1ilaç

RELİFEX Film Tablet

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Etken Madde(ler):

Nabumeton 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 film tablet, 30 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde gece yatarken tek doz olarak alınmak üzere 2 film tablettir. Semptomların ağır veya sürekli olması halinde veya akut alevlenme dönemlerinde, ek olarak 1 veya 2 film tablet, sabah dozu şeklinde verilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Antienflamatuvar ve analjezik tedavi gerektiren osteoartrit ve romatoid artritte endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aktif peptik ülser; ağır hepatik bozukluk (örneğin, siroz); bu ilaca karşı hipersensitivite; aspirin veya diğer antienflamatuvar ilaçların astım krizleri, ürtiker ya da akut rinitte artışa neden olan hastalara kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Aspirine karşı hipersensitivitesi olduğu bilinen hastalar, buna benzer reaksiyonları nabumetona gösterebilirler. Gastrointestinal ve renal güvenilirliğinin olmasına rağmen; aktif üst gastrointestinal ülserasyon; üst gastrointestinal ülserasyon öyküsü olanlar; renal fonksiyon bozukluğu (kreatinin klirensi 30 ml/dakika'dan az, tedavi başlangıcında ve ilk haftalarında laboratuvar testleri yapılmalıdır. Gerekirse ilave testler de yapılabilir; eğer fonksiyon bozukluğu ilerler ise tedavinin kesilmesi gerekebilir.); daha önceki aspirin veya diğer NSAID-nedenli astım, ürtiker ya da diğer allerji tipi reaksiyonlar sıvı retansiyonu, hipertansiyon, ve/veya kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunan hastalara uygulanırken gerekli önlemler alınmalıdır. Peptik ülser öyküsü olan hastalar, semptomların tekrarlaması açısından düzenli olarak kontrol edilmelidir. Özellikle alkalen fosfataz olmak üzere karaciğer fonksiyonuna ait bazı parametreler ile ilgii dalgalanmalar, kronik enflamatuvar hastalığı olan bazı vakalarda sıklıkla görülmektedir; nabumetonun bu dalgalanmaları belirginleştirdiğine ait herhangi bir kanıt yoktur. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir teratojenik potansiyel gözlenmemiştir. Hayvanlarda, maternal toksisiteye neden olabilecek kadar yüksek dozda uygulanan diğer bileşiklerde de sıklıkla olduğu gibi, embriyotoksisite bulguları kaydedilmiştir (tavşan deneyleri: 300 mg/kg dozda). Yüksek dozlarda uygulama (320 mg/kg), sıçanlarda doğumu geciktirmiştir; bu etki prostaglandin sentezinin inhibisyonu ile açıklanmaktadır. Nabumetonun aktif metaboliti, emziren hayvanların sütünde bulunmuştur. İnsanlarda, bu ilacın hamilelik döneminde güvenilirliği gösterilmemiştir. Hamilelik veya süt verme dönemlerinde uygulanması tavsiye edilmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Gastrointestinal: Ağız kuruluğu, diyare, dispepsi, bulantı, konstipasyon, karın ağrısı, şişkinlik, gastrointestinal kanama, gastrik ülser ve perforasyon. Dermatolojik: Yaygın eritem, Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, alopesi ve fotosensitivite. Tüm vücut: Anaflaksi, anaflaktik reaksiyon, böbrek yetmezliği, görme bozukluğu, ödem ve menoraji. Hematolojik: Trombositopeni ve lökopeni. Sinir Sistemi: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, konfüzyon, sedasyon, depresyon, uykusuzluk ve kulak uğultusu.

 

İlaç Etkileşimleri:

Nabumetonun dolaşımdaki başlıca metaboliti yüksek oranda proteine bağlandığından, nabumeton tedavisi sırasında oral antikoagülanların, hidantoin grubu antikonvülzanların veya sülfonilüre grubu hipoglisemiklerin uygulandığı hastalar, bu ilaçların aşırı doz belirtileri açısından izlenmelidir. Gerekirse dozlar ayarlanmalıdır.