1ilaç

ENEAS Tablet

FOURNİER

 

 

Etken Madde(ler):

Enalapril maleat 10 mg, Nitrendipin 20 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Klinik olarak uygun olduğunda, monoterapiden doğrudan doğruya kombinasyon tedavisine geçiş düşünülebilir. Erişkinler (yaşlılar dahil): Önerilen doz günde bir tablettir. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda Eneas kontrendikedir. Hafif-orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda ne enalapril ne de nitrendipin monoterapi şeklinde kontrendike değildir; fakat, böyle durumlarda Eneas verilmesi konusunda deneyim bulunmamaktadır. Bu hastalara verilmesi gerektiğinde, dikkali olunmalıdır. Çocuklarda ve gençlerde kullanımı konusunda bilgi bulunmamaktadır. Tabletler, bütün olarak, kırılmadan ve çiğnenmeden, yeterli miktarda su ile yutulmalıdır. Unutulan dozu tamamlamak için çift doz alınmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Kan basıncı tek başına enalapril veya nitrendipin ile yeterince kontrol edilemeyen hastalarda esansiyel arteriyel hipertansiyonun tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Enalaprile, nitrendipin veya ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerin herhangi birine aşırı duyarlığı olan hastalar; ADE inhibitörlerinin kullanımı ile ilişkili anjiyoödem öyküsü veya kalıtsal/idiyopatik anjiyonörotik ödemi olan hastalar; gebelik, gebelik şüphesi ve laktasyon; kararsız hemodinamik koşulları olan hastalar, özellikle, kardiyovasküler şok, akut kalp yetersizliği, akut koroner sendrom, akut inme; renal arterlerde bilateral stenoz veya sadece tek böbrekte tek taraflı stenozu olan hastalar; aortik veya mitral kapağın hemodinami ile ilişkili stenozu ve hipertrofik kardiyomiyopati; şiddetli böbrek bozukluğu (kreatinin klirensi <10 mg/dakika) olan hastalar ve hemodiyaliz hastaları; şiddetli karaciğer yetersizliği olan hastalar.

 

Uyarılar:

Tüm ADE inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda, özellikle tedavinin ilk haftalarında, el ve ayaklarda, yüz, dudaklar, mukoz zarlar, dil, glotis veya larinkste anjiyoödem görülebilir. Bu durumda tedavi derhal kesilmelidir. ADE inhibitörleri alan hastalarda nötropeni/agranülositoz, trombositopeni ve anemi görüldüğü bildirilmiştir. Böbrek fonksiyonları normal olan ve diğer karmaşık faktörlerin olmadığı hastalarda nötropeni ender görülür. Enalapril, kollajen damar hastalığı olan, immünosupresif tedavi uygulanan, allopurinol veya prokainamid ile tedavi edilen veya bu karmaşık faktörlerin birarada olduğu, özellikle de önceden böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda çok büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Böyle hastalarda farklı akyuvarların sayılarının izlenmesi önerilir. Hastalar herhangi bir enfeksiyon belirtisini bildirmelidir. Nötropeni (nötrofiller <100/mm3) şüphesi veya tespiti halinde tedavi kesilmelidir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda, tüm ADE inhibitörleri ile tedavide, özellikle ilk haftalarda, böbrek fonksiyonları izlenmelidir. Renin-anjiyotensin sistemi aktive edilmiş hastalarda dikkat edilmelidir. Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda, böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekir; ancak doz titrasyonuna gerek yoktur. Yakın zamanda böbrek nakli yapılmış hastalara verilmesi konusunda bir deneyim yoktur. Daha önceden böbrek bozukluğu olan hastalarda ender olarak proteinüri görülebilir. Hafif-orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda ne enalapril ne de nitrendipin ile monoterapi kontrendike değildir. Ancak böyle durumlarda kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir. İstenmeyen hipotansiyona neden olabilir. Renovasküler hipertansiyon, önceden bilateral renal arter stenozu veya tek böbreği çalışan ünilateral arter stenozu olan hastalara tüm ADE inhibitörleri verildiğinde, artmış bir ciddi hipotansiyon ve böbrek bozukluğu riski vardır. Böbrek fonksiyon kaybı, serum kreatinin düzeylerinde sadece küçük değişikliklerle, hatta ünilateral renal arter stenozu olan hastalarda bile görülebilir. ADE inhibitörleri, özellikle böbrek bozukluğu ve/veya kalp yetersizliği olan hastalarda, serum potasyumunu yükseltebilirler. Belirli durumlarda, ortostatik hipotansiyon yapabilir ve diüretiklerin kullanımı, düşük tuz diyeti, hemodiyaliz, diyare veya kusmaya bağl hacim veya tuz eksikliği; azalmış sol ventrikül fonksiyonu, renovasküler hipertansiyon vakaları gibi renin-anjiyotensin- aldosteron sistemi aktive edilmiş hastalarda bu risk artmıştır. Böyle hastalarda önce hacim veya tuz eksikliği düzeltilmelidir. Kalp yetersizliği olan hastalarda böbrek bozukluğu ile birlikte veya tek başına semptomaük hipotansiyon görülebilir. Önemli derecede kalp yetersizliği olan, yüksek dozda lup diüretikleri verilen ve hiponatremi veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda hipotansiyon görülmesi ihtimali daha fazladır. Bu hastalar tedavinin başında çok sıkı izlenmelidir. Bu düşünceler, kan basıncında aşırı düşmenin miyokard enfarktüsüne veya serebrovasküler kazaya yol açabileceği iskemik kalp hastalığı veya serebrovasküler hastalığı olanlar için de geçerlidir. Sol ventrikül çıkış yolu darlığı olan hastalarda tüm ADE inhibitörleri dikkatle kullanılmalıdır. Tıkanıklık hemodinami ile ilintili ise enalapril maleat kontrendikedir. Tüm ADE inhibitörlerinin kullanımında, tedavi durdurulduğunda kaybolan kuru bir öksürük rapor edilmiştir. Primer aldosteronizm hastaları, renin- anjiyotensin sisteminin inhibisyonu esasına dayanarak etki eden antihipertansit ilaçlara cevap vermezler. Bu yüzden bu hastalara enalapril maleatın verilmesi önerilmez. Diyaliz hastalarında kontrendikedir. Dekstran sülfat ile LDL (Low Density Lipoprotein) aferezi uygulanan hastalar bir ADE inhibitörü aldıklarında hayatı tehdit edici anafilaktoid reaksiyonlarla karşılaşabilirler. Böcek zehirine karşı özgül immunoterapi uygulanması sırasında bile, bir ADE inhibitörü alan hastalar, bazı vakalarda hayatı tehdit edici olabilen, anafilaktoid reaksiyonlarla karşılaşabilirler. Enalapril, büyük cerrahi girişimlerde veya hipotansiyon yapan ilaçlarla anestezi sırasında, telafi edici renin salınmasının indüklediği anjiyotensin I oluşumunu bloke eder. Çok ender in vitro fertilizasyon vakalarında, nitrendipin gibi kalsiyum antagonistleri, sperm başında spermin fonksiyonunda bir değişikliğe yol açabilen, geri dönüşümlü biyokimyasal değişikliklerle ilişkili bulunmuştur. Ender görülen kalıtsal problemlerden galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdırlar. Gebelik kategorisi ilk üç aylık dönemde C; ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerde D'dir. Gebelik sırasında kontrendikedir. Gebeliğin ikinci ve üçüncü 3 aylık dönemlerinde alındıkları takdirde ADE inhibitörleri fetusa zarar verebilir veya öldürebilir. Gebeliğin farkedilmesi halinde ilaç en kısa zamanda kesilmelidir. Laktasyon döneminde kontrendikedir. Enalapril, enalaprilat ve nitrendipin anne sütüne geçer ve anne sütü ile beslenen bebek için etkileri tayin edilmemiştir. Uyanıklık durumunu azaltan, araba sürmeyi ve makine kullanmayı engelleyen istenmeyen reaksiyonlara neden olabilir.

 

Yan Etkileri:

Gözlenen istenmeyen reaksiyonlar, ADE inhibitörleri ve dihidropiridin grubundaki İlaçları monoterapi şeklinde kullanan hastalarda genel olarak görülenlere benzer. En sık (yaygın %1-10) görülenler; yüz kızarıklığı, bacaklarda ödem, başağrısı ve öksürüktür. Yaygın olmayan (%0.1-1) advers reaksiyonlar; hipotansiyon, sersemlik, taşikardi, eritematöz döküntüler, bulantı ve mide rahatsızlıklarıdır. Çok ender (<%0.01) olanlar ise; tek tük asteni, hipotermi, palpitasyon, periferal iskemi, hematüri, farenjit, trakeit, dispne, karında genişleme, karaciğer enzimlerinde yükselme, hipokalemi, uyuklama, paresteziler, tremorve kas krampları.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diüretikler, beta-blokerler veya alfa-adrenerjik blokerler (örneğin; prazosin) gibi diğer antihipertansif ilaçların etkisini artırabilir. Potasyum tutucu diüretikler, potasyum ilaveleri veya serum potasyum düzeylerini yükseltebilecek diğer ilaçlar ile birlikte alınmamalıdır. Lityum, kas gevşeticiler, non-steroidal antienflamatuvarlar, baklofen, antipsikotikler, antidepresanlar, allopurinol, sitostatikler, immünosupresanlar, sistemik glukokortikoidler, prokainamid, amifostin, simetidin, ranitidin, digoksin, rifampisin ve mantarların neden oldukları enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardan biri ile tedavi edilmekte olan hastalarda çok dikkatli olmalıdır. Greyfurt suyu nitrendipinin oksidatif metabolizmasını inhibe eder. Nitrendipinin greyfurt suyu ile aynı zamanda alınması nitrendipinin plazma konsantrasyonunu yükseltir; bu da ilacın hipotansif etkisini artırabilir. B-blokerler: Nitrendipin ve 6-adrenerjik reseptör blokerleri sinerjistik etkiye sahiptirler. Bu durum, sempatik vasküler reaksiyonları ek B-adrenerjik reseptör bloke edici tedavi ile telafi edilemeyen hastalar için özellikle önemli olabilir; bu yüzden dikkatli olunması önerilir.