1ilaç

REMINYL Uzatılmış Salınımlı Kapsül

Johnson&Johnson

 

Formüler > M.S.S > Demans İlaçları > Galantamin

 

 

Etken Madde(ler):

Galantamin hidrobromür

 

Piyasa Şekilleri:

8 mg: 28 kapsül
16 mg: 28 kapsül
24 mg: 28 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Reminyl uzatılmış salımlı kapsüller günde tek doz olmak üzere sabahları ve tercihen yemekle birlikte kullanılmalıdır. Önerilen başlangıç dozu 4 hafta için günde 8 mg'dır. Başlangıçtaki idame dozu günde 16 mg'dır ve hastalar en az 4 hafta günde 16 mg kullanmalıdır. Klinik yarar ve tolerabilite değerlendirilerek idame dozu günde 24 mg'a çıkarılabilir. Hastada günde 24 mg dozda yanıt artışı görülmediği ya da tolerabilite sorunu olduğu durumlarda dozun günde 16 mg'a düşürülmesi düşünülmelidir. İdame tedavi hasta için terapötik yarar sağlandığı sürece devam ettirilebilir. Terapötik etkinliğe dair belirtiler sürmediğinde ilacın kesilmesi düşünülmelidir. Tedavinin ani kesilmesi ardından rebound etki görülmez (örneğin cerrahiye hazırlık sırasında). Çocuklarda kullanımı önerilmez. Galantamin plazma düzeyleri orta ya da ağır derecedeki karaciğer ya da böbrek yetmezliğinde artabilir. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda en az bir hafta için doz günde 4 mg ile başlamalı ve tercihen sabahları alınmalıdır. Bunun ardından hastalar en az dört hafta için günde 8 mg ile devam etmelidir. Bu hastalarda günlük doz 16 mg üzerine çıkmamalıdır. Ağır derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh puanı 9'un üzerinde) kullanımı kontrendikedir. Hafif derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klirensi 9 ml/dk'nın üzerinde olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 9 ml/dk altında) kullanımı kontrendikedir. Güçlü CYP2D6 ya da CYP3A4 inhibitörleri ile tedavi gören hastalarda doz azaltılması düşünülmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Tersiyer bir alkaloid olan galantamin, seçici ve geri dönüşümlü bir asetilkolinesteraz inhibitörüdür. Galantamin, reseptörün allosterik bölgesine bağlanarak asetilkolinin nikotinik reseptörler üzerindeki intrinsik etkisini arttırır. Hafif ve orta derecede şiddetli Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde ve serebrovasküler hastalık ile ilişkili hafif ve orta derecede şiddetli Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Galantamin hidrobromür ya da formülasyonlarda kullanılan herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırıduyarlılığı olan hastalara verilmemelidir. Ciddi karaciğer yetersizliği olan (CHILD skor 9 ve üstü) ve ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 9 ml/dakikadan az) kullanımıyla ilgili bir bilgi olmadığından, bu tür popülasyonlarda kontrendikedir. Galantamin, ciddi karaciğer ve böbrek yetersizliği birlikte bulunan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Galantamin tedavisi hekim gözetimi altında yapılmalıdır ve yalnızca hastanın ilaç alımını düzenli olarak izleyecek biri mevcutsa başlanmalıdır. Alzheimer hastaları kilo kaybederler. Bu hastaların, galantamin dahil kolinesteraz inhibitörleri ile tedavisi sırasında kilo kaybı görülür. Tedavi sırasında hastanın kilosu izlenmelidir. Farmakolojik aktiviteleri nedeniyle kolinomimetikler, kalp hızı üzerinde vagotonik etkide bulunabilirler (örn. bradikardi). Bu etki potansiyeli, "hasta sinus sendromu" ya da başka supraventriküler kardiyak ileti bozuklukları olan veya, birlikte digoksin ve beta-blokerler gibi kalp hızını belirgin olarak azaltan ilaçlar alan hastalarda özellikle önem taşıyabilir. Peptik ülser oluşma riski yüksek hastalar (örn. öyküsünde ülser hastalığı olanlar ya da bu türlü tablolara predispozisyon gösterenler) semptomlar açısından monitorize edilmelidir. Gastrointestinal obstrüksiyonu olan, ya da gastrointestinal cerrahiden sonraki nekahat döneminde bulunan hastaların kullanılması önerilmez. Kolinomimetiklerin jeneralize konvülsiyon oluşturma yönünde kısmi bir potansiyelleri olduğuna inanılmaktadır. Ancak nöbet aktivitesi, aynı zamanda Alzheimer hastalığının da bir belirtisi olabilir. Nadir durumlarda, kolinerjik tonusdaki artış, Parkinson semptomlarını kötüleştirebilir. Kolinomimetik aktiviteleri nedeniyle kolinomimetik ajanlar, öyküsünde şiddetli astma ya da obstrüktif pulmoner hastalığı bulunan hastalara reçete edilirken dikkatli olunmalıdır. Üriner çıkış obstrüksiyonu olan, ya da geçirdikleri mesane operasyonu sonrasında nekahat döneminde bulunan hastalarda kullanımı önerilmemektedir. Galantamin bir kolinomimetik olarak anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas gevşemesini arttırabilir. Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi seyrek görülen kalıtsal sorunları olan hastalar bu ilacı almamalıdır. Hamilelik kategorisi B'dir. Gebe kadınlarda kullanımına ilişkin çalışmalar bulunmamaktadır. Hayvan çalışmaları fetus ve yenidoğanda hafif bir gelişme geriliği göstermektedir. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir ve laktasyonlu kadınlarda yürütülmüş çalışma yoktur. Bu nedenle galantamin kullanan kadınlar bebeklerini emzirmemelidirler. Baş dönmesi ve uykuya meyile neden olabilir. Bu durum ise özellikle tedavi başlangıcından sonraki ilk haftalarda araba ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.

 

Yan Etkileri:

En sık karşılaşılan advers olaylar (insidans >=%5 ve plasebonun iki katı frekansta), bulantı, kusma, diyare, abdominal ağrı, dispepsi, anoreksi, bitkinlik, baş dönmesi, başağrısı, somnolans ve kilo kaybıdır. Bulantı, kusma ve anoreksi kadınlarda daha sık gözlenmiştir. Diğer sık rastlanan advers etkiler (insidans >=%5 ve >=plasebo), konfüzyon, düşme, yaralanma, insomnia, rinit ve üriner sistem infeksiyonudur. Bu yan etkilerin çok büyük bir kısmı, titrasyon dönemi boyunca oluşmuştur. En sık gözlenen advers olaylar olan bulantı ve kusma, çoğu olguda bir haftadan daha az sürmüş ve hastaların çok büyük bir kısmı yalnızca bir epizod geçirmişlerdir. Bu türlü durumlarda antiemetiklerin kullanılması ve yeterli sıvı alınmasının sağlanması yararlı olabilir. Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası deneyimde izlemede gözlenen istenmeyen etkiler: Çok sık (>%10): Bulantı, kusma. Sık (>%1-<%10): Rinit, anoreksi, uykusuzluk, konfüzyon, baş dönmesi, somnolans, diyare, karın ağrısı, dispepsi, üriner infeksiyonlar, baş ağrısı, halsizlik, kilo kaybı, düşme sonucu yaralanma. Nadir (>%0.01-<%0.1): Hipokalemi, halüsinasyonlar, ajitasyon, agresyon, senkop, konvülziyonlar, ciddi bradikardi, döküntü. Çok nadir (<%0.01): Tremor, Parkinson kötüleşmesi, hipotansiyon, AV blok, gastrointestinal kanama, disfaji, artmış terleme, dehidrasyon. Bu istenmeyen etkilerin bir kısmı galantaminin kolinomimetik özelliklerine bağlanabilir veya bazı olgularda sıklıkla yaşlı popülasyonda olmak üzere altta yatan hastalık süreçlerinin alevlenmelerine bağlı olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Etki mekanizması nedeniyle galantamin diğer kolinomimetikler ile birlikte verilmemelidir. Galantamin antikolinerjik ilaçların etkilerini antagonize eder. Kolinomimetiklerden bekleneceği gibi, kalp hızını belirgin derecede etkileyen ilaçlar (örn. digoksin ve beta-blokerler) ile farmakodinamik etkileşim mümkündür. Bir kolinomimetik olarak galantamin, anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas relaksasyonunu olasılıkla abartılı hale getirir. Galantamin eliminasyonunda çok sayıda metabolik yol ve renal salınım rol almaktadır. Yiyeceklerle birlikte alınması galantaminin emilim hızını yavaşlatır fakat emilim miktarını değiştirmez. Kolinerjik yan etkilerini en aza indirmek için galantaminin yiyeceklerle birlikte alınması önerilir. Resmi ilaç etkileşim çalışmaları galantamin biyoyararlanımının paroksetin (güçlü bir CYP2D6 inhibitörü) ile birlikte kullanıldığında %40, ketokonazol ve eritromisin ile (ikisi de CYP3A4 inhibitörleri) birlikte kullanıldığında sırasıyla %30 ve %12 arttığını göstermiştir. Bu nedenle güçlü CYP2D6 (örn. kinidin, paroksetin, fluoksetin ya da fluvoksamin) ya da CYP3A4 (örn. ketokonazol, ritonavir) inhibitörleri ile tedavi başlanırken hastalarda ağırlıklı olarak bulantı ve kusma olmak üzere kolinerjik yan etki insidansı artabilir. Bu koşullarda tolerabilite esasına dayanılarak galantaminin idame dozunun düşürülmesi düşünülebilir.