1ilaç

EMEND Kapsül

MSD

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > Nörokinin Reseptör Antagonistleri > Aprepitant

 

 

Etken Madde(ler):

Aprepitant 125 mg, Aprepitant 80 mg

 

Piyasa Şekilleri:

125 mg 1, 80 mg 2 toplam 3 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Emend, bir kortikosteroid ve bir 5-HT 3 antagonisti içeren rejimin bir bölümü olarak 3 gün süreyle verilir. Emend'in önerilen dozu kemoterapi tedavisinden 1 saat önce oral yoldan alınan 125 mg (1. gün) ve 2. ve 3. günün sabahları günde bir kez alınan 80 mg'dır. Emend aç karnına veya tok karnına kullanılabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh skoru >9) olan hastalarda klinik veri yoktur.

 

 

Endikasyonları:

Diğer antiemetik ajanlarla kombine olarak, yüksek doz sisplatini de içeren kusturucu özelliği çok fazla olan (emetojenik) kanser kemoterapisinin başlangıç ve tekrar kürleri ile oluşan akut veya gecikmiş bulantı veya kusmanın önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bu ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Pimozid, terfenadin, astemizol veya sisaprid ile birlikte kullanılmamalıdır. Sitokrom P450 izoenzim 3A4 (CYP3A4)'ün aprepitant ile inhibisyonu, diğer ilaçların ciddi veya yaşamı tehdit edici reaksiyonlara neden olabilme potansiyeli içeren, plazma konsantrasyonlarının yükselmesiyle sonuçlanabilir.

 

Uyarılar:

Başlıca CYP3A4 yoluyla metabolize olan ilaçları eş zamanlı olarak alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır; bazı kemoterapi ajanları CYP3A4 ile metabolize olurlar. CYP3A4'ün aprepitant ile inhibisyonu, eş zamanlı kullanılan bu ilaçların plazma konsantrasyonlarının yükselmesiyle sonuçlanabilir. Varfarin ile birlikte uygulanması, protrombin zamanının INR bildirilen azalmayla sonuçlanır. Oral kontraseptiflerin etkinliği, aprepitant kronik uygulandığında azalabilir. Gebelik kategorisi B'dir. Sadece, anneye ve fetusa olan potansiyel yararı, potansiyel riske üstünse kullanılmalıdır. Aprepitant emziren sıçanların sütüne geçmiştir. Aprepitantın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacın anne için önemi gözönüne alınarak emzirmeye ya da ilaca son verilmesi hakkında bir karara varılmalıdır. Çocuk hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Bildirilen istenmeyen etkilerin çoğu hafif-orta şiddette tanımlanmıştır. 1. kürde, aprepitant rejimiyle tedavi edilen hastalarda yaklaşık %17 olan ilaca bağlı istenmeyen etkiler, karşılaştırıldığı standart tedavi hastalarında yaklaşık %13 olarak bildirilmiştir. Aprepitant rejimiyle tedavi edilen hastalarda ilaca bağlı klinik istenmeyen etkilere bağlı olarak aprepitantın kesilmesi %0.6, karşılaştırılan standart terapiyle tedavi edilen hastalarda %0.4'dür. İlaca bağlı en sık rastlanan istenmeyen olaylar: Hıçkırık (%4.6), asteni/yorgunluk (%2.9), ALT yükselmesi (%2.8), kabızlık (%2.2), baş ağrısı (%2.2) ve anoreksi (%2.0). Aprepitant tedavi rejimiyle tedavi edilmiş olan hastalarda, standart terapiden daha yüksek insidansda gözlemlenmiş olan ilaca bağlı istenmeyen olaylar: Sık görülenler: Anoreksi, baş ağrısı, hıçkırık, kabızlık, diyare, dispepsi, asteni/yorgunluk, ALT yükselmesi, AST yükselmesi. Nadir görülenler: Anemi, kilo alma, oryantasyon bozukluğu, öfori, baş dönmesi, rüya anormallikleri, konjunktivit, kulak çınlaması, bradikardi, farenjit, aksırma veya hapşırık, bulantı, asit reflü, tat duyusunda bozukluk, epigastrik rahatsızlık hissi, inatçı kabızlık, gastroözofageal reflü hastalığı, duedonal ülser perforasyonu, kusma, döküntü, akne, ışığa duyarlılık, poliüri, karın ağrısı, ödem, yüz ve boyunda kızarıklık, alkali fosfotaz yükselmesi, hiperglisemi, mikroskopik hematüri, hiponatremi. 6 küre kadar olan çoklu-kür kemoterapide istenmeyen olay profili genel olarak 1. kürde gözlenenlerle benzerdi. Diğer klinik çalışmalarda, izole olgulara ait ciddi istenmeyen olaylar bildirilmiştir. Başka bir kemoterapiye bağlı bulantı, kusma (KBBK) çalışmasında, kanser kemoterapisi ile birlikte aprepitant alan bir hastada Stevens-Johnson sendromu bildirilmiştir. KBBK-olmayan bir çalışmada, aprepitant alan bir hastada, anjiyoödem ve ürtiker bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Aprepitant CYP3A4'ün bir substratı, orta derecede inhibitörü ve indükleyicisidir. Aprepitant CYP2C9'un da bir indükleyicisidir. Aprepitantın diğer ajanların farmakokinetiği üzerine etkisi CYP3A4'ün orta derecede bir inhibitörü olarak aprepitant, CYP3A4 yoluyla metabolize olan ilaçlarla birlikte uygulandığında, plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Pimozid, terfenadin, astemizol veya sisaprid ile birlikte kullanılmamalıdır. CYP3A4'ün aprepitant ile inhibisyonu bu ilaçların, potansiyel olarak ciddi veya yaşamı tehdit edici reaksiyonlara neden olan yükselmiş plazma konsantrasyonlarıyla sonuçlanabilir. CYP2C9 yoluyla metabolize olan S(-) varfarin ve tolbutamidin metabolizmasını aprepitantın indüklediği görülmüştür. Bu ilaçlarla veya fenitoin gibi CYP2C9 yoluyla metabolize olduğu bilinen diğer ilaçlarla, birlikte uygulanması bu ilaçların plazma konsantrasyonlarının azalmasıyla sonuçlanabilir. Klinik ilaç etkileşimi çalışmalarında, aprepitantın, ondansetron ve granisetronun farmakokinetiği üzerine klinik olarak önemli etkisi olmamıştır. Rejimin 1. gününde 125 mg aprepitant, 20 mg deksametazon ile oral olarak birlikte uygulandığında ve 2-5. günlerde 80 mg/gün aprepitant, 8 mg deksametazon ile oral olarak birlikte uygulandığında, bir CYP3A4 substratı olan deksametazonun AUC değeri, 1 ve 5. günlerde 2.2 kat yükselmiştir. Deksametazon, aprepitant ile birlikte uygulandığında, aprepitantsız kullanıldığında elde edilen deksametazon etkisini sağlamak için, mutat oral dozları yaklaşık %50 azaltılabilir. 1. günde 125 mg ve 2. ve 3. günlerde 80 mg olarak verilen aprepitant, 1.gün intravenöz olarak 125 mg ve 2. ve 3. gün oral olarak 40 mg metilprednizolon ile birlikte uygulandığında, bir CYP3A4 substratı metilprednizolonun AUC değerini 1. gün 1.3 kat ve 3. gün 2.5 kat yükseltmiştir. Metilprednizolon, birlikte uygulandığında, aprepitantsız kullanıldığında saptanan metilprednizolon etkisini elde etmek için, mutat IV metilprednizolon dozu yaklaşık %25 azaltılmalıdır ve mutat oral metilprednizolon dozu yaklaşık %50 azaltılmalıdır. Klinik çalışmalarda aprepitant, başlıca veya kısmen CYP3A4 ile metabolize olan etopozid, vinorelbin, dosetaksel veya paklitaksel ile birlikte uygulanmıştır. Bu ajanların dozları, potansiyel ilaç etkileşimlerini açıklamak için ayarlanmamıştır. Bununla birlikte, dikkatli olunması önerilir ve bu ajanları alan hastalarda ilave gözlem uygun olabilir. Kronik varfarin tedavisiyle stabilize olan sağlıklı kişilerde, 1. günde tek doz 125 mg ve 2. ve 3. günde 80 mg/gün aprepitant uygulanmıştır. 3. günde S(-) varfarin (bir CYP2C9 substratı) konsantrasyonunda %34'lük azalmayla, buna eşlik eden protrombin zamanında (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran veya INR) %14'lük azalma oluşmuştur. Her kemoterapi siklusunda 3 günlük aprepitant rejiminin tamamlanmasından sonra, kronik varfarin tedavisinde olan hastalarda, varfarinin gerekli dozunu korumak ve sağlamak için protrombin zamanı (INR) yakından izlenmelidir. Aprepitant, 1. günde 125 mg ve 2. ve 3. günde 80 mg verildiğinde, 3 günlük aprepitant rejiminden önce ve 4., 8. ve 15. günlerde tek doz 500 mg tolbutamid oral olarak uygulandığında, tolbutamidin AUC değeri 4. günde %23, 8. günde %28 ve 15. günde %15 azalmıştır. 35 mg etinil östradiol ve 1 mg noretindron içeren bir oral kontraseptif ile günde bir kez 100 mg kapsül olarak 14 gün aprepitant verildiğinde, etinil östradiolün AUC değeri %43 ve noretindronun AUC değeri %8 azalmıştır. Aprepitant uygulaması sırasında oral kontraseptiflerin etkinliği azalabilir. Alternatif veya destek gebelikten korunma yöntemleri kullanılmalıdır. 1. ve 5. günlerde tek oral doz 2 mg midazolam, 1. günde 125 mg ve 2-5. günlerde 80 mg/gün aprepitant ile birlikte verildiğinde, midazolamın AUC değerini 1. günde 2.3 kat ve 5. günde 3.3 kat artırmıştır. Midazolam veya CYP3A4 yoluyla metabolize olan diğer benzodiazepinlerin (alprazolam, triazolam) aprepitant birlikte uygulandığında, bu ajanların yükselmiş plazma konsantrasyonlarının potansiyel etkileri gözönünde bulundurulmalıdır. Aprepitant CYP3A4'ün bir substratıdır; bu nedenle aprepitantın CYP3A4 aktivitesini güçlü indükleyen ilaçlarla (örn., rifampin) birlikte uygulanması, aprepitantın azalmış etkinliğine yol açan, düşük plazma konsantrasyonlarıyla sonuçlanabilir. Güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazolün 400 mg/gün dozunda 14 günlük tedavi rejiminin, 5. gününde bir kez 125 mg'lık aprepitant dozu uygulandığında, aprepitantın AUC değeri yaklaşık 5 kat artmıştır ve aprepitantın ortalama terminal yarı-ömrünü yaklaşık 3 kat yükselmiştir. Güçlü bir CYP3A4 indükleyicisi olan rifampinin 600 mg/gün dozunda 14 günlük tedavi rejiminin, 9. gününde bir kez 375 mg'lık aprepitant dozu uygulandığında, aprepitantın AUC değeri yaklaşık 11 kat azalmıştır ve aprepitantın ortalama terminal yarı-ömrü yaklaşık 3 kat düşmüştür. Hafif-orta şiddette hipertansiyonu olan hastalarda aprepitantın, günde bir kez 230 mg kapsül formülasyonuna benzer bir tablet formülasyonunun, günde 3 kez 120 mg diltiazem ile 5 gün  uygulanması, aprepitantın AUC değerini 2 kat ve aynı zamanda diltiazemin AUC değerini 1.7 kat yükseltmiştir. Aprepitantın günde bir kez, 85 mg veya 170 mg kapsül formülasyonuna benzer bir tablet formülasyonunun, günde bir kez 20 mg paroksetin ile birlikte uygulanması, aprepitant ve paroksetinin her ikisinin AUC değerinde yaklaşık %25'lik ve C max'da yaklaşık %20'lik bir düşüşle sonuçlanmıştır.