1ilaç

AZILECT Tablet

Lundbeck

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Rasagilin

 

 

Etken Madde(ler):

Rasajilin mezilat 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Rasajilin, levodopa dekarboksilaz inhibitörü tedavisi olmaksızın veya birlikte, günde bir kez 1 mg dozunda oral olarak verilir. Besinlerle birlikte veya tek başına alınabilir. Yaşlı hastalar için dozajda değişiklik gerekli değildir. Çocuklar ve adolesanlardaki güvenlik ve etkinlik bilinmediğinden tavsiye edilmez. Orta (Child-Pugh kategori B) ve şiddetli düzeyde (Child-Pugh kategori C) karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hafif (Child-Pugh kategori A) düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda rasajilin ile tedaviye başlarken dikkatli olmak gerekir. Böbrek bozukluğu için dozajda değişiklik gerekli değildir.

 

 

Endikasyonları:

İdiyopatik Parkinson hastalığının tedavisinde, monoterapi olarak (eşlik eden levodopa/dekarboksilaz inhibitörü tedavisi olmaksızın) veya adjuvan tedavi olarak (eşlik eden levodopa/dekarboksilaz inhibitörü tedavisi ile birlikte) endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Rasajilin mezilata veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, petidin veya monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile eş zamanlı tedavi, orta ve şiddetli karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Rasajilin ile beraber fluoksetin veya fluvoksamin kullanımından kaçınmak gerekir. Fluoksetin ve aktif metabolitinin uzun yarılanma ömürleri nedeniyle, fluoksetinin kesilmesiyle rasajilin ile tedaviye başlanması arasında en az 5 hafta (yaklaşık 5 yarılanma ömrü) geçmelidir. Rasajilinin kesilmesi ve fluoksetin ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir. Rasajilin ve dekstromorfan veya sempatomimetiklerin (nazal ve oral dekonjestanlar ile soğuk algınlığı ilaçları dahil) birlikte kullanılması önerilmez. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda rasajilin tedavisine başlarken dikkatli olmak gerekir. Gebelik kategorisi B'dir. Gebelikte rasajilin kullanımına ilişkin klinik veri yoktur. Gebe kadınlara reçete edilirken dikkatli olunmalıdır. Deneysel verilere göre, rasajilin prolaktin salımını inhibe etmektedir ve bu nedenle emzirmeyi inhibe edebilir. Rasajilinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelere rasajilin verirken dikkatli olmak gerekir. Araba ve makina kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma yoktur.

 

Yan Etkileri:

Monoterapi: Günde 1 mg rasajilin alan hastalarda (rasajilin grubu n=149, plasebo grubu n=151) yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla (plaseboya göre en az %2 fark) bildirilen advers etkiler: Çok sık (>%10): Baş ağrısı. Sık (>%1-10): Gribal sendrom, hastalık hali, boyun ağrısı, dispepsi, artralji, depresyon, konjunktivit, alerjik reaksiyon, ateş, anjina pektoris, serebrovasküler hasar, miyokard infarktüsü, anoreksi, lökopeni, artrit, vertigo, rinit, kontakt dermatit, vezikülobüllöz döküntü, deri karsinomu ve üriner aciliyet. Adjuvan Tedavi: Günde 1 mg rasajilin alan hastalarda (rasajilin grubu n=380, plasebo grubu n=388) yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla (plaseboya göre en az %2 fark) bildirilen advers etkiler: Çok sık (>%10): Diskinezi. Sık (>%1-10): Karın ağrısı, kaza yaralanması (primer düşmeler), postürel hipotansiyon, konstipasyon, kusma, kilo kaybı, boyun ağrısı, anjina pektoris, serebrovasküler hasar, anoreksi, ağız kuruması , artralji, tenosinovit, anormal rüyalar, ataksi, distoni, deri melanomu ve döküntü. Rasajilin ile yapılan klinik çalışmalarda  (diğer dozlarla yapılan veya plasebo kontrolü olmayan çalışmalarda) bildirilen diğer önemli yan etkiler iki hastada ortaya çıkmıştır. Her ikisinde de rabdomiyoliz (her iki olgu da düşme ve uzamış immobilizasyonu takiben ortaya çıktı) ve antidiüretik hormonun (ADH) uygunsuz salımı. Bu olguların komplike yapısı patojenezlerinde, rasajilinin eğer varsa ne gibi bir rol oynadığını belirlemeyi imkansız kılmaktadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Hipertansif krizlere yol açabilecek selektif olmayan MAO inhibisyonu riski olabileceğinden, rasajilin diğer MAO inhibitörleri ile birlikte verilmemelidir. Petidin ve selektif MAO-B inhibitörleri dahil MAO inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımında ciddi yan etkiler bildirilmiştir. Rasajilin ve petidinin eş zamanlı kullanımı kontrendikedir. SSRI'lar, trisiklik, tetrasiklik antidepresanlar ve selektif MAO-B inhibitörleri dahil MAO inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımında ciddi advers etkiler bildirilmiştir. Rasajilinin MAO inhibitör etkisi sebebiyle, antidepresanlar dikkatle kullanılmalıdır. Rasajilin ve fluoksetinin eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Selektif MAO-B inhibitörleri dahil MAO inhibitörleriyle sempatomimetik ilaçların eş zamanlı kullanımında ilaç etkileşim bildirimleri olmuştur. Rasajilinin MAO inhibitör etkisi sebebiyle, rasajilin ve sempatomimetiklerin (nazal ve oral dekonjestanlar ile soğuk algınlığı ilaçları dahil) eş zamanlı verilmesi tavsiye edilmez. Dekstrometorfan ve selektif olmayan MAO inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımında ilaç etkileşim bildirimleri olmuştur. MAO inhibitör etkisi sebebiyle, rasajilin ve dekstrometorfanın eş zamanlı verilmesi tavsiye edilmez. İn vitro metabolizma çalışmaları, rasajilinin metabolizmasından sorumlu olan ana enzimin P4501A2 (CYP1A2) olduğunu göstermiştir. Rasajilin ve siprofloksasinin (CYP1A2'nin bir inhibitörü) birlikte uygulanması rasajilinin EAA değerini %83 artırmıştır. Güçlü CYP1A2 inhibitörleri rasajilinin plazma düzeylerini değiştirebilirler ve bu sebeple dikkatle verilmeleri gerekir. Rasajilin ve entakaponun eş zamanlı uygulanması rasajilinin oral klirensini %28 artırmıştır.