu olarak ortaya çıkan enfeksiyonlar, deri enfeksiyonları ve seröz yüzeylerin enfeksiyonları dahil olmak üzere enfeksiyonların cerrahi tedavisinde, ilave bir tedavi yöntemi olarak endikedir. Klinik deneyimler, Sefoksitin sodyumun aynı zamanda karbenisilin, kanamisin, gentamisin, tobramisin veya amikasin kullanmakta olan hastalarda uygulanabileceğini ortaya koymuştur. Kontamine veya potansiyel olarak kontamine olarak sınıflandırılan cerrahi girişimleruygulanan hastalarda veya postoperatif enfeksiyonun özellikle tehlikeli olduğu vakalarda, post-operatif enfeksiyonların önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefoksitin'e karşı hipersensitivitesi oln kişilerde kontrendikedir. Klinik deneyim olmadığı için, sefalosporinlere karşı hipersensitivitesi olan kişilere uygulanmamalıdır.

 

Uyarılar:

Sefamisinlerle diğer beta-laktam antibiyotikler olan penisilinler ve sefalosporinler arasında kısmi çapraz allerjeniste olduğu yönünde bazı klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur. Birçok beta-laktam antibiyotiğine bağlı olarak ciddi reaksiyonların (anaflaksi dahil) meydana geldiği bildirilmiştir. Tedaviye başlamadan önce, beta-laktam antibiyotiklerine karşı daha önceden hipersensitivite görülüp görülmediğine dair dikkatli bir sorgulama yapılmalıdır. Penisilin'e allerjisi olan hastalarda çok dikkatli uygulanmalıdır. Özellikle ilaçlara karşı, herhangi bir allerji göstermiş olan hastalara, her tür antibiyotik tedbirle uygulanmalıdır. Allerjik bir reaksiyonun oluşması halinde ilaç kesilmelidir. Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları epinefrin ile acil tedaviyi gerektirir. Endikasyona göre diğer önlemlerde alınmalıdır. Hemen tüm antibiyotiklerin kullanımına bağlı olarak psödomembranöz kolit olguları bildirilmiştir. Bu tür kolit, hafif şiddetten, yaşamı tehdit edecek ağırlığa kadar çeşitli derecelerde seyredebilmektedir. Bu nedenle gastrointestinal hastalık, özellikle kolit öyküsü olan kişilere antibiyotikler temkinle uygulanmalıdır. Antibiyotik kullanımına bağlı olarak diyare görülen hastalarda, psödomembranöz kolit tanısını dikkate almak gerekir. Araştırmaların Clostridium difficinile tarafından üretilen bir toksinin, antibiyotiğe bağlı kolitin başlıca nedenlerinden biri olduğunu göstermesine rağmen, diğer kolit nedenleri de değerlendirilmelidir. Renal yetmezlik nedeniyle, geçici veya sürekli olarak, çıkan idrar miktarı azalmış olan hastalarda, total günlük doz azaltılmalıdır; bu tür hastalarda mutad dozlarla yapılan uygulamalarda, yüksek ve uzun süreli serum antibiyotik konsantrasyonları meydana gelebilmektedir. Hamilelik sırasında kullanımında elde edilmesi beklenen yararlarla muhtemel zararlar karşılaştırılarak değerlendirme yapılmalıdır. İnsan sütüne itrah olmaktadır. Kullanımı endike olduğu durumlarda dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Görülen yan etkiler nadiren tedavinin kesilmesini gerektiren boyutlarda olup, genellikle hafif ve geçici nitelikte ortaya çıkmaktadır. En sık rastlanan yan etki, enjeksiyonu takiben görülen lokal reaksiyonlardır. Lokal Reaksiyonlar: Enjeksiyonu takiben ağrı, sertleşme, duyarlılık ve tromboflebit gibi reaksiyonlar bildirilmiştir. Allerjik: Döküntü (eksfoliyatif dermatit dahil), ürtiker kaşıntı, ateş, ve diğer allerjik reaksiyonlar (anaflaksi dahil) bildirilmiştir. Kardiyovasküler: Hipotansiyon. Gastrointestinal: Antibiyotik tedavisi sırasında veya tedaviyi takiben, psödomembranöz kolit semptomları ortaya çıkabilir. Nadir olarak, bulantı ve kusma bildirilmiştir. Hematolojik: Eozinofili, granülositopeni dahil olmak üzere lökopeni, nötropeni , anemi (hemolitik anemi dahil), trombositopeni ve kemik iliği depresyonu bildirilmiştir. Bazı bireylerde özellikle azotemisi olanlarda, tedavi sırasında pozitif direkt Coombs testi görülebilir. Hepatik Fonksiyon: SGOT, SGPT, serum LDH, serum alkalin fosfataz değerlerinde geçici yükselmeler ve sarılık uygulamaları bildirilmiştir. Renal Fonksiyon: Serum kreatinin ve/veya kan üre azotunda artış görülmüştür. Sefalosporinlerde olduğu gibi, nadir olarak akut renal yetmezlik vakaları bildirilmiştir. Prerenal azotemi, veya renal fonksiyon bozukluğuna predispozisyon yaratan faktörlerin genellikle mevcut bulunması, renal fonksiyon testlerindeki değişmelerde oynadığı rolün değerlendirilmesini güçleştirmektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İndirgeyici maddelerle yapılan testlerde, idrarda yalancı pozitif glukoz reaksiyonu meydana gelebilir; ancak bu durum, spesifik glukoz oksidaz metodlarının kullanılması halinde görülmemektedir. Serum konsantrasyonlarının 100 mcg/ml'yi aşması halinde, Jaffe tekniğinin kullanımı sırasında, yanıltıcı olarak yüksek serum kreatinin değerleri görülebilmektedir. Tedavi edilmekte olan hastalarda, ilacın verilmesinden sonraki iki saat süresinde alınan serum örnekleri, kreatinin için analize tabi tutulmamalıdır. İdrardaki yüksek sefoksitin konsantrasyonları, üriner 17-hidroksi-kortiko-steroidleri ölçen Porter-Silber reaksiyonu ile etkileşebilir ve bildirilen düzeylerde orta derecede artışlar oluşturmaktadır.