1ilaç

GEMZAR IV Flakon

Lilly

 

Etken Maddeler:

Gemsitabin hidroklorür

 

Piyasa Şekilleri:

200 mg: 1 i.v. flakon ve 5 ml'lik çözücü ampul, 1 g: 1 i.v. flakon ve 25 ml'lik çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri: Kombine kullanım: Sisplatin ile birlikte gemsitabin iki doz rejiminde kullanılabilir. Üç haftalık takvimde kullanılan gemsitabinin dozu 1250 mg/m2’dir ve 30 dakikalık i.v. infüzyonla 21 günlük siklusun 1. ve 8. günlerinde verilmiştir. Doz azaltımı hastada gözlenen toksisite miktarına dayanarak ayarlanır. Dört haftalık takvimde kullanılan gemsitabinin dozu 1000 mg/m2’dir ve 30 dakikalık i.v. infüzyonla 28 günlük siklusun 1, 8 ve 15. günlerinde verilmiştir. Doz azaltımı hastanın yaşadığı toksisite miktarına dayanarak ayarlanır. Sisplatin 3 veya 4 haftada bir 75-100 mg/m2 arasındaki dozlarda kullanılmıştır. Tek ajan kullanımı: Erişkinler: Gemsitabinin önerilen dozu 1000 mg/m2’dir ve 30 dakikalık i.v. infüzyonla verilir. Bu rejim üç hafta süreyle haftada bir kez tekrarlanmalı ve arkasından bir hafta dinlenme dönemine geçilmelidir. Bu dört haftalık siklus daha sonra tekrarlanır. Pankreas kanseri: Erişkinler: Gemsitabinin önerilen dozu 1000 mg/m2’dir ve 30 dakikalık i.v. infüzyonla verilir. Bu rejim, 7 hafta süreyle haftada bir kez tekrarlanmalı ve arkasından bir hafta dinlenme dönemine geçilmelidir. Sonraki sikluslar 4 haftada bir, birbirini izleyen 3 haftada bir kez yapılan enjeksiyonları içermelidir. Mesane kanseri: Kombine kullanım: Gemsitabinin önerilen dozu 1000 mg/m2’dir ve 30 dakikalık i.v. infüzyonla verilir. Doz sisplatin ile kombine olarak 28 günlük siklusun 1, 8 ve 15. günlerinde verilmelidir. Sisplatin 70 mg/m2 önerilen dozda gemsitabinin ardından 1. günde veya 28 günlük siklusun 2. gününde verilir. Bu dört haftalık siklus daha sonra tekrarlanır. Bir klinik çalışma sisplatin 100 mg/m2 dozunda kullanıldığında daha fazla kemik iliği baskılanması olduğunu göstermiştir. Gemsitabin alan hastalar her dozdan önce trombosit, lökosit ve granülosit sayımı açısından izlenmeli, gerektiğinde gemsitabin dozu azaltılmalı veya hematolojik toksisite olduğunda kesilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri: Sisplatin ile birlikte gemsitabin lokal olarak ilerlemiş (operasyon uygulanamayan Evre IIIA veya IIIB) veya metastatik (Evre IV) küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların ilk basamak tedavisi için endikedir. Gemsitabin lokal olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli erişkin hastaların palyatif tedavisi için endikedir. Pankreas kanseri: Gemsitabin lokal olarak ilerlemiş veya metastatik pankreas adenokarsinomlu hastaların tedavisi için endikedir. Gemsitabin 5-FU’e refrakter olan pankreas kanserli hastaların tedavisinde de endikedir. Mesane kanseri: Gemsitabin+sisplatin kombinasyonu kas invazyonu yapan metastazlı ya da metastazsız evre IV transizyonel hücreli mesane kanserinin tedavisinde endikedir. Terapötik Aktivite: Platin refrakter nüks, over kanserlerinde ve metastatik meme kanserleri tedavisinde tek başına veya diğer ajanlarla kombine olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gemsitabin, ilaca karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Uyarılar: İnfüzyon süresinin uzaması ve doz sıklığının arttırılmasının toksisiteyi artırdığı gösterilmiştir. Gemsitabin, kemik iliği fonksiyonunu baskı altına alarak lökopeni, trombositopeni ve anemi yapabilir. Hemolitik üremi sendromunun (HÜS) geliştiğini gösteren, hızla düşen hemoglobin ile eşzamanlı trombositopeni gibi mikroanjiyopatik hemolitik anemi, serum bilirubin, serum kreatinin, kan üre azotu veya LDH düzeylerinde artışa ait kanıtların ilk belirtileri görüldüğü anda gemsitabin kesilmelidir. Böbrek yetmezliği tedavi kesildiğinde bile geri dönüşlü olmayabilir ve diyaliz gerekebilir. Gemsitabin radikal radyoterapi ile eşzamanlı olarak verilmemelidir (palyatif tedavinin tersine). Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalara 1000 mg/m2 dozundaki gemsitabinin birbirini izleyen altı hafta boyunca radikal toraks radyasyonuyla birlikte uygulandığı bir çalışmada şiddetli ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden özofajit ve pnömonit formunda anlamlı toksisite özellikle yüksek hacimlerde radyoterapi alan hastalarda gözlendi. Önlemler: Gemsitabin ile tedavi edilen hastalar yakından izlenmelidir. Hastanın durumunu izlemek için gereken laboratuvar olanakları mevcut olmalıdır. Laboratuvar Testleri: Kemik iliği fonksiyonu bozuk hastalarda tedaviye dikkatle başlamak gerekir. Gemsitabin verilen hastalar her dozdan önce trombosit, lökosit ve granülosit sayısı açısından izlenmelidir. İlaçla indüklenen kemik iliği depresyonu saptandığında tedavinin askıya alınması veya değiştirilmesi düşünülmelidir. Periferik kan sayımları ilaç kesildikten sonra da düşmeye devam edebilir. Gebelik kategorisi D’dir. Fetusun ya da bebeğin zarar görme olasılığı nedeniyle gemsitabin, gebelerde ve bebeğini emziren annelerde kullanılmamalıdır. Gemsitabinin hafif-orta şiddette uyku haline neden olduğu bildirilmiştir. Hastalar, böyle bir durum gelişmediğinden kesin emin oluncaya kadar araç ya da makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Hematolojik: Gemsitabin kemik iliğini baskıladığından, gemsitabin uygulamasından sonra anemi, lökopeni ve trombositopeni meydana gelebilir. Genellikle hafif-orta şiddette olan kemik iliği baskılanması, kendini özellikle granülosit, sayısında daha çok hissettirir. Trombositopeni de yaygın biçimde bildirilmiştir. Gastrointestinal: Hastaların üçte iki kadarında gelişen karaciğer transaminaz enzim anormallikleri, genellikle hafiftir, zamanla şiddetlenmez ve tedavinin kesilmesini nadiren gerektirir. Ancak gemsitabin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Bulantı ve bulantıya eşlik eden kusma şeklindeki advers etkilerin herbiri, hastaların sırasıyla üçte bir kadarında görülmüştür. Bu advers olay hastaların yaklaşık %20’sinde tedavi gerektirir, nadiren dozu sınırlar ve standart antiemetiklerle kolayca tedavi edilir. Renal: Hastaların yaklaşık yarısında hafif proteinüri ve hematüri bildirilmiştir. Az sayıda hastada etiyolojisi bilinmeyen böbrek yetmezliği olgusu bildirilmiştir ve bunlara çok ender olarak hemolitik üremi dahil olmuştur. O nedenle, gemsitabin, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Alerjik: Döküntü hastaların yaklaşık %25’inde bildirilmiştir ve hastaların yaklaşık %10’unda kaşıntı gözlenir. Deskuamasyon, vezikül oluşumu ve ülserleşme ender olarak bildirilmiştir. Anafilaksi de nadiren bildirilmiştir. Solunum sistemi: İnfüzyondan sonra hastaların %1’inden azında bronkospazm bildirilmiştir. Parenteral tedavi gerekebilir. Gemsitabin ilaca karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalara uygulanmamalıdır. Enjeksiyonun ardından birkaç saat içinde oluşan dispne hastaların yaklaşık %8’inde bildirilmiştir. Gemsitabin ile ilişkili olarak bazen şiddetli olabilen pulmoner etkiler (pulmoner ödem, interstisyel pnömonit veya erişkin solunum bozukluğu sendromu [ARDS]) nadiren bildirilmiştir. Bu tip etkiler oluştuğunda gemsitabinin kesilmesi düşünülmelidir. Diğer etkiler: Gribe benzer semptomlar hastaların yaklaşık %20’sinde bildirilmiştir. Bu durum genellikle hafiftir, kısa sürelidir ve nadiren doz sınırlayıcı tarzdadır. Ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, üşüme, miyalji, asteni ve anoreksi en sık bildirilen semptomlardır. Öksürük, rinit, kırıklık, terleme ve uykusuzluk sıklıkla bildirilir. Ateş ve asteni de izole semptomlar olarak sıklıkla bildirilir. Ödem/periferik ödem hastaların yaklaşık %30’unda bildirilmiştir. Bazı yüz ödemleri olguları nadiren bildirilmiştir. Pulmoner ödem nadiren bildirilir (%1). Ödem/periferik ödem genellikle hafif-orta derecededir, nadiren doz sınırlayıcı tarzdadır ve bazen ağrılı olarak bildirilir. Hastaların %13’ünde alopesi (sıklıkla minimal saç dökülmesi); %10 uyku hali; %8 diyare, %7 oral toksisite (acılık hissi ve eritem), %6 kabızlık bildirilmiştir. Bazı hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Miyokard enfarktüsü, konjestif kalp yetmezliği ve aritmi gözlenmiştir, ancak gemsitabinin kardiyak toksisiteye neden olduğunu gösteren bir kanıt yoktur.