1ilaç

ALKERAN Tablet

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Melfalan BP

 

Piyasa Şekilleri:

2 mg: 25 tablet, 5 mg: 25 tablet içeren şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Multipl miyelomada: 6 haftada bir 4 gün süreyle bölünmüş dozlar halinde günde 0.15 mg/kg ve ayrıca 40 mg prednison. Over adenokarsinomunda: 4-8 haftada bir 5 gün süreyle günde 0.2 mg/kg. İlerlemiş meme karsinomunda: 6 haftada bir 5 gün süreyle günde 6 mg/m2 veya 0.15 mg/kg. Polisitemia verada: Başlangıçta 7-10 gün süreyle günde 6-10 mg ve daha sonra günde 2-4 mg uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Multipl miyeloma, ilerlemiş over adenokarsinomunun tedavisinde endikedir. Tek başına veya diğer ajanlarla birlikte ilerlemiş meme kanseri hastalarının bir kısmı üzerinde belirgin terapötik etkiye sahiptir. Melfalan, polisitemi veralı hastaların bir kısmının tedavisinde etkilidir. Meme kanserinin kontrolünde, cerrahiye ek olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tedavide ortaya çıkabilecek komplikasyonlara göre yarar/zarar ilişkisinin göz önüne alınması gerekmektedir. Melfalana aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Melfalan aktif bir sitotoksik ajan olup, ancak bu tür ajanların uygulanmasında deneyimli doktorların gözetiminde kullanılabilir. Melfalan, güçlü kemik iliği baskılayıcı bir ajan olduğundan, kemik iliğinin aşırı bir şekilde baskılanması ve geri dönüşümsüz kemik iliği aplazisi riskini önlemek için kan değerlerinin çok dikkatli bir biçimde izlenmesi şarttır. Kan değerleri, tedavinin sonlandırılmasına karşın düşmeye devam edebilir; bu nedenle lökosit ya da trombosit sayımlarında anormal bir düşmeye bağlı olarak ortaya çıkacak ilk belirtilerde tedavinin geçici olarak kesilmesi gerekir. Yakın zamanda radyoterapi ya da kemoterapi görmüş hastalarda, melfalan kullanımı sırasında, artmış kemik iliği toksisitesi yönünden dikkatli olunmalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz azaltılması kesin olarak öngörülmese de, başlangıçta dozun azaltılarak kullanılması akılcı olabilir. Bu tip hastalarda, üremik kemik iliği baskılanması gelişebileceğinden, bu kişiler yakından izlenmelidir. Böbrek hasarı bulunan miyelomlu hastaların kan üresinde, melfalan tedavisinin başlangıcında, geçici olarak belirgin bir yükselme görülebilir. Melfalan hayvanlarda mutajeniktir ve bu ilaçla tedavi edilmiş hastalarda kromozom değişiklikleri gözlenmiştir. Melfalanın teratojenik potansiyeli araştırılmamıştır. Mutajenik özellikleri ve bilinen teratojenik bileşiklere olan yapısal benzerliği nedeniyle melfalanla tedavi edilen hastaların çocuklarında konjenital bozukluk görülebilir. Melfalanın diğer alkilleyici ajanlar gibi, insanlarda lökomojenik olabileceği yolundaki kanıtlar artmaktadır. Amiloid, malign melanom, multip miyelom, makroglobulinemi, soğuk aglutinin sendromu ve over kanseri gibi hastalıklarda uzun süreli melfalan kullanımının ardından, akut lösemi olguları bildirilmiştir. Over kanserli hastalarda, alkilleyici ajan kullananlarla kullanmayanlar arasında yapılan bir karşılaştırmada, melfalan da dahil olmak üzere, tüm alkilleyici ajanların akut lösemi sıklığını belirgin ölçüde artırdığı görülmüştür. Melfalan kullanımı söz konusu olduğunda, potansiyel terapötik yarara karşılık lökomojenik risk göz önünde tutulmalıdır. Melfalan, premenopozdaki kadınlarda over fonksiyonun baskılanmasına yol açarak, bu hastaların belirgin bir kısmında amenoreye neden olur. Diğer sitotoksik kemoterapilerde de olduğu gibi melfalan kullanan eşlerin gerekli doğum kontrol önlemlerini almaları önerilmelidir. Gebelik sırasında özellikle ilk üç ayda, melfalan kullanımından kaçınılmalıdır. Her olguda, fetüs üzerine olası tehlikeyle annede beklenen yarar dengelenmelidir. Melfalan alan anneler emzirmemelidir.

 

Yan Etkileri:

En sık rastlanan yan etki lökopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği baskılanmasıdır. Bulantı, kusma gibi gastrointestinal yan etkiler melfalan kullanan hastaların yaklaşık %30'unda görülür. Melfalanın yerleşik dozlarının ardından çok seyrek olarak ağız içi aftları oluşur. Siklofosfamid ön tedavisinin, melfelana bağlı gastrointestinal harabiyetin şiddetini azalttığı gösterilmiştir. Makülopapüler döküntü ve kaşıntı ender olarak saptanmıştır. Melfalan tedavisinin ardından, pulmoner fibroz ve hemolitik aneminin geliştiğini bildiren olgu bildirimleri de mevcuttur. Melfalana bağlı allerjik reaksiyonlar nadiren görülür. Aylarca süren tedavide bile ürtiker, deri döküntüleri, ödem ve anafilaksi nadiren bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Yüksek doz i.v. melfalanla birlikte nalidiksik asit verilmesi, çocuklarda hemorajik enterokolite bağlı ölümlere yol açmıştır. Yüksek doz i.v. melfalanla önceden hazırlanan ve daha sonra graf-versus-host hastalığını önlemek için siklosporin uygulanan kemik iliği nakli alıcısı hastalarda böbrek fonksiyon bozukluklarına rastlanmıştır.