1ilaç

KEFLIN Flakon

Lilly

 

Etken Maddeler:

Sefalotin sodyum 1 g

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakon ve 4 ml eritici ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz i.m. uygulamalarda 4-6 saatte bir 0.5-1 g’dır. Komplikasyonsuz pnömoni, fronküloz ve idrar yolu enfeksiyonlarında 6 saatte bir 0.5 g’lık doz yeterlidir. Ağır enfeksiyonlarda doz her 4 saatte bir verilerek yükseltilir. Yanıt yeterli olmazsa miktar 1 grama çıkartılabilir. Çocuklarda 50 mg/kg’lık doz bölünmüş dozlarda uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Gram-pozitif: Aeroblar: Staphylococcus aureus (Beta-laktamaz salgılayan suşları dahil), Staphylococcus epidermidis (Beta-laktamaz salgılayan suşları dahil), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. Gram-negatifler: Aeoroblar: Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella türleri, Proteus mirabilis, Salmonella türleri, Shigella türleri. Bütün bu mikroorganizmaların etken olduğu foliküler tonsilitis veya septik boğaz iltihapları, bronkopnömoni, pnömoni, ampiyem, akciğer abseleri gibi solunum yolları enfeksiyonları; akut ve kronik piyelonefrit, sistit gibi idrar yolu enfeksiyonları; fronkülozlar, apseler, selülitle beraber yara enfeksiyonları, sembiyotik gangrenler, piyodermit gibi yumuşak doku enfeksiyonları; bakteriyel gastroenteritisler; osteomiyelit ve sepsisler ve Gram-negatif bakteremilerin tedavisinde endikedir. Böbrek fonksiyonlarının bozulmuş olması nedeniyle başka antibiyotiklerin verilemediği hastalarda sefalotinle tedavi mümkündür ve böyle olgularda sefalotinin özel bir değeri vardır. Böbrek fonksiyonlarında dikkati çekecek derecede azalma görülen hastalar dahi sefalotini çok iyi tolere ederler.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaç, oral yoldan kullanılmamalıdır. Sefalotine karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Allerjinin herhangi bir şekli görülen, özellikle ilaç allerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Parenteral sefalosporinlerin çok büyük dozlarının uygulanması özellikle böbrek bozukluğu bulunan hastalarda epileptik krizlere neden olabilir. Sefalotinin nefrotoksik olmadığı görülmüştür; bununla beraber, böbrek yetmezliği nedeniyle idrar veriminde geçici ya da uzun süreli azalma bulunan hastalarda normal dozlar yüksek ve uzun süreli serum antibiyotik konsantrasyonları oluşturabilir. Sefalotin böbrek yetmezliği bulunan hastalara uygulandığı zaman, epileptik kriz riski nedeniyle, toplam günlük doz azaltılmalıdır. Aşırı dozun tedavisinde hastada multipl ilaçların aşırı dozları, ilaçlar arasında aşırı etkileşme ve olağandışı ilaç kinetikleri olasılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer epileptik kriz meydana gelirse ilaç hemen kesilmeli ve eğer klinik yönden endikeyse antikonvülzan tedavi uygulanabilir. Hastanın solunum yolu korunmalı ve ventilasyon ve perfüzyon desteklenmelidir. Hastanın hayati belirtileri, kan gazları, serum elektrolitleri vs. dikkatle kontrol edilmeli ve kabul edilebilen sınırlar içinde tutulmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Makülopapüler döküntü, ürtiker, serum hastalığına benzer reaksiyonlar ve anafilaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları kaydedilmiştir. Eozinofili ve ilaç ateşinin diğer allerji reaksiyonlarıyla bağlantılı olduğu görülmüştür. Bu reaksiyonları, özgeçmişinde özellikle penisiline karşı allerji bulunan hastalarda meydana gelme olasılığı yüksektir. Nötropeni, trombositopeni ve hemolitik anemi kaydedilmiştir. Özellikle azotemi bulunanlar olmak üzere bazı hastalarda sefalotin tedavisi sırasında pozitif Coombs testi meydana gelmiştir. SGOT ve alkalin fosfatazda geçici yükselmeler kaydedilmiştir. Özellikle daha önce böbrek yetmezliği bulunan hastalarda olmak üzere BUN'da yükselme ve kreatinin kleransında azalma kaydedilmiştir. Sefalotinin böbrek değişikliklerindeki rolünü değerlendirmek zordur, çünkü genellikle pre-renal azotemi ya da akut böbrek yetmezliği hazırlayıcı diğer faktörler bulunmaktaydı. Psödomembranöz kolit semptomları antibiyotik tedavisi sırasında ya da sonrasında meydana gelebilir. Diyare, bulantı ve kusma nadiren kaydedilmiştir.