1ilaç

PURI-NETHOL Tablet

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Merkaptopürin 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

25 tablet içeren şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde ve çocuklarda normal günlük doz 2.5 mg/kg'dır. Ancak uygulamanın dozu ve süresi Puri-nethol ile birlikte verilen diğer sitostatik ilaçların türleri ve dozlarına bağlıdır.

 

 

Endikasyonları:

Akut lösemi tedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır ve akut lenfoblastik lösemiyle akut miyeloid lösemide idame tedavisinde özellikle endikedir. Aynı zamanda kronik granülositik lösemi tedavisinde de kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tedavide ortaya çıkabilecek komplikasyonlara göre yarar/zarar ilişkisinin gözönüne alınması gerekir.

 

Uyarılar:

Merkaptopürin, ancak bu tür ilaçların uygulanmasında deneyimli doktorların kontrolü altında kullanılacak bir aktif sitotoksik ajandır. Merkaptopürin yüksek derecede miyelosupresif olduğundan remisyon indüksiyonu sırasında her gün tam kan sayımları yapılmalıdır. Hastalar tedavi süresince dikkatle izlenmelidir. Merkaptopürin tedavisi, lökopeni veya trombositopeniye yol açan kemik iliği supresyonuna neden olur. Lökosit ve trombosit sayıları tedavi durdurulduktan sonra da düşmeye devam eder. Bu nedenle sayılardaki ilk anormal derecede büyük bir düşüş belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir. Merkaptopürin yeterli derecede erken durdurulursa, kemik iliği supresyonu reversibldir. Akut miyeloid lösemide remisyon indüksiyonu sırasında hastaların genellikle relatif bir kemik iliği aplazisi süresi geçirmesi gerekebilir. Bu nedenle yeterli destekleyici olanakların bulunması önemlidir. Merkaptopürin hepatotoksiktir ve tedavi sırasında her hafta karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Daha önce karaciğer hastalığı bulunan ya da hepatotoksisite potensi bulunan başka tedaviler de uygulanmakta olan hastalarda daha sık kontroller önerilebilir. Sarılık görülürse tedavi hemen durdurulmalıdır. Remisyon indüksiyonu sırasında hızlı hücre yıkımı oluşurken kan ve idrardaki ürik asit düzeyleri izlenmelidir; çünkü ürik asit nefropatisi riskiyle hiperürisemi ve/veya hiperürikozüri meydana gelebilir. Diğer antimetabolitler gibi merkaptopürin de potansiyel olarak mutajeniktir ve sıçanlar ve insanlarda kromozom hasarı yaptığı bildirilmiştir. Merkaptopürin sıçanlarda embriyotoksiktir. Bu etki doza bağlıdır. İnsanlarda gebelik süresinde uygulanan merkaptopürin tedavisinden sonra normal bebekler doğmuştur. Bununla birlikte düşük, prematüre ve malformasyon da kaydedilmiştir. Her olguda fetusa gelebilecek olası tehlikeyle hastaya sağlanması beklenen yarar arasında tercih yapılmalıdır. Merkaptopürin alan anneler emzirmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Başlıca yan etkisi lökopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği supresyonudur. Merkaptopürin insan ve hayvanlarda hepatotoksiktir. İnsanlardaki histolojik bulgularda hepatik nekroz ve biliyer staz görülmüştür. Karaciğer fonksiyon testlerinin izlenmesi, karaciğer toksisitesinin erken ortaya çıkmasına olanak sağlar. Merkaptopürin tedavisi yeterince erken durdurulursa bu genellikle reversibldir; fakat öldürücü karaciğer hasarı da meydana gelmiştir. Bazen anoreksi, bulantı ve kusma kaydedilmiştir. Merkaptopürin tedavisi sırasında oral ülserasyon kaydedilmiş ve nadiren de barsak ülserasyonu meydana gelmiştir. Nadiren ateş ve deri döküntüsü görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Allopurinol merkaptopürinin katabolizma hızını azalttığından, birlikte uygulandıklarında, merkaptopürinin normal dozunun sadece dörtte birinin verilmesi şarttır. Merkaptopürinle birlikte verilince varfarinin antikoagülan etkisinin engellendiği kaydedilmiştir.