1ilaç

PYLORID Film Tablet

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Ranitidin bizmut sitrat 400 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Helicobacter pylori eradikasyonu, ilgili dispeptik semptomların giderilmesi ve peptik ülser hastalığında nüksün önlenmesi: 7 günlük üçlü tedavi: Günde iki kez 400 mg Pylorid tablet ile antibiyotikler (günde iki kez 500 mg klaritromisin + günde iki kez 400 mg metronidazol veya günde iki kez 500 mg klaritromisin + günde iki kez 1 g amoksisilin veya günde iki kez 250 mg klaritromisin + günde iki kez 400 mg ya da 500 mg metronidazol) verilebilir. Yedi günlük üçlü tedaviye alternatlf olarak, günde iki kez 400 mg Pylorid tablet, günde iki ya da üç kez 500 mg klaritromisin ya da klaritromisinin verilemediği durumlarda günde dört kez 500 mg amoksisilin ile kombine olarak 14 gün, ikili tedavi şeklinde verilebilir. Semptomların tekrar ortaya çıkması ve hastada Helicobacter pylori'nin pozitif bulunması durumunda, alternatif antibiyotikler kullanılarak Pylorid eradikasyon tedavisi tekrar verilebilir. Ülserin iyileşmesini kolaylaştırmak için Ranitidin bizmut sitrat ile (günde iki kez 400 mg) tedaviye 28 gün devam edilebilir. Duodenal ülser: Günde iki kez 400 mg Pylorid tablet, dört hafta. Tedavi dört hafta daha uzatılabilir. Selim gastrik ülser: Günde iki kez 400 mg, sekiz hafta. Renal yetmezlikte klirensin azalması sonucu ranitidin ve bizmut plazma düzeyleri artabilir. Ancak, hafif ve orta derecede renal yetmezlikte (kreatinin klirensi <50ml/dak) dozaj ayarlanması gerekmez. Aşırı böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi <25ml/dak) kullanılmamalıdır. Ranitidin ve bizmut düzeyleri yaşlı hastalarda klirensin azalması sonucu artabilir. Ancak kreatinin klirensi 25ml/dakikanın altına düşmedikçe doz ayarlaması gerekmez. Kreatinln klirensi <25m1/dak ise kullanılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Duodenal ülser, selim gastrik ülser, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlara bağlı ülserlerin tedavisinde, özellikle geçmişinde peptik ülser olan hastalarda steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların (aspirin dahil) neden olduğu duodenal ülserlerin profilaksisinde, Helicobacter pylori enfeksiyonu ile birlikte görülen duodenal ülser tedavisinde, ameliyat sonrası ülser, reflü özofajit tedavisinde, gastroözofajial reflü hastalığında semptomatik rahatlama için ve Zollinger-Ellison sendromu tedavisinde, ağrı ile karakterize (epigastrik ve retrosternal) yemeklerle ilişkili veya uykuda rahatsızlık veren, fakat daha önce belirtilen durumlarla ilişkili olmayan, kronik epizodik dispepsilerde, ağır hastalarda stres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserli hastalarda tekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelson sendromu profilaksisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık halinde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Ranitidin ile tedavi, mide karsinomuyla ilgili semptomları gölgeleyebileceğinden hastalığın tanısını geciktirebilir. Gastrik ülserde (veya orta yaş veya üstündeki hastalarda yeni veya son zamanlarda değişme göstermiş dispeptik semptomlarda), ranitidin ile tedaviye başlamadan önce malingite kuşkusu bertaraf edilmelidir. Ranitidin plasentadan geçer ve anne sütü ile de atılır. Diğer ilaçlarda olduğu gibi hamilelerde ve emziren annelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Ranitidin böbreklerden itrah edildiğinden ağır renal yetmezliklerde ilaç plazma düzeyleri artabilir. Dozaj, azaltılmalıdır. Ranitidin, karaciğerde metabolize olduğundan hepatik bozukluğu olan hastalarda dikkatli olmalıdır. Peptik ülser hikayesi olan ve steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte ranitidin kullanan hastaların, özellikle yaşlı hastaların düzenli kontrolu önerilir. Nadiren ranitidinin akut porfirik krizleri ortaya çıkardığına dair klinik raporlar vardır. Bu nedenle ranitidin akut porfiri hikayesi olan hastalarda kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici reversibl değişiklikler meydana gelebilir. Hepatit (bazen sarılık ile birlikte) (hepatoselüler, hepatokanaliküler veya karışık) ile ilgili az sayıda rapor vardır. Bunlar genellikle reversibldır. Nadiren akut pankreatit bildirilmiştir. Ranitidin ile tedavi edilen hastalarda nadiren kan sayımı değişiklikleri (lökopeni, trombositopeni) bildirilmiştir. Bunlar genellikle reversibldır. Nadiren agranülositoz veya pansitopeni (bazen kemik iliği hipoplazisi ile birlikte) veya aplazi bildirilmiştir. Parenteral ve oral ranitidin alımını takiben nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, anjiyonörotik ödem, ateş, bronkospazm, hipotansiyon, anaflaktik şok, göğüs ağrısı) görülmüştür. Bu reaksiyonlar bazen tek bir dozu takiben meydana gelmiştir. Diğer H2-reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, nadiren bradikardi ve A-V blok rapor edilmiştir. Nadiren miyalji ve artralji gibi kas-iskelet sistemine ait semptomlar, kusma/bulantı, diyare, kabızlık, bazen şiddetli başağrısı, uykusuzluk, başdönmesi, akomodasyon bozukluğu düşündüren reversibl bulanık görme görülmüştür. Hafif eritem multiformeyi düşündüren cilt döküntüleri bildirilmiştir. Özellikle çok ağır hasta ve yaşlı kişilerde, nadiren reversibl mental konvüzyon, halüsinasyonlar, depresyon bildirilmiştir. Endokrin ve gonadal fonksiyonlar üzerine klinik olarak önemli bir etkisi rapor edilmemiştir. Ancak, ranitidin alan birkaç erkek hastada meme semptomları bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Yüksek dozda sukralfat (2 g) ranitidin ile birlikte verilirse ranitidinin absorbsiyonu azalabilir. Bu etki sukralfat ranitidin alımından 2 saat sonra alınırsa görülmez.