1ilaç

DUROGESIC Transdermal Flaster

Johnson&Johnson

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Analjezikler > Fentanil

Önemli:

Bu ürün KIRMIZI REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Fentanil

 

Piyasa Şekilleri:

12 mcg 5 transdermal flaster
25 mcg 5 transdermal flaster
50 mcg 5 transdermal flaster
75 mcg 5 transdermal flaster
100 mcg 5 transdermal flaster

 

 

Kullanım Şekli:

Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. Daha önce narkotik tedavisi almamış vakalar: İlk doz olarak en düşük dozu olan 25 mcg/saat kullanılmalıdır. Narkotiklere tolerans geliştirmiş hastalarda: Oral veya parenteral narkotiklerden transdermal flaster uygulamasına geçmek için önceki 24 saatlik analjezik gereksinimi hesaplanmalı ve analjezik olarak eşit morfin dozuna çevrilmelidir. 90 mg/gün oral morfin dozu da yaklaşık olarak 25 mcg/saat fentanil dozuna eşit sayılarak doz ayarlaması yapılmalıdır. Hiç narkotik kullanmamış veya narkotiklere toleransı gelişmiş hastalarda, en yüksek fentanil analjezik etkinliğinin ilk değerlendirmesi ancak transdermal flasterin uygulanmasında 24 saat geçtikten sonra yapılabilir. Etkide görülen bu gecikme, ilk transdermal flaster uygulamasını izleyen 24 saatte serum fentanil konsantrasyonundaki kademeli artışa bağlıdır. Bu sebeple, önceki analjezik tedavi fentanil ile analjezik etkinlik elde edilinceye kadar ilk doz uygulamasından sonra kademeli olarak devre dışı bırakılmalıdır.  İdame Tedavisi: transdermal flaster her 72 saatte bir değiştirilmelidir. Analjezik etki elde edilinceye kadar doz kademeli olarak titre edilmelidir. Eğer ilk uygulamadan sonra analjezi yetersizse, doz 3 gün sonra arttırılabilir. Bundan sonra doz ayarlaması 3 günde bir yapılabilir. Dozaj titrasyonu normalde 25 mcg/saatlik aralıklarla yapılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Narkotik analjezi gerektiren kronik ve şiddetli ağrıların  tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etken madde fentanil ve transdermal terapötik sistemi  oluşturan bileşiklere karşı aşırı duyarlılığı olan vakalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Kısa dönemli kullanımda doz titrasyonu mümkün olmadığından ve ciddi veya hayatı tehdit edici hipovantilasyonla sonuçlanabileceğinden akut veya ameliyat sonrası ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır. Ciddi advers etki görülen hastalar serum fentanil konsantrasyonlarının dereceli olarak azalması ve ancak 17 saat (13-22 arası) sonra yaklaşık %50 düşmesi nedeniyle flasterin çıkarılmasından sonra 24 saat süre ile kontrol altına alınmalıdır. Kontrolsüz fentanil salımına yol açabileceğinden flasterler kesilerek ya da  parçalanarak kullanılmamalı ve zarar verilmemelidir. Önemli solunum depresyonu görülebilir; hastalar bu etkiye karşı gözlemlenmelidir. Doz arttıkça solunum depresyonu olasılığı da artar. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya diğer akciğer hastalıkları olan hastalarda daha ciddi advers etkileri görülür. Bu hastalarda, narkotikler solunum hızını azaltır ve solunum yolu direncini arttırır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık gelişebilir. Kafa içi basıncı artmış, bilinç bozulması veya koma semptomları gösteren durumlarda olduğu gibi CO2 retansiyonuna özellikle hassas ve beyin tümörlü hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Brakardiye neden olabilir, bradiartimi vakalarında dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğer hastalığı fentanilin eliminasyonunu geciktirebilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalar fentanil toksisite semptomlarına karşı dikkatle gözlemlenmeli ve gerekliyse doz düşürülmelidir. Böbrek yetmezliği vakalarında hasta fentanil toksisite semptomlarına karşı dikkatle gözlemlenmeli ve gerekmesi halinde doz düşürülmelidir. Deri sıcaklığının 40 dereceye kadar yükselmesi halinde salınan serum fentanil konsantrasyonları üçte bir oranında artabilir. Bu sebeple, ateşli hastalar yan etkilerine karşı kontrol altında tutulmalı ve dozu ayarlanmalıdır. Çocuklarda güvenlik ve etkinliği incelenmemiştir. Hamile kadınlarda kullanılmamalıdır. Fentanil anne sütüne geçer. Bu sebeple emziren kadınlarda kullanımı tavsiye edilmez. Araba veya makine kullanmak gibi işler için gerekli mental ve/veya fiziksel yeterliliği azaltabilir.

 

Yan Etkileri:

En ciddi advers etkisi hipovantilasyondur. Diğer advers etkiler: Bulantı, kusma, kabızlık, hipotansiyon, bradikardi, dalgınlık, baş ağrısı, konfüzyon, halüsinasyon, öfori, kaşıntı, terleme ve idrar çıkarmada zorluk. Kızarık, eritrem ve şiddetli kaşıntı gibi cilt ilişkili yan etkilere rastlanmıştır. Başka bir narkotik analjezikten fentanil tedavisine dönen bazı hastalarda opioid semptomlar görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Narkotikler, sedatif ve hipnotikler, genel anestetikler, fenotiyazinler, trankilizanlar, iskelet kası gevşetici ajanları ile sedasyon oluşturucu antihistaminler ve alkollü içecekler gibi diğer merkezi sinir sistemi depresanları ile beraber kullanıldığında ek depresan etkiler oluşturabilir; yetersiz ventilasyon, düşük tansiyon ve derin sedasyon veya koma görülebilir. Ritonavir'in fentanille birlikte kullanımı fentanil plazma konsantrasyonlarında artışla sonuçlanabilir.