1ilaç

PRITOR Tablet

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Telmisartan 80 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Önerilen doz günde bir kez 40 mg'dır. Bazı hastalarda 20 mg'lık günlük doz yeterli olur. Hedeflenen kan basıncı elde edilemediği durumlarda doz maksimum günde tek doz 80 mg'a artırılabilir. Tiyazid tipi diüretikler ile kombine kullanılabilir. Hafif ve orta derecede karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz günde 40 mg'ı geçmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, şiddetli böbrek yetmezliği, biliyer obstrüktif bozukluklar, şiddetli karaciğer yetmezliği olanlarda ve gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bilateral renal arter stenozlu veya tek işlevsel böbrekteki arterde stenozu olan hastalar renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen ilaçlarla tedavi edildiğinde şiddetli hipertansiyon ve böbrek yetmezliği riskinde artış olur. Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda potasyum ve kreatinin serum düzeyleri periyodik olarak gözlenmelidir. Diyare veya kusma, diyette tuz kısıtlaması, yoğun diüretik tedavisi sonucu hacim ve/veya sodyum kaybı olan hastalarda özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon görülebilir. Hacim ve/veya sodyum kaybı ilacın uygulanmasından önce düzeltilmelidir. Primer aldosteronizmde telmisartan kullanımı önerilmez. Aortik veya mitral stenozu veya obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda özel dikkat gerekmektedir. Renal yetmezlik ve/veya kalp yetmezliği varlığında hiperkalemi oluşabilir. Telmisartan hafif veya orta şiddette hepatik yetmezliği olan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır. Gastrointestinal kanama çok az bildirilmiştir. İskemik kardiyopatisi veya iskemik kardiyovasküler hastalığı olanlarda kan basıncının aşırı düşmesi miyokard infarktüsü veya felç ile sonuçlanabilir.

 

Yan Etkileri:

Uykusuzluk, artralji, anksiyete, depresyon, palpitasyon, kramp (ayaklarda) ve döküntü %1'den fazla sıklıkta görülen yan etkilerdir. Nadiren hemoglobinde azalma veya ürik asitte artma gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer antihipertansif ajanların hipotansif etkilerini artırabilir. Digoksin konsantrasyonunda %20 artış gözlenmiştir. Plazma digoksin düzeyleri izlenmelidir. Lityumun birlikte kullanımı sırasında lityum konsantrasyonunda reversibl artış ve toksisite bildirilmiştir.