1ilaç

ZIAGEN Oral Solüsyon

 GlaxoSmithKline (GSK)

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > HIV Virüsü > Abakavir

 

 

Etken Madde(ler):

Abakavir sülfat 20 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

240 ml'lik polietilen şişe

 

 

Kullanım Şekli:

12 yaş üstü adolesanlarda ve erişkinlerde; önerilen doz günde iki kez 300 mg’dır. Üç ay - 12 yaş arasındaki çocuklarda; önerilen doz günlük toplam doz 600 mg’ı aşmayacak şekilde günde iki kez 8 mg/kg'dır.

 

 

Endikasyonları:

HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virusu) ile enfekte erişkinlerin ve çocukların antiretroviral kombinasyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Abakavire veya preparatın bileşiminde bulunan diğer maddelere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kullanan hastaların yaklaşık %4’ünde, çok nadir vakalarda ölüm olmak üzere, aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişmiştir. Aşırı duyarlılık reaksiyon belirtileri abakavir tedavisi boyunca herhangi bir zamanda gelişebilir ama genellikle tedavinin ilk 6 haftasında görülür. Belirtiler devam eden tedavi ile kötüleşebilir ve hayatı tehdit edici olabilir. İlacın bırakılmasıyla genellikle semptomlar düzelir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu tanısı konursa ilacın kullanımı DERHAL kesilmelidir. Tedavi kesilmişse ve tekrar başlanması düşünülüyorsa, hastanın aşırı duyarlılık reaksiyonu belirtilerini göstermediğinden emin olunarak ilacın bırakılma sebebi değerlendirilmelidir. Öncesinde aşırı duyarlılık reaksiyonunun belirgin bir belirtisini göstermeyen, tedaviye yeniden başlanan hastalarda çok nadir olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Hastalar abakavire karşı gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonlarının hayatı tehdit edici olması veya ölümle sonuçlanması olasılığı hakkında bilgilendirilmelidirler. HIV enfeksiyonlarının tedavisinde antiretroviral nükleozid analoglarının tek başlarına veya lamivudin dahil kombinasyonlarının kullanımında laktik asidoz ve ciddi hepatomegali steatozu, ölümcül vakalar dahil kaydedilmiştir. Bu vakaların çoğu kadınlarda ortaya çıkmıştır. Her hastada ve özellikle karaciğer hastalığı risk faktörü olduğu bilinen hastalarda kullanılırken tedbir alınmalıdır. Klinik veya laboratuvar sonuçlarında laktik asidoz veya hepatotoksisite gelişen hastalarda abakavir tedavisi yapılmamalıdır. Abakavir veya diğer antiretroviral tedavi alan hastalar, fırsatçı enfeksiyonlar ve HIV enfeksiyonunun diğer komplikasyonlarını geliştirmeye devam edebilirler. Gebelikte kullanımı ancak anneye olan faydası fetüse olabilecek zarardan üstünse düşünülmelidir. anne sütüne geçebilir, annelere bebeklerini emzirmemeleri önerilir. Abakavirin üç aydan küçük bebeklerdeki emniyetine ilişkin veri bulunmamaktadır.

 

Yan Etkileri:

En az %10 hastada görülen aşırı duyarlılık reaksiyonları; döküntü (genellikle makülopapüler veya ürtikeryal), bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ağızda ülserasyonlar, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, ateş, yorgunluk, keyifsizlik, ödem, lenfadenopati, hipotansiyon, konjunktivit, anafilaksi, başağrısı, parestezi, lenfopeni, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme, karaciğer yetmezliği, miyalji, nadiren miyoliz, artralji, artan kreatinin fosfokinaz, kreatinin yükselmesi, böbrek yetmezliğidir. Başlangıçta aşırı duyarlılık reaksiyonu gösteren bazı hastaların solunum sistemi hastalığı (pnömoni, bronşit, farenjit), grip benzeri hastalık, gastroenterit veya diğer tıbbi tedavilere reaksiyon olabileceği düşünülmüştür. Aşırı duyarlılık tanısındaki bu gecikme, abakavire devam edilmesi veya tekrar başlanması ile sonuçlanan çok daha ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonuna veya ölüme neden olmuştur. Diğer yan etkiler; bulantı, kusma, ishal, başağrısı, ateş, uyuşukluk, halsizlik, anoreksi, sistemik belirti olmayan döküntüdür.