1ilaç

LEPTOL Ampul

I.E.Ulugay

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Haloperidol

 

 

Etken Madde(ler):

Haloperidol 5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 5 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Hastalar arasında gerekli olan ilaç miktarı önemli değişiklikler gösterdiğinden dozaj bireysel olarak ayarlanmalıdır. Akut psikotik koşulların kontrolü için haloperidol 2-5 mg dozlarda i.m. olarak verilebilir. Müteakip dozlar için 4-8 saatlik aralıklar yeterlidir ve semptomlar kontrol altına alınıncaya kadar uygulamaya devam edilir. Çok şiddetli vakaların acilen kontrolu için intramüsküler olarak 30 mg'a kadar dozlar gerekli olabilir. Gerekirse i.v. yol kullanılabilir. İntravenöz bolus doz 15-24 mg/gün ve devamlı infüzyon için doz 600 mg/gün'dür. Akut dönem kontrol altına alındıktan sonra ağız yolu ile idame tedavisine geçilebilir. Parenteral tedaviden oral tedaviye geçildiğinde ilk oral doz 12-24 saat içinde verilmelidir. Parenteral doz ile aynı oral doz kullanılmalıdır. Çeşitli nedenlerle meydana gelen bulantı ve kusmanın önlenmesinde haloperidolun potent antiemetik etkisinden yararlanılabilinir. Bunun için 12 saat aralıklarla genellikle 1-5 mg'lık i.m. enjeksiyonlar uygulanabilir. Haloperidol dozları yaşlılarda ve güçsüz hastalarda azaltılmalıdır. Keza düşük dozlar adolesanlar için de tavsiye edilmektedir. Haloperidolun 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

 

 

Endikasyonları:

Şizofreni tedavisinde ve tekrarın önlenmesinde,özellikle paranoid olmak üzere diğer psikozlar,  mania ve hipomania, organik beyin hasarı ve mental retardasyonu olan hastalarda saldırganlık ve hiperaktivite gibi ruhsal ve davranış bozuklukları, orta ve şiddetli derecede psikomotor ajitasyon, eksitasyon, şiddet ve tehlike içeren dürtüsel davranışların kısa süreli tedavisinde ek tedavi olarak, inatçı hıçkırık, yaşlılarda ajitasyon, Gilles de la Tourette sendromu ve şiddetli tikler. Çocuklarda; hiperaktivite ve ajitasyonla ilişkili davranış bozuklukları, Gilles de la Tourette sendromu ve çocukluk şizofrenisi.

 

 

Kontrendikasyonları:

Haloperidole karşı hassasiyeti olan hastalarda, ciddi kardiyovasküler hastalığı olanlarda, alkoliklerde, parkinson hastalığında, glokom, hipertiroidi, karaciğer ve böbrek yetmezliği, idrar zorluğu, solunum yetersizliği, ciddi toksik SSS depresyonları veya koma durumlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bazal ganglianda gizli lezyonları olması ihtimali olan arteriyosklerozlu hastalara dikkatle verilmelidir. Makina veya motorlu araç kullanmak gibi dikkat isteyen tehlikeli işlerde gerekli olan mental ve/veya fiziksel kabiliyeti azaltacağı konusunda hastalar uyarılmalıdır. Bütün trankilizanlarda olduğu gibi, psikolojik depresyonun ön planda olduğu hallerde bir antidepresanla kombine olarak kullanılmalıdır. Hamilelikte kullanımı gerektiği takdirde tedavinin getireceği faydalar, anne ve bebeğin karşılaşması muhtemel olan tehlikelere karşı tartılmalıdır. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanılması tavsiye edilmez. Süt veren annelerin kullanması gerektiği takdirde, bebek emzirilmemelidir. Haloperidolun çocuklar üzerindeki extrapiramidal yan etkileri gözönüne alınarak 3 yaşından küçük çocuklara verilmesi önerilmez. Epilepsi vakalarında kullanıldığında, antikonvülzif etkisi olmadığından, antikonvülzif tedaviye devam edilmelidir. Çocuklar, zayıf ve yaşlı hastalar haloperidole karşı daha hassas olabilirler ve başlangıç dozunun ayarlanması gerekebilir.

 

Yan Etkileri:

Nörolojik etkiler, özellikle ekstrapiramidal sendromlar en çok görülenlerdir. Endokrinolojik, dermatolojik, gastrointestinal, solunumla ilgili, kardiyovasküler ve fotosensitif deri reaksiyonları da rapor edilmiştir. Fotosensitif deri reaksiyonlarının az görülmesi halinde tedaviye devam edilebilir. Yüksek dozajlı tedavilerin başlangıcında; ekstrapiramidal yan etkiler, distonik reaksiyonlar ve huzursuzluk görülür. Larengal spazm meydana getiren distoni, amilobarbiton veya enjeksiyon şeklinde verilen antiparkinson ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Tedavinin daha geç safhalarında bir psödoparkinson rijidite sendromu meydana gelebilir. Bu da antiparkinson ilaçlarla tedavi edilir. Diğer bütün antipsikotiklerde olduğu gibi tardif dizkinez görülebilir. Bu, bazı hastalarda, özellikle yaşlılarda uzun süren tedavi sırasında veya ilacı bıraktıktan sonra görülür. Serum prolaktin seviyesini artırabileceğinden galaktore, amenore, jinekomasti ve impotans görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Haloperidol; amfetamin, antikoagülan, kumarin veya indandion türevleri, antikonvülzanlar, barbitüratlar, antidiskinetikler, antihistaminikler, beta adrenerjik blokerler, SSS depresanları, dopamin, efedrin, epinefrin, levadopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Lityum tuzlarının haloperidol ile birlikte yüksek dozda kullanılması halinde hasta dikkatle gözlenmelidir, ensefalopati sendromu ortaya çıkabilir. Bu sendromun ilk belirtileri görülen hastalarda haloperidol tedavisi derhal durdurulmalıdır. Haloperidol ve lityumun sürekli beraber kullanımı sonucu, birkaç hastada irreversibl beyin harabiyeti gözlenmiştir. Yüksek dozda haloperidol, metildopanın etkisini artırır.