1ilaç

AXID Kapsül

Lilly

 

Etken Maddeler:

Nizatidin

 

Piyasa Şekilleri:

150 mg: 28 kapsül
300 mg: 14 kapsül

 

Kullanım Şekli:

Aktif duodenum ülseri: Erişkinlerde önerilen oral doz, akşamları 1 defa 300 mg'dır. Bunun yerine günde 2 defa 150 mg'da kullanılabilir. Korunma (profilaktik idame): Erişkinlerde önerilen doz akşamları 1 defa 150 mg'dır. Aktif benign gastrik ülser: Önerilen oral doz, günde 2 defa 150 mg ya da akşamları 1 defa 300 mg'dır. Malign gastrik ülserasyon olasılığı, tedaviye başlanmadan önce mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Gastroözofajiyal reflü hastalığı: Erozyonların, ülserasyonların ve bunlara eşlik eden yanma hissinin tedavisinde erişkinlerde önerilen oral doz, günde 2 defa 150 mg'dır ve bu miktar, günde 2 defa 300 mg'a dek yükseltilebilir. Orta-ileri derecede şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlanması: Böbrek yetmezliği olan hastalarda nizatidin dozu şu şekilde ayarlanır: Aktif duodenal ülser ve aktif benign gastrik ülser ya da gastroözofajiyal reflü vakalarından kreatinin klirensi 20-50 ml/dakika arasında olanlarda günde 150 mg; kreatinin klirensi 20 ml/dakikanın altında olanlarda gün aşırı 150 mg olarak uygulanmalıdır daha yüksek dozla tedavi gerektiren gastroözofajiyal reflü vakalarında ise nizatidin dozu, kreatinin klirensi 20-50 ml/dakika olanlarda günde 2 defa 150 mg ve 20 ml/dakikanın altında olanlarda ise günde 2 defa 150 mg'dır. İdame tedavisinde kreatinin klirensi 20-50 ml/dakika olan hastalarda gün aşırı 150 mg ve 20 ml/dakikadan az olanlarda her 3 günde bir 150 mg nizatidin kullanılır. Bazı yaşlılarda kreatinin klirensi 50 ml/dakikanın altında olabilir, böbrek bozukluğu olan hastalardaki farmakokinetik verilere dayanılarak bu hastalardaki dozun, buna göre azaltılması gerekir.

 

 

Endikasyonları:

Aktif duodenal ülser tedavisi ve aktif duodenal ülserin iyileşmesinden sonra duodenal ülser hastalarının idame tedavisinde endikedir. Ayrıca aktif benign gastrik ülser tedavisinde endike olup, tedaviye başlamadan malign gastrik ülserasyon ihtimali tamamen bertaraf edilmelidir. Erosif ve ülseratif özofajit ve gastroözofajiyal reflüden kaynaklanan göğüs yanması da dahil olmak üzere endoskopik olarak tanı koyulan özofajitlerde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Nizatidine karşı bilinen hassasiyeti olanlarda kontrendikedir. Bu sınıf ilaçlar arasında çapraz duyarlılık gözlendiğinden H2 reseptör antagonistleri ve bu arada nizatidin, anamnezinde diğer H2 reseptör antagonistlerine karşı aşırı duyarlılık hikayesi bulunan hastalara verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Semptomatik cevap alınması, midede habis bir hastalığın bulunma olasılığını uzaklaştırmaz. Nizatidin vücuttan öncelikle böbrekler yoluyla atıldığından doz, orta-ileri derecede şiddetli renal yetmezlik vakalarında azaltılmalıdır. Hepatorenal sendrom vakalarında nizatidinin kullanıldığı farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Nizatidinin bir bölümü karaciğerde metabolize edilir. Nonkomplike karaciğer fonksiyon bozukluğu olan ancak böbrek fonksiyonu normal hastalarda nizatidin farmakokinetiği normal insanlardaki gibidir. Gebelerde kontrollü çalışmalar yapılmadığından nizatidin yanlızca, sağlanması beklenen yararların fetusta ortaya çıkabilecek zararlardan fazla olduğuna inanıldığı taktirde kullanılmalıdır. Süt veren annelerde yapılan klinik çalışmalar oral nizatidin dozunun %0.1 oranında süte geçtiğini göstermiştir. Nizatidinle tedavi edilen sıçanların yavrularında görülen büyüme baskılanması nedeniyle bebeğini emziren annelerde nizatidin kullanımı veya emzirmeye son verilmesi ilacın anne açısından taşıdığı önem göz önüne tutularak kararlaştırılmalıdır. Nizatidinin çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği henüz saptanmamıştır. Yaşlı hastalarda tedavi, böbrek fonksiyonunun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda SGOT, SGPT veya alkali fosfataz yükselmelerine rastlanmıştır. Kolestatik veya mikst hepatosellüler hasar bildirilen nadir bir kaç vakada nizatidinin kesilmesinden sonra hastalar normale dönmüştür. Klinik farmakoloji çalışmaları sırasında nizatidin tedavisi alan 2 ve hiçbir tedavi uygulanmayan 3 hastada kısa süren, asemptomatik ventriküler taşikardi atakları görülmüştür. Ender olarak mental konfüzyon bildirilmiştir. Ender vakalarda jinekomasti bildirilmiştir. Anemi nizatidinle tedavi edilen hastalarda sık görülmüştür. Trombositopenik purpura görülen ender vakalar bildirilmiştir. Terleme ve ürtiker nizatidin kullanan hastalarda plasebo kullananlara oranla daha sık görülmüştür. Döküntü ve eksfoliyatif dermatit bildirilmiştir. Diğer H2 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi ender anafilaksi vakaları bildirilmiştir. Ender aşırı duyarlılık reaksiyonları (bronkospazm, larinks ödemi, deri döküntüsü ve eozinofili) bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Günde 3900 mg gibi yüksek aspirin dozlarının günde 2 defa 150 mg nizatidin ile birlikte verilmesi durumunda serum salisilat düzeylerinin yükseldiği gözlemlenmiştir. Nizatidin tedavisi sırasında idrarda ürobilinojen arayan Multistix testleriyle yalancı-pozitif sonuç alınabilir.