1ilaç

LİBENTA Ampul

Liba

 

Etken Madde(ler):

EDTA kalsiyum sodyum 20 %

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 100 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Ağır metal zehirlenmelerinde 250-500 ml %5 dekstroz veya S.F. içinde 5 ml müstahzardan konarak 1 saatte bitecek şekilde i.v. enfüzyon şeklinde kullanılır. 3-5 gün süreyle günde 2 defa bu enfüzyon tekrarlanır. İki enfüzyon arasında en az 6 saat ara verilmelidir. Daha sonra 2 gün ara verildikten sonra aynı tedavi tekrarlanır. Çocuklarda i.m. enjeksiyon şekli tercih edilmelidir. Kullanılacak doz 2x50-75 mg/kg/gün'dür. Lokal irritasyona engel olmak için preparatın her ml'sine %1 prokain eklenmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Akut veya kronik kurşun zehirlenmelerinde; kurşun zehirlenmesine bağlı kurşun ensefalopatisinin tedavisinde kullanılır. Parenteral olarak uygulanan kalsiyum disodyum edetat, manganez, nikel ve çinko gibi diğer bazı ağır metal zehirlenmelerinde ve plutonyum, uranyum gibi bazı radyoaktif ve nükleer füzyon ürünleri ile olan zehirlenmelerin tedavisinde yararlı olabilir. Kalsiyum disodyum edetat civa, altın ve arsenik zehirlenmelerinde etkili değildir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Anüride ve içerdiği maddeye aşırı duyarlılığı olduğu bilinen vakalarda, renal ve hepatik yetmezliği olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Önerilen dozlar aşılmamalıdır. EDTA çok yüksek dozlarda toksik etkiler oluşturabilmektedir. Kurşun zehirlenmesine bağlı ensefalopatinin tedavisinde hızlı enfüzyondan kaçınılmalı, i.m. yol tercih edilmelidir. Oral yoldan kullanılmamalıdır. Kurşun emilimini artırabilir. Gebelikte kullanılmasında güvenirlilik belirlenmemiştir. Bu nedenle gebelikte ancak çok gerekli hallerde, potansiyel zararını kabul ettirebildiği durumlarda uygulanabilir. EDTA'nın insan sütüne geçip geçmediği kesin olarak bilinmemektedir. Ciddi akut kurşun zehirlenmesi proteinüri ve mikroskobik hematüriye neden olabilmektedir. EDTA da, uygulama sırasında benzer belirtilerin ortaya  çıkmasına neden olduğu için tedavi sırasında hergün idrar analizi yapılması önerilir. Büyük renal epitelyal hücrelerin görülmesi, idrar sedimentinde alyuvar sayısının veya proteinürinin giderek artması ilacın hemen kesilmesini gerektirir. Her tedavi öncesi ve sonrasında BUN tayini yapılması önerilmektedir. İntravenöz tedavi süresince hastalar kardiyak ritm düzensizlikleri ve diğer EKG değişiklikleri açısından monitorize edilmelidir. Kurşun zehirlenmesi ensefalopatisinde aşırı sıvıdan kaçınılmalıdır, aşırı sıvı alınması kafa içi basıncının artmasına neden olabilir. Akut vakalar, kusmaya bağlı dehidratasyona girmiş olabilirler, bu vakalarda EDTA tedavisine başlamadan önce dehidratasyonun düzeltilmesi gerekir.

 

Yan Etkileri:

Tüm vücut: Ateş, titreme, bitkinlik, kırıklık, kas ağrısı, eklem ağrısı, adale içine yapılan enjeksiyon bölgesinde ağrı. Kardiyovasküler: Hipotansiyon, kardiyak ritm bozuklukları. Renal: Renal tubüler nekroz; nadiren bunun sonucu gelişen hiperürisemiye bağlı sekonder gut (ayaklar, eller, dizler ve dirseklerde ağrı). Üriner: Glukozüri, proteinüri, mikroskobik hematüri ve idrar sedimentinde geniş epitel hücreleri. Nadiren ani ve sık idrar yapma isteği. Sinir sistemi: Tremor, baş ağrısı, hissizlik, çınlama. Gastro intestinal: Bulantı, kusma, anoreksi, fazla susama, dudak kenarlarında çatlamalar. Hepatik: SGOT ve SGPT'de hafif yükselmelere rastlanır, tedavi kesildikten 48 saat sonra normale döner. İmmunolojik: Histamin'e benzer reaksiyonlar (hapşırma, burun tıkanıklığı, göz yaşarması), kızarıklıklar. Hematopoietik: Anemi, geçici kemik iliği depresyonu. Metabolik: Çinko eksikliği, hiperkalsemi.

 

İlaç Etkileşimleri:

Steroidler hayvanlarda kalsiyum disodyum edetatın renal toksisitesini artırırlar. Kalsiyum disodyum edetat, içerdiği çinkoyu şelatlayabilmesi nedeniyle çinkoinsülin preparatlarının etki süresini azaltır.