1ilaç

ALIMTA İnfüzyon Solüsyonu

Lilly

 

Etken Madde(ler):

Pemetrekset disodyum 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 infüzyon solüsyonu içeren flakonlarda.

 

Kullanım Şekli:

Malign plevral mezotelyoma: Önerilen pemetrekset dozu her 21 günlük kürün ilk gününde 10 dakikalık intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmak üzere, 500 mg/m2'dir. Önerilen sisplatin dozu her 21 günlük kürün ilk gününde pemetrekset infüzyonunun tamamlanmasından yaklaşık 30 dakika sonra, iki saatlik bir süreyle infüzyon ile uygulanmak üzere, 75 mg/m2'dir. Klinik uygulamaya uygun olarak, sisplatin verilmeden önce ve/veya sonrasında hastaların hidrasyonu sağlanmalıdır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri: Önerilen pemetrekset dozu her 21 günlük kürün ilk gününde 10 dakikalık intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmak üzere, 500 mg/m2'dir. Premedikasyon rejimi: Cilt reaksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak için, pemetrekset uygulamasının önceki gününde, uygulama gününde ve uygulamadan sonraki günde kortikosteroid verilmelidir. Verilen kortikosteroid oral olarak günde iki kez uygulanan 4 mg deksametazona eşdeğer olmalıdır. Toksisiteyi azaltmak için pemetrekset ile tedavi edilen hastalara vitamin desteği de verilmelidir. Hastalar günlük olarak oral folik asit veya folik asit içeren (350 ile 1000 mcg) multivitamin kullanmalıdırlar. İlk pemetrekset dozundan önceki yedi günde en az beş doz folik asit alınmalı ve bu doz uygulaması tüm tedavi kürü boyunca ve son pemetrekset dozundan sonra da 21 gün daha devam ettirilmelidir. Hastalara ilk pemetrekset dozundan önceki haftada ve bunun ardından her üç kürde i.m. B12 vitamini (1000 mcg) enjeksiyonu yapılmalıdır. Bunun dışında pemetrekset uygulaması ile aynı günde ek B12 vitamini enjeksiyonları da uygulanabilir. Pemetrekset uygulanan hastalar her dozdan önce trombosit sayımını da içeren, tam kan sayımı ile izlenmelidir. Bir sonraki kürün başlangıcındaki doz ayarlaması bir önceki tedavi küründeki en düşük hematolojik sayımlara veya maksimum hematolojik olmayan toksisiteye dayanarak yapılmalıdır. Laboratuvar bulguları düzelene kadar tedavi ertelenebilir. Çocuklarda güvenilirlik ve etkinliği araştırılmamış olduğundan, pemetreksetin 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

 

 

Endikasyonları:

Malign plevral mezotelyomalı hastaların tedavisinde platin ile kombine olarak endikedir. Tek başına, daha önceki kemoterapisi başarılı olmayan lokal olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pemetrekset nötropeni, trombositopeni ve anemi ile ortaya çıkan bir şekilde, kemik iliği fonksiyonlarını baskılayabilir. Miyelosupresyon genellikle doz kısıtlayıcı toksisiteyi oluşturmaktadır. Hastalar tedavi süresince miyelosupresyon açısından izlenmeli ve mutlak nötrofil sayıları (MNS) >=1500 hücre/mm3 ve trombosit sayısı >=100,000 hücre/mm3 düzeyine dönünceye dek hastalara pemetrekset uygulanmamalıdır. Bir sonraki kürler için doz azaltılması bir önceki kürde gözlenen en düşük MNS, trombosit sayısı ve azami hematolojik olmayan toksisiteye dayanarak ayarlanır. Malign plevral mezotelyomalı hastalarda yapılan faz 3, çok merkezli, randomize, tek kör EMPHACIS çalışmasında, folik asit ve B12 vitamini ile premedikasyon uygulandığında genel olarak daha az toksisite ve nötropeni, febril nötropeni ve Grad 3/4 nötropeni ile birlikte enfeksiyon gibi Grad 3/4 hematolojik ve hematolojik olmayan toksisitelerde azalma bildirilmiştir. Bu nedenle pemetrekset uygulanacak hastalara tedaviyle ilişkili toksisiteyi azaltabilmek için profilaktik olarak folik asit ve B12 vitamini verilmelidir. Kortikosteroid ile premedikasyon görmemiş hastalarda cilt reaksiyonları bildirilmiştir. Deksametazon (veya eşdeğeri) ile premedikasyon cilt reaksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltabilir. Kreatinin klirensi 45 ml/dak'nın altında olan hastalarda kullanımı önerilmemektedir. Plevral efüzyon veya asit gibi vücut boşluk sıvılarının pemetrekset üzerine olan etkileri bilinmemektedir. Klinik olarak anlamlı vücut boşluk sıvısı bulunan hastalarda, pemetrekset uygulaması öncesinde efüzyonun drene edilmesi düşünülebilir. Gebelik kategorisi D'dir. Fetüse gelebilecek potansiyel zarar dolayısıyla, gebelik sırasında pemetrekset kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca kadınların pemetrekset ile tedavi edilirken gebe kalmaktan kaçınmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir. Pemetreksetin anne sütüne geçip, geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, pemetrekset tedavisi sırasında emzirmenin kesilmesi önerilmektedir. Halsizliğe neden olabileceği için, hastaların araç sürme veya makine kullanma konusunda uyarılmaları gerekir.

 

Yan Etkileri:

Sisplatin ve pemetrekset kullanmak üzere randomize olan hastaların %10 ve daha fazlasında (sık sık) bildirilmiş olan klinik olarak anlamlı genel toksisite kriterleri (GTK) toksisiteleri: Nötrofil, lökosit, hemoglobin, trombosit, bulantı, kusma, stomatit, farenjit, anoreksi, diyare, konstipasyon, yorgunluk, sensoriyel nöropati, kreatinin klirensinde azalma, döküntü, alopesi. Sık (>%1-=<%5): Artmış AST, ALT ve GGT, enfeksiyon, yüksek ateş, febril nötropeni, böbrek yetmezliği, göğüs ağrısı ve ürtikerdir. Yaygın: Konjunktivit, dispepsi, dehidratasyon, tat alma bozukluğu. Sisplatin ve pemetrekset kullanmak üzere randomize olan hastaların =<%1'inde bildirilmiş olan klinik olarak anlamlı GTK toksisiteleri aritmi ve motor nöropatiyi içermektedir. Tek ajan olarak pemetrekset ve beraberinde folik asit ve B12 vitamini takviyesi uygulanmak üzere randomize edilmiş ve tek ajan dosetaksel uygulanmak üzere randomize edilmiş hastaların %5'inden fazlasında bildirilmiş olan istenmeyen etkiler: Sık sık: Hemoglobin, lökosit, nötrofil, granülosit, bulantı, anoreksi, kusma, stomatit, farenjit, diyare, yorgunluk, döküntü, kepeklenme. Yaygın: Trombosit, konstipasyon, ateş, SGPT (ALT), SGOT (AST), kaşıntı, alopesi. Pemetrekset kullanmak üzere randomize olan hastaların >%1 ve %5'inde (yaygın) bildirilmiş olan klinik olarak anlamlı GTK toksisiteleri: Sensoriyel nöropati, motor nöropati, abdominal ağrı, artmış kreatinin, febril nötropeni, enfeksiyon olmaksızın nötropeni, alerjik reaksiyon/aşırı duyarlılık ve multiform eritemdir. Pemetrekset kullanmak üzere randomize olan hastaların =<%1'inde bildirilmiş olan klinik olarak anlamlı GTK toksisiteleri supraventriküler aritmiyi içermektedir. Tek ajan pemetrekset ile üç Faz 2 çalışmasının birleştirilmiş sonuçları ve (n= 164) Faz 3 tek ajan pemetrekset çalışması arasında nötropeni (sırasıyla %12.8'e karşılık %5.3) ve alanin transaminaz yükselmesi (sırasıyla %15.2'ye karşılık %1.9) dışında klinik olarak anlamlı Grad 3 ve Grad 4 laboratuvar toksisiteleri benzer olmuştur. Bu farklılıklar hasta popülasyonundaki farklılığa bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Çünkü Faz 2 çalışmaları hem daha önce kemoterapi almamış hem de daha önce yoğun şekilde tedavi uygulanmış, önceden mevcut karaciğer metastazları ve/veya anormal başlangıç karaciğer fonksiyon testleri bulunan meme kanseri hastalarını içermiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Pemetrekset primer olarak değişmemiş şekilde glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla renal yoldan atılır. Nefrotoksik ilaçların eş zamanlı olarak kullanılması pemetreksetin klirensinin gecikmesine neden olabilir. Tübüler yolla atılan ilaçların (örn. probenesid) eş zamanlı olarak kullanılması potansiyel olarak pemetreksetin klirensinin gecikmesine neden olabilir. İbuprofeni pemetrekset ile eş zamanlı olarak böbrek yetmezliği bulunan hastalara (kreatinin klirensi 45-79 ml/dak) uygularken dikkatli olunmalıdır. Klinik çalışmalar ibuprofen ile birlikte uygulanması sonrasında pemetrekset klirensinde bir azalma olduğunu göstermiştir. Hafif ile orta derecede böbrek yetmezliği bulunan hastaların pemetrekset uygulamasının 2 gün öncesinden başlayarak, uygulama gününde ve uygulama sonrasında en az iki gün süreyle atılım yarı-ömrü kısa olan NSAİİ'leri kullanmaktan kaçınmaları önerilmektedir. Pemetrekset ve uzun yarı-ömürlü NSAİİ'ler arasındaki potansiyel etkileşim ile ilgili verilerin mevcut olmaması göz önüne alındığında, bu NSAİİ'leri kullanan tüm hastalar pemetrekset uygulamasının 5 gün öncesinden başlayarak, uygulama gününde ve uygulamanın sonrasında en az iki gün süreyle bu ilaçları kullanmayı bırakmalıdır. Eğer NSAİİ'lerin eş zamanlı olarak kullanılması gerekli ise, hastaların toksisite açısından, özellikle de miyelosupresyon ve gastrointestinal toksisite açısından yakından izlenmesi gerekir. Düşük ile orta dozlarda uygulanan asetilsalisilik asit (6 saatte bir oral olarak 325 mg) pemetrekset farmakokinetiğini etkilememektedir. Pemetrekset sınırlı hepatik metabolizmaya maruz kalır. Pemetrekset yalnızca koruyucu içermeyen %0.9'luk sodyum klorür enjeksiyonu ile çözündürülmeli ve sulandırılmalıdır. Pemetrekset laktatlı Ringer enjeksiyonu ve Ringer enjeksiyonu ile fiziksel olarak geçimsizdir.