1ilaç

INEGY Tablet

MSD

 

Etken Maddeler:

Ezetimib, Simvastatin

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg, 20 mg: 28 tablet, 10 mg, 40 mg: 28 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Doz aralığı günde 10/10 mg-10/80 mg arasındadır. Önerilen klasik başlangıç dozu günde 10/20 mg'dır. LDL-K'de daha az agresif azaltıma gereksinimi olan hastalarda tedaviye günde 10/10 mg ile başlanması düşünülebilir. LDL-K'de daha fazla azaltıma gereksinimi olan hastalarda (%55'den daha fazla) tedaviye günde 10/40 mg ile başlanabilir. Inegy'ye başlanmasından veya titrasyonundan sonra, lipid düzeyleri 2 veya daha fazla hafta sonra incelenerek gerekirse doz ayarlaması yapılabilir. Homozigot ailesel hiperkolesterolemili hastalarda önerilen doz akşamları 10/40 mg/gün veya 10/80 mg/gün Inegy'dir. Bu hastalarda Inegy diğer lipid düşürücü tedavilere (örn., LDL aferezi) ek olarak ya da bu tip tedaviler uygulanmıyorsa kullanılmalıdır. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Orta (Child-Pugh skoru 7-9) veya şiddetli (Child-Pugh skoru >9) karaciğer yetmezliği olan hastalarda Inegy tedavisi önerilmemektedir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi <=30 ml/dak) gerekli ise, günde 10/10 mg'ın üzerindeki dozlar dikkatle uygulanmalıdır. Inegy bir safra asidi sekestranının uygulanmasından ya >=2 saat önce ya da >=4 saat sonra uygulanmalıdır. Inegy ile birlikte siklosporin, danazol veya >=1 g/gün niasin alan hastalarda Inegy dozu günde 10/10 mg'ı aşmamalıdır. Inegy ile birlikte amiodaron veya verapamil alan hastalarda Inegy dozu günde 10/20 mg'ı aşmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Primer Hiperkolesterolemi: Primer (heterozigot ailesel ve ailesel olmayan) hiperkolesterolemi veya mikst hiperlipidemili hastalarda yükselmiş total kolesterol (total-K), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K), apolipoprotein B (Apo B), trigliseridler (TG) ve yüksek dansiteli olmayan lipoprotein kolesterolün (HDL-dışı-K) düşürülmesi ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterolün (HDL-K) yükseltilmesi için diyeti destekleyen tedavi olarak endikedir. Homozigot Ailesel Hiperkolesterolemi (HoFH): HoFH'li hastalarda yükselmiş total-K ve LDL-K'ün düşürülmesi için endikedir. Hastalar ek destekleyici tedaviler de alabilir (örn., LDL aferezi).

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, aktif karaciğer hastalığı veya serum transaminazlarında açıklanamayan sürekli artışlar, gebelik ve emzirmede kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Simvastatin, kas ağrısı, kasta duyarlılık veya güçsüzlük ile birlikte normalin üst sınırının (NÜS) 10 katına yükselmiş kreatin kinaz (CK) düzeyleri ile kendini gösteren miyopatiye neden olabilir. Miyopati bazen miyoglobinüriye yol açan sekonder akut böbrek yetmezliği ile birlikte veya birlikte olmayan şekilde rabdomiyoliz formunu alabilir ve nadiren ölüm görülebilir. Miyopati riski plazmada yüksek düzeylerde HMG-KoA redüktaz inhibitör aktivitesi ile artar. Simvastatin için miyopati/rabdomiyoliz riski doza bağlıdır. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (örn., itrakonazol, ketokonazol, eritromisin, klaritromisin, telitromisin, HIV proteaz inhibitörleri veya nefazodon) ile eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. İtrakonazol, ketokonazol, eritromisin, klaritromisin veya telitromisin ile tedavi zorunlu ise, simvastatin tedavisine bu tedavi süresince ara verilmelidir. Kombine tedavinin yararları artmış riskten daha fazla olmadıkça, terapötik dozlarda CYP3A4 üzerinde güçlü inhibitör etkisi olduğu belirtilen diğer ilaçlar ile eş zamanlı kullanımdan kaçınılmalıdır. Ezetimib ile birlikte simvastatin alan hastalardaki kontrollü, eş zamanlı uygulama çalışmalarında ardışık transaminaz yükselmeleri (>=3XNÜS) gözlenmiştir. Karaciğer fonksiyon testlerinin tedavi başlamadan önce ve daha sonra klinik açıdan endike olduğunda yapılması gerekir. 10/80 mg dozuna titre edilen hastalarda titrasyondan önce, 10/80 mg dozuna titrasyondan 3 ay sonra ve daha sonra tedavinin ilk yılında periyodik olarak (yılda iki kez) ek testler yapılmalıdır. Serum transaminaz düzeyleri yükselen hastalara özellikle dikkat edilmeli ve bu hastalarda ölçümler derhal tekrarlanarak daha sık yapılmalıdır. Transaminaz düzeyleri progresyon bulguları ortaya koyarsa, özellikle de 3XNÜS'ye yükselir ve bu durum devam eder ise ilaç kesilmelidir. Önemli miktarda alkol tüketen ve/veya öyküsünde karaciğer hastalığı bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Aktif karaciğer hastalıkları veya transaminazlarda açıklanamayan sürekli yükselmeler kullanım için kontrendikasyon oluşturmaktadır. Orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda uzun süreli ezetimib kullanımının bilinmeyen etkileri nedeniyle bu hastalarda önerilmemektedir. Fibratlar ile birlikte uygulanan ezetimibin güvenilirlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır. O nedenle fibratlarla eş zamanlı kullanımı önerilmemektedir. Gebelik kategorisi X'dir. Ateroskleroz kronik bir süreçtir ve gebelik sırasında lipid düşürücü ilaçların kesilmesi primer hiperkolesterolemi ile ilişkili uzun süreli risk üzerinde çok az etkiye sahiptir. Gebelik döneminde kontrendikedir. Sıçanlardaki çalışmalar ezetimibin anne sütüne geçtiğini göstermiştir. Aktif bileşenlerinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; o nedenle emziren kadınlar kullanmamalıdır. Araç ve makine kullanma becerisini etkilemesi beklenmemektedir.

 

Yan Etkileri:

İlaca bağlı yaygın (>=%1-<%10) istenmeyen olaylar: Abdominal bölgede şişkinlik, miyalji, baş ağrısı. Klinik çalışmalarda ezetimib ile yaygın biçimde bildirilen diğer istenmeyen olaylar: Abdominal ağrı, diyare, yorgunluk. Pazarlama sonrası kullanımda bildirilen istenmeyen olaylar: Nadir olarak döküntü ve bulantı, çok nadir olarak anjiyoödem ve pankreatit. Klinik çalışmalarda ve/veya pazarlama sonrası kullanımda simvastatin ile nadiren bildirilen diğer istenmeyen olaylar: Anemi, abdominal ağrı, konstipasyon, diyare, dispepsi, bulantı, kusma, pankreatit, asteni, hepatit/sarılık, kas krampları, miyopati, rabdomiyoliz, baş dönmesi, parestezi, periferik nöropati, alopesi, pruritus, döküntü, anjiyoödem, lupus benzeri sendrom, romatizmal polimiyalji, dermatomiyozit, vaskülit, trombositopeni, eozinofili, sedimentasyon artışı, artrit ve artralji, ürtiker, ışığa duyarlılık, ateş, sıcak basması, dispne ve kırıklık. Serum transaminazlarında klinik açıdan önemli yükselmelerin (ALT ve/veya AST >=3XNÜS, ardışık olarak) insidansı ezetimib+simvastatin ile tedavi edilen hastalarda %1.7 olmuştur. Bu yükselmeler genellikle asemptomatik olup, kolestaz ile ilişkili değildir. Tedavinin kesilmesinden veya tedaviye devam edilmesinden sonra başlangıçtaki düzeylere dönmüştür. Hastaların %0.2'sinde CK'da klinik açıdan önemli yükselmeler (>=10XNÜS) gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ezetimib simvastatin ile birlikte uygulandığında klinik açıdan anlamlı farmakokinetik etkileşme gözlenmemiştir. Eş zamanlı uygulanan ezetimib ve simvastatine biyoeşdeğerdir. CYP3A4'ün güçlü inhibitörleri (itrakonazol, ketokonazol, eritromisin, klaritromisin, telitromisin, HIV proteaz inhibitörleri ve nefazodon) simvastatin bileşeninin eliminasyonunu azaltarak miyopati riskini arttırır. Miyopati riski CYP3A4'ün güçlü inhibitörleri olmayan ancak tek başına verildiklerinde miyopatiye yol açabilen lipid düşürücü ilaçlar (gemfibrozil ve diğer fibratlar veya >=1 g/gün niasin) ile de artar. Siklosporin veya danazol özellikle daha yüksek ezetimib+simvastatin dozları ile birlikte uygulandığında miyopati/abdomiyoliz riski artar. Amiodaron veya verapamil daha yüksek ezetimib+simvastatin dozları ile birlikte uygulandığında miyopati/rabdomiyoliz riski artar. Eş zamanlı kolestiramin uygulaması total ezetimibin (ezetimib+ezetimib glukuronidi) ortalama AUC'sini yaklaşık %55 oranında azaltmıştır. Kolestiramine eklenmesine bağlı ek LDL-K azaltımı bu etkileşme ile azalabilir. Diltiazem ile tedavi edilen ve eş zamanlı olarak 10/80 mg ile tedavi edilen hastalar biraz daha yüksek miyopati riskine sahiptir. Eş zamanlı fenofibrat veya gemfibrozil uygulaması total ezetimib konsantrasyonlarını sırasıyla yaklaşık 1.5 ve 1.7 kat artırmıştır; ancak bu artışlar klinik açıdan anlamlı olarak kabul edilmemiştir. Fibratlar ile birlikte uygulanan ezetimib+simvastatinin güvenilirlik ve etkinliği bilinmemektedir. Fibratlar kolesterolün safraya atılmasını artırarak kolelitiyazise neden olabilirler. Bu klinik öncesi bulgunun insanlar açısından anlamı bilinmese de, hastalarda kullanım inceleninceye kadar fibratlar ile birlikte uygulanması önerilmez. Greyfurt suyu CYP3A4'ü inhibe eden bir veya daha fazla bileşen içermektedir ve CYP3A4 ile metabolize edilen ilaçların plazma düzeylerini arttırabilir. Günde 250 ml'lik bir bardağın etkisi minimaldir ve klinik açıdan önemli değildir. Ancak çok büyük miktarlar (günde 1 litreden fazla) simvastatin tedavisi sırasında HMG-KoA redüktaz inhibitör aktivitesinin plazma düzeylerini anlamlı olarak arttırır. Simvastatin 20-40 mg/gün kumarin antikoagülanların etkisini hafif düzeyde arttırmıştır. Uluslararası Normalize Oran (UNO) ile bildirilen protrombin zamanı gönüllü ve hasta çalışmalarında başlangıca göre sırasıyla 1.7'den 1.8'e ve 2.6'dan 3.4'e yükselmiştir. Kumarin antikoagülanlar alan hastalarda, protrombin zamanında anlamlı değişiklik olmadığından emin olmak için protrombin zamanı ilaca başlanmadan önce ve tedavinin erken döneminde yeterli sıklıkta ölçülmelidir. Stabil protrombin zamanı belgelendikten sonra, protrombin zamanları kumarin antikoagülanlar alan hastalar için genel olarak önerilen aralıklarla izlenebilir. Böbrek transplantasyonu yapılan, kreatinin klirensi >50 ml/dak olan ve stabil siklosporin dozu alan sekiz hastadaki bir çalışmada, ezetimibin tekli 10 mg dozu total ezetimibin ortalama AUC'sinde başka bir çalışmadaki sağlıklı kontrol popülasyonuna (n=17) göre 3.4 kat (aralık: 2.3-7.9 kat) artışa yol açmıştır. Farklı bir çalışmada, siklosporin dahil çok sayıda ilaç alan, şiddetli böbrek yetmezliği olan ve böbrek transplantasyonu yapılmış bir hastanın (kreatinin klirensi 13.2 ml/dak/1.73 m2) total ezetimib yararlanımında eş zamanlı kontrollere göre 12 kat artış gösterilmiştir.