1ilaç

ALFAMET Film Tablet

I.E.Ulugay

 

Etken Maddeler:

Metildopa 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 0,5-2 g'dır. Tedaviye genellikle 2-3 tabletle başlayıp daha sonra doz ayarı yapılmalıdır. Günlük 2 g'la (8 tablet) kan basıncının kontrolü sağlanamazsa tedaviye bir de tiyazid eklenmesi gerekmektedir.

 

 

Endikasyonları:

Hipertansiyonda endikedir. Hem sırtüstü yatar durumda hem de ayakta kan basıncını azaltır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Akut hepatit ve aktif siroz gibi aktif hepatik rahatsızlıkta, daha önceden metildopa tedavisine bağlı karaciğer rahatsızlığı görülen hallerde, metildopaya karşı aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pozitif Coombs testi, hemolitik anemi ve metildopa tedavisiyle görülebilen karaciğer rahatsızlıklarını tanımlamak için önemlidir. Karaciğer rahatsızlıklarının neden olduğu nadir görülen hemolitik aneminin tam olarak fark edilip üstesinden gelinmedikçe potansiyel olarak fatal komplikasyonlara yol açabilir. Eğer metildopa tedavisi sırasında pozitif Coomsb testi gelişirse, hemolitik aneminin bulunup bulunmadığı ve pozitif Coombs testinin bir problem olup olmadığı saptanmalıdır. Tedaviye başlamadan önce kan sayımı (hematokrit, hemoglobin veya alyuvar sayımı) istenir. Tedavi sırasında periyodik kan sayımı yapılmalıdır. Tedavi başlamadan önce ve başladıktan sonra 6. ve 12. aylarda direkt Coombs testinin yapılması yararlı olabilir. Eğer hemolitik anemi metildopaya bağlı ise ilaç tekrar kullanılmamalıdır. Metildopa alan bir hastada transfüzyona gerek duyulursa, hem direkt hem de indirekt Coombs testi yapılmalıdır. Nadiren metildopa tedavisinin ilk 3 haftası içinde, bazı durumlarda eozinofili veya serum alkalinfosfataz, serum transaminazlar (SGOT, SGPT), bilirubin ve protrombin zamanı gibi bazı karaciğer fonksiyon testlerinde veya birinde anormalliklerle birlikte ateş görülebilir. Ateşli veya ateşsiz sarılık, tedavinin başlarında genellikle ilk 2-3 ay içinde görülebilir. Bulgular bazı hastalarda kolestasis bulguları ile aynıdır. Diğer bulgular ise hepatit ve hepatoselüler hasar ile aynıdır. Seyrek olarak, metildopa kullanımından sonra fatal hepatik nekroz bildirilmiştir. Periyodik hepatik fonksiyon tayinleri özellikle tedavinin ilk 6 ve 12. haftasında veya tanımlanamayan ateş görülür görülmez yapılmalıdır. Eğer ateş, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler veya sarılık görülürse, metildopa tedavisi kesilmelidir. Nadiren, başta granülositler olmak üzere beyaz kan hücre miktarının reversibl azalması görülmüştür. Nadir olarak granülositopeni vakaları bildirilmiştir. Reversibl trombositopeni nadiren görülmüştür. Metildopa alan bazı hastalarda klinik ödem veya kilo artışı görülür. Bu durum, bir diüretik kullanımı ile kontrol edilebilir. Eğer ödem artar veya kalp yetmezliği belirtileri görülürse metildopa derhal kesilmelidir. İlaç, diyaliz ile kandan uzaklaştığından metildopa verilen diyaliz hastalarında, diyalizden sonra hipertansiyon tekrar görülebilir. Ciddi iki taraflı serebrovasküler rahatsızlığı olan hastalarda metildopa kullanımı sırasında nadiren istem dışı Koreoatetotik hareketler gözlenmiştir. Bu hareketler görüldüğünde tedavi kesilmelidir. Hamileliğin ilk trimesterinde, hamile kadınlarla yapılmış yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Hamileliğin 2. ve 3. trimesterinde ise, ancak doktor tavsiyesine göre ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Metildopa sütle atılır. Bundan dolayı, emziren annelere verileceği zaman dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Tedavi başlarında veya doz artırımlarında genellikle geçici sedasyon görülebilir. İlk ve geçici semptomlar olarak baş ağrısı, asteni veya halsizlik bildirilmiştir. Bildirilen yan etkiler: Angina pektoris'in şiddetlenmesi, konjestif kalp yetmezlği, uzamış krotis sinüs aşırı duyarlığı, ortostatik hipotansiyon (azalan günlük dozda), ödem veya kilo artışı, bradikardi, pankreatit, kolit, diyare, tükürük bezi iltihabı, hassas veya "siyah" dil, kusma, konstipasyon, distansiyon, gaz (mide veya barsak), ağız kuruluğu , hiperprolaktinemi, kemik iliği depresyonu, lökopeni, granülositopeni, trombositopeni, hemolitik anemi, antinüklear antikor, LE hücreleri ve romatoid faktör için pozitif testler, pozitif Coombs testi, hepatit, sarılık, anormal karaciğer fonksiyon testleri gibi karaciğer rahatsızlıkları, miyokardit, perikardit, vaskülit, lupus benzeri sendrom, ilaca bağlı ateş, parkinsonizm, Bell felci, zihinsel berraklığın azalması, istem dışı Koreoatetotik hareketler, serebrovasküler semptomların yetersizliği, kabuslar ve reversibl hafif psikoz veya depresyon içeren psişik rahatsızlıklar, baş ağrısı, sedasyon, asteni veya halsizlik, baş dönmesi, sersemlik, parestezi, BUN artışı, artralji, miyalji, burun tıkanıklığı, toksik epidermal nekroliz, kızarıklık, amenore, jinekomasti, laktasyon, impotens ve libido azalması.

 

İlaç Etkileşimleri:

Metildopa diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanıldığı zaman, antihipertansif etki artar. Metildopa kullanan hastalar daha düşük anestezik doza gereksinim duyabilirler. Metildopa tedavisi sırasında adrenerjik reseptörler hassaslaşırlar. Metildopa ve lityum birlikte verileceği zaman, hastalar lityum toksisitesinin semptomları için dikkatle izlenmelidirler. Metildopa; fosfotungstat metoduyla idrarda ürik asit, alkalin pikrat metoduyla serum kreatinin ve kolorimetrik metodlarla SGOT tayinlerini etkileyebilir. Metildopa, kateşolaminler gibi aynı dalga boyunda idrar numunelerinde floresans verdiklerinden dolayı, idrar kateşolaminleri yanlış olarak yüksek seviyelerde ölçülebilir. Bu durum feokromositom teşhisi ile karışır. Nadiren, idrar hava ile temas ettiği zaman metildopa veya metabolitlerinin parçalanmasından dolayı idrar koyulaşabilir.